logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Niedrzwica Duża: SPRZĘT: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"

Oferta ważna do:10.03.2021 godz. 10:00
Odsłon: 87

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Niedrzwica Duża
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019543
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lubelska 30
1.5.2.) Miejscowość: Niedrzwica Duża
1.5.3.) Kod pocztowy: 24-220
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@niedrzwicaduza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81" target="" rel="external nofollow">https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzyżewice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 431019862
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Strzyżewice 109
1.5.2.) Miejscowość: Strzyżeiwce
1.5.3.) Kod pocztowy: 23-107
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodziejczyk_j@interia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strzyzewice.lubelskie.pl
1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania jest Gmina Niedrzwica Duża, zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz Gminy Niedrzwica Duża i Gminy Strzyżewice.
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3df39fc-7b43-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012187
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005174/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kserokopiarek w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81" target="" rel="external nofollow">https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy Niedrzwica Duża, identyfikator adresata: /UGNiedrzwica/skrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego przetargi@niedrzwicaduza.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załączniki do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@niedrzwicaduza.pl. 9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym””.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, w tym:1) kserokopiarka kolorowa A3 z funkcją drukarki i skanera sieciowego dla Gminy Niedrzwica Duża - 5 szt.2) kserokopiarka monochromatyczna A3 z funkcją drukarki i skanera sieciowego dla Gminy Strzyżewice - 1 szt.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ). Wykonawca wykona zamówienie z uwzględnieniem zapisów umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.5. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, ustawienie w miejscach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego. 6. Adresy dostawy:1) urządzenia dla Gminy Niedrzwica Duża – adres dostawy – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża,2) urządzenie dla Gminy Strzyżewice – adres dostawy – Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe, nieużywane, posiadały wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawne, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i były wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę urządzeń powystawowych. Urządzenia muszą posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważną, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim.8. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.9. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych tj. poniedziałek – piątek, w godzinach każdorazowo uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.10. Dostawa obejmuje również wszelkie rozruchy, badanie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny ich prawidłowego działania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30121100-4 - Fotokopiarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertęnajkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Opis oferowanych urządzeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opis oferowanych urządzeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu,3) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale VIII ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególniwykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002 - Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10.03.2021 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp tj.:a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.b) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Niedrzwica Duża,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w dziale XI ust. 3 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne).2) w sytuacji, gdy urządzenia wskazane w załączniku nr 4 do SWZ złożonym przez Wykonawcę, przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży lub są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ i umowie. Ww. zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany.3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-urzadzen-wielofunkcyjnych-w-ramach-projektu-_e-gminy-w-lubelskim-obszarze-funkcjonalnym_%2C-niedrzwica-duza,83205,ogloszenie.html

https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Niedrzwica Duża - więcej ofert

  • Niedrzwica Duża: Dam pracę (0)

  • Niedrzwica Duża: Szukam pracy (0)

  • Niedrzwica Duża: Sprzedam (0)

  • Niedrzwica Duża: Kupię (0)

  • Niedrzwica Duża: Dam zlecenie (0)

  • Niedrzwica Duża: Przyjmę zlecenie (0)

  • Niedrzwica Duża: Różności (0)

  • Niedrzwica Duża: Oferty Last minute (0)

  • Niedrzwica Duża: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764