logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: SPRZĘT: Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Oferta ważna do:14.07.2022 godz. 10:00
Odsłon: 69

Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015481433
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 134
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-305
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: utk.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f479477-f6de-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229176
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059521/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Urządzenia biurowe na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zp.utk.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy (https://zp.utk.gov.pl) lub poczty elektronicznej (zamówieniapubliczne@utk.gov.pl), o ile postanowienia SWZ nie stanowią inaczej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5. Niezbędne minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1.5.1. stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.5.2. komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
1.5.3. wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
1.5.4. włączona obsługa JavaScript;
1.5.5. zainstalowany program obsługujący pliki w formacie pdf;
1.5.6. dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, w formatach obsługiwanych przez aplikacje Word i Excel, w szczególności .xlsx, .docx, w formatach spakowanych archiwów, w szczególności .zip, .7z;
1.5.7. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1.5.7.1. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
1.5.7.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar;
1.5.8. dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1.5.8.1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
1.5.8.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem lub plik z podpisem otaczanym. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć plik z podpisem otaczanym lub dodatkowy plik z podpisem.
1.8. Dokumenty elektroniczne przekazywane Zamawiającemu powinny być sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 19 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 15 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa skanerów
4.2.6.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 15 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Warunek dotyczący doświadczenia dla Części 1:
7.1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia gdzie:
7.1.1.1. przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek,
7.1.1.2. wartość każdego zamówienia wynosiła co najmniej 50 000 zł brutto;
7.1.2. Przez jedno zamówienie należy rozumieć realizację jednej umowy lub jednej dostawy w ramach umowy.
7.2. Zamawiający nie stawia warunku dla Części 2:
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.6.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, wymienionym w pkt 8.1 SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla Części 1:
8.6.2.1. wykaz zamówień, spełniających warunki opisane w pkt 7.1 SWZ, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ oraz
8.6.2.2. dowody potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie zamówień zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
4.1.1. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
4.1.1. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy odpowiednie dla Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w tym zmianę: Przedmiotu Umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru towaru, w przypadku:
1) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego sprzętu, odpowiadającego właściwościami i parametrami sprzętowi będącemu Przedmiotem Umowy,
2) zakończenia produkcji zaoferowanego Sprzętu albo wycofanie go z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3) zaistnienia siły wyższej.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Ewentualna zmiana Umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
4. Niezależnie od zapisów ust. 1 powyżej, ceny jednostkowe netto określone w Załączniku nr 2
do Umowy, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez okres obowiązywania Umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zp.utk.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone:
6.1.1. w art. 108 ust. 1 pzp.
6.1.2. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Część 1: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
5.2. Część 2: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-urzadzen-drukujacych-i-skanerow-na-potrzeby-centrum-egzaminowania-i-monitorowania-maszynistow%2C-warszawa,87155,ogloszenie.html

https://zp.utk.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764