logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łomża: SPRZĘT: Dostawa drukarek

Oferta ważna do:25.03.2021 godz. 12:00
Odsłon: 208

Dostawa drukarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 451202740
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Akademicka 14
1.5.2.) Miejscowość: Łomża
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pwsip.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsip.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drukarek
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fa3afa4-8725-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019133
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005852/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe oraz sprzęt multimedialny
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Postępowanie w części realizowane jest w ramach realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży projektu pn. „PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pwsip-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pwsipedu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczącekomunikacji zostały opisane SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:a) administratorem danych osobowychWykonawców i osób uczestniczącychw przedmiotowym postępowaniu jest Państwowa Wyższa SzkołaInformatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, tel. 86 215 59 50,e-mail:rektorat@pwsip.edu.pl;b) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można siękontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail:inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.;d) odbiorcami Pani/Panadanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawą”;e) Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane przez: 1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz art. 358 ust. 1 ustawy przez okres, 2) dłuższy niż 4 lata,Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawyzgodnie z art. 78 ust. 1 oraz art. 358 ust. 1 ustawy, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;3) po okresie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli jest tozasadne, do 10 lat.f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednioPani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje niebędą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,na podstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,i) nie przysługuje Pani/Panu:w związku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KZp.2730.3.21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech drukarek atramentowych, w tym trzech drukarek na potrzeby dziekanatów i Działu Kształcenia i Spraw Studenckich finansowanych w ramach realizowanego przez PWSIiP w Łomży projektu pn. PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier”, jedna drukarka do pomieszczenia pracownika sprawującego opiekę nad studentami niepełnosprawnymi finansowana ze środków pochodzących z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej w PWSIiP w Łomży.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232150-0 - Drukarki atramentowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia: a) formularza jakościowego wymaganych parametrów - według załącznika nr 5 do SWZ (dokument składany na wezwanieZamawiającego)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 1 strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-25 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://pwsip-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-25 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-15


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-drukarek%2C-lomza,83362,ogloszenie.html

https://pwsip-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Łomża - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764