logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łódź: SPRZĘT: Dostawa drukarki 3D, obiektywu do kamery termowizyjnej, spawarki światłowodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent (...)

Oferta ważna do:16.11.2022 godz. 10:00
Odsłon: 68

Dostawa drukarki 3D, obiektywu do kamery termowizyjnej, spawarki światłowodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka
1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.rcop@info.p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drukarki 3D, obiektywu do kamery termowizyjnej, spawarki światłowodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent (...)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c539457-5f35-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427579
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje (z wyjątkiem ofert) Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” – dalej zwaną „Platformą”
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. Z uwagi na ograniczoną ilość zankó ogólne warunki korzystania z Platformy zawarte są w Rozdziale XII SWZ.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
5.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować za pomocą platformy ePUAP.
5.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczonym w e-dowodzie.
5.4. Sposób składania podpisów:
a) sposób złożenie podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
b) sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
c) sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
4) przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu I sprawozdawczości,
5) przekazane dane osobowe mogą zostać powierzone również specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Projektu
6) przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
8) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SC.383.6.2022.D
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa drukarki 3D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: zaoferowanie dodatkowych dyszy do materiału bazowego i włókna ciągłego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: zaoferowania dodatkowych materiałów do druku 3D
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiektywu do kamery termowizyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38651600-9 - Kamery cyfrowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwaracji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spawarki światłowodowej wraz z akcesoriami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38621000-4 - Aparatura światłowodowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwaracji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca lutowniczego - zestaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załacznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42661100-8 - Urządzenia do lutowania na miękko
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwaracji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki pasty lutowniczej ręcznej – zestaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42661100-8 - Urządzenia do lutowania na miękko
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

38510000-3 - Mikroskopy

30234000-8 - Nośniki do przechowywania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwaracji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – Załącznik nr 3 do SWZ.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - zgodnie z pkt XI.1 i XIII.7 SWZ.
4) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust 3 SWZ – Załącznik nr 5 do SWZ
5) odpowiedni Formularz cenowy – Załącznik nr 1.1 dla Części 1, Załącznik nr 1.2 dla Części 2, Załącznik nr 1.3 dla Części 3, Załącznik nr 1.4 dla Części 4, Załącznik nr 1.5 dla Części 5.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca będący spółką cywilną traktowany jest jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w następujących przypadkach:
1) w odniesieniu do terminu wykonania, gdy zmiana taka wynika:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które utrudniają lub uniemożliwiają Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminie w niej przewidzianym, wówczas termin ulega zmianie o czas istnienia przeszkody powstałej w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego;
b) z realizacji innych umów, co powoduje czasowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy lub konieczność dostosowania do zmian wprowadzanych na podstawie tych umów
2) zmiany terminu/ów wykonania umowy w przypadku gdy dochowanie terminu/ów umownego/ych jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego lub stanu wojny lub innego stanu przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeśli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia – w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
2. W przypadku dokonania zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, okoliczności jej dokonania powinny zostać udokumentowane i przedstawione drugiej stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.
3. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamówienie przewidziane jest w planie postępowań pod poz. 1.2.10. planu 2022/BZP 00028942/08/P.
3. Zasady oceny ofert w kryterium cena (C)
Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena:
Łączna cena ofertowa brutto: = Cn/Cbn x C, gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa brutto
Cbn – cena brutto oferty badanej
C – waga procentowa dla kryterium „cena”
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3.Zasady oceny ofert w kryterium okres gwarancji (G) – dot. Części 1, 2, 3, 4, 5
3.1. Do oceny w niniejszym kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oświadczenie złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.
3.2. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
3.3.1. Część 1
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 24 m-ce - oferta otrzyma 0 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 30 m-cy - oferta otrzyma 10 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 36 m-cy – oferta otrzyma 20 pkt.
3.3.2. Część 2, 3, 4, 5
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 24 m-ce - oferta otrzyma 0 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 30 m-cy - oferta otrzyma 20 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 36 m-cy - oferta otrzyma 40 pkt.
4.Zasady oceny ofert w kryterium zaoferowanie dodatkowych dyszy do materiału bazowego i włókna ciągłego (D) – 10% - dot. Części 1
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
a) Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje dodatkowych dysz do materiału bazowego i włókna ciągłego ponad ilość wskazaną w OPZ – oferta otrzyma 0 pkt
a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie dodatkowo 1 dyszę do materiału bazowego i 1 dyszę do włókna ciągłego - oferta otrzyma 5 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie dodatkowo 2 dysze do materiału bazowego i 2 dysze do włókna ciągłego - oferta otrzyma 10 pkt.
5.Zasady oceny ofert w kryterium zaoferowanie dodatkowych materiałów do druku 3D (M) – 10% - dot. Części 1
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
a) Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje dodatkowych materiałów do druku 3D ponad ilość wskazaną w OPZ – oferta otrzyma 0 pkt
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie dodatkowo 1 materiał bazowy - oferta otrzyma 5 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie dodatkowo 1 materiał bazowy (800cm3), 1 ciągłe włókno szklane (50 cm3) i 1 PLA - oferta otrzyma 10 pkt.
6. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Część 1
L = C + G + D + M, gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”
G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”
D – punkty uzyskane w kryterium „zaoferowanie dodatkowych dyszy do materiału bazowego i włókna ciągłego”
M - punkty uzyskane w kryterium „zaoferowanie dodatkowych materiałów do druku 3D”
Część 2, 3, 4, 5
L = C + G, gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”
G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-drukarki-3d%2C-obiektywu-do-kamery-termowizyjnej%2C-spawarki-swiatlowodowej%2C-pieca-lutowniczego-oraz-drukarki-pasty-lutowniczej-w-ramach-projektu-pn.-_foto-foot-prevent-%28...%29%2C-lodz,88397,ogloszenie.html

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764