logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: SPRZĘT: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do naświetlania drukowych płyt offsetowych (CtP) w technologii termicznej

Oferta ważna do:20.01.2022 godz. 15:30
Odsłon: 125

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do naświetlania drukowych płyt offsetowych (CtP) w technologii termicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Statystycznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Niepodległości 208
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.wisniewska@stat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-zws.stat.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

druk
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do naświetlania drukowych płyt offsetowych (CtP) w technologii termicznej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51422561-7375-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013174
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013104/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do naświetlania drukowych płyt offsetowych (CtP) w technologii termicznej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdb20cd8-4c02-47fb-a24c-f7cc16d69243
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdb20cd8-4c02-47fb-a24c-f7cc16d69243
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) skrzynkę email e.wisniewska@stat.gov.pl - w zakresie wyłączenie powiadomień. Na adres mailowy nie wolno wysyłać ofert.
3) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /8i27cftg1u/SkrytkaESP znajdującej się na
platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostępny:
1) Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku;
2) Formularz do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w:
1) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie pytania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), a nie za pośrednictwem adresu email. Zamawiający komunikując się z Wykonawcami za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
będzie korzystał z narzędzia teleinformatycznego eDOK i personalizowanego przez niego formularza.
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
portalu ePUAP do konkretnego wykonawcy.
8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: ZWS-23.271.2.2021 i nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego: „Dostawę, montaż i uruchomienie systemu do naświetlania drukowych płyt
offsetowych (CtP) w technologii termicznej. Ponadto Zamawiający informuje, iż ma ustalone dni i godziny pracy – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: p. Ewa Wiśniewska-Sokół — e.wisniewska@stat.gov.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający — Zakład Wydawnictw Statystycznych z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa (dalej: „ZWS”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy,
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego . Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charak-ter danych osobowych.
W świetle powyższego ZWS informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Zakładu Wydawnictw Statystycznych z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 526-025- 11-38, REGON 000331932.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD ZWS, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208; e-mail: IOD_ZWS@stat.gov.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZWS oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego b) po okresie, o którym mowa w pkt 5 lit. a, jeżeli jest to zasadne do 10 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej oferty w postępowaniu i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) ZWS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZWS-23.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie naświetlarki matryc drukowych CtP w Zakładzie Poligraficznym nr 2 w Radomiu, przy ulicy Planty 39/45, 26-600 Radom.
2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do naświetlania drukowych płyt offsetowych (CtP) w technologii termicznej spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, montaż w lokalizacji i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie systemu, przeszkolenie wskazanej liczby pracowników w zakresie podstawowej i zaawansowanej obsługi oraz świadczenie pełnej obsługi gwarancyjnej według warunków zawartych w umowie.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa:
„Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 75
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedno
zamówienie polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu do naświetlania
drukowych płyt offsetowych o wartości co najmniej 200 tys zł. W przypadku wykonania dostawy i
rozliczeń w walucie obcej, należy przyjąć kurs średni NBP z dnia wszczęcia postępowania
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art. 125 ustawy PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 15:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia / zmiany / wycofania oferty dostępnego na portalu ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /8i27cftg1u/SkrytkaESP znajdującą się na platformie ePUAP (pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal),
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 16:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-17


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa%2C-montaz-i-uruchomienie-systemu-do-naswietlania-drukowych-plyt-offsetowych-%28ctp%29-w-technologii-termicznej%2C-warszawa,85737,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdb20cd8-4c02-47fb-a24c-f7cc16d69243
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764