logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: SPRZĘT: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących, czytników kodów oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w SM m.st. Warszawy”

Oferta ważna do:22.03.2023 godz. 09:00
Odsłon: 80

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących, czytników kodów oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w SM m.st. Warszawy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Straż Miejska m.st. Warszawy
1.3.) Oddział zamawiającego: Straż Miejska m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015271428
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Młynarska 43/45
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-170
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@strazmiejska.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strazmiejska.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących, czytników kodów oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w SM m.st. Warszawy”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3ade5c2-c24a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134859
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031611/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa elementów kontroli dostępu do rozbudowy Systemu Dostępu Warunkowego w ramach projektu "Utworzenia zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy".
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zgodnie z Umową RPMA.02.01.01-14-2969/15-06 w ramach projektu „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://strazmiejska.waw.pl/przetargi/zamowienia-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-kwote-130-000-zlotych
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strazmiejska-waw.logintrade.net/rejestracja/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://strazmiejska-waw.logintrade.net/rejestracja/.
2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zapoznał się z Regulaminem Korzystania z Platformy zakupowej oraz Instrukcją Użytkowników znajdującymi się pod adresem: https://strazmiejska- waw.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html w zakładce: „REGULAMIN” oraz pod adresem: https://strazmiejska-waw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce „INSTRUKCJE”.
3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne i nie jest wymagana rejestracja, ani logowanie na Platformie, tym niemniej Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie co najmniej przy składaniu oferty.
4. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści Ogłoszenia oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
5. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
b) Google Chrome,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera.
6. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader,
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie Platformy oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8. Za datę i godzinę złożenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie tj. datę i godzinę (z dokładnością do 1 sekundy) złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego wskazanej w kolumnie „Data złożenia oferty”. Zamawiający wyjaśnia, że data, godzina, minuta i sekunda wysłania przez Wykonawcę oferty na platformę, to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawców.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie(Dz. U. poz. 2452).
10. W przypadku pytań należy skorzystać z pomocy przeznaczonej dla Wykonawców, gdzie można uzyskać wszelkie informacje związane z procesem rejestracji, składania ofert czy innych aspektów technicznych dotyczących platformy, dostępnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr tel. +48 71 787 35 34 lub helpdesk@logintrade.net.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w rozdziale XXIII SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SM.WZP.251.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 192682,12 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 63568,64 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń skanujących oraz ręcznych bezprzewodowych czytników kodów wraz ze stacjami bazowymi, wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia/Specyfikacji technicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

30192300-4 - Taśmy barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterki/uszkodzenia sprzętu
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zawartymi w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
- podpisany/ą przez upoważnioną osobę „Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikację techniczną” sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Dokument wymieniony powyżej należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
2. W oparciu o powyższe przedmiotowe środki dowodowe, Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia/Specyfikacji technicznej, tj. weryfikacji wymagań szczegółowych przedmiotu zamówienia również za pomocą informacji/specyfikacji/kart katalogowych ogólnodostępnych na stronach internetowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
"Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikację techniczną” sporządzony/ą zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy obligatoryjnie (pod rygorem odrzucenia oferty) zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu oferty.
2. Do oferty należy również dołączyć:
1) Formularz cenowy – wzór Formularza cenowego stanowi załącznik nr 2a do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
3) Załącznik nr 1 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale V SWZ – przedmiotowy środek dowodowy;
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
a następnie zaleca się, aby wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zasady składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone w treści załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://strazmiejska-waw.logintrade.net/rejestracja/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
1. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający dopuści do negocjacji maksymalnie 5 (pięciu) Wykonawców. W przypadku gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynie więcej ofert, Zamawiający zastosuje wskazane w Rozdz. XIX SWZ kryteria oceny ofert. Wykonawcy (maksymalnie w liczbie 5), którzy otrzymają najwyższą ilość punktów, zostaną zaproszeni do udziału do negocjacji – z zastrzeżeniem, że Zamawiający może odstąpić, bez podawania przyczyny, od przeprowadzenia negocjacji.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-urzadzen-drukujacych%2C-czytnikow-kodow-oraz-materialow-eksploatacyjnych-w-ramach-projektu-_utworzenie-zintegrowanej-platformy-wymiany-danych-w-sm-m.st.-warszawy_%2C-warszawa,89520,ogloszenie.html

https://strazmiejska.waw.pl/przetargi/zamowienia-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-kwote-130-000
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764