logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: SPRZĘT: Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (PL/2022/PR/0111 zakup współfinansowany z Programu Krajowego, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Oferta ważna do:05.04.2022 godz. 12:00
Odsłon: 80

Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (PL/2022/PR/0111 zakup współfinansowany z Programu Krajowego, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
1.3.) Oddział zamawiającego: 85/04 województwo kujawsko-pomorskie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514236
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 3
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: +48523497290
1.5.8.) Numer faksu: +48523497292
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kpuw@bydgoszcz.uw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (PL/2022/PR/0111 zakup współfinansowany z Programu Krajowego, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7dbdcd2-ab75-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097816
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr PL/2020/PR/0111, pn.: „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej”, realizowany w ramach Programu Krajowego, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014 – 2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do złożenia oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego.
2. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem
Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie e-propublico.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do
sieci Internet: a) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),b) komputer z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera),d) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BFI.II.272.2.8.2022.38
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 113821,14 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą poprzez przyznanie punktów. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 600.00 PLN (słownie: sześćset 00/100 PLN)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 2)
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu
jego umocowania.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy:
1) wystąpi konieczność dostarczenia innych Urządzeń, niż dostępne w momencie składania przez Wykonawcę oferty w
postępowaniu, spowodowanej zakończeniem produkcji lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
2) zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a
więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
4) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-05 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-05 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-4-sztuk-urzadzen-wielofunkcyjnych-dla-kujawsko-pomorskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-bydgoszczy-%28pl-2022-pr-0111-zakup-wspolfinansowany-z-programu-krajowego%2C-funduszu-bezpieczenstwa-wewnetrznego%29%2C-bydgoszcz,86380,ogloszenie.html

https://e-propublico.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764