logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Koszalin: SPRZĘT: Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących MFP na potrzeby KOWR OT w Koszalinie

Oferta ważna do:01.06.2022 godz. 10:00
Odsłon: 106

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących MFP na potrzeby KOWR OT w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Koszalinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 15A
1.5.2.) Miejscowość: Koszalin
1.5.3.) Kod pocztowy: 75-411
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących MFP na potrzeby KOWR OT w Koszalinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52959e72-d816-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170525
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068491/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących MFP na potrzeby KOWR OT w Koszalinie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i
pod numerem postępowania wskazanym w SWZ. Zapytania kierowane na adresy mailowe zamawiającego oraz skrzynkę ePUAP –
nie będą rozpatrywane. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na
Platformie. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje
się w rozdziale XIII SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, .xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany
program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r., poz. 2452), określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO” znajduje się w rozdziale XX SWZ przedmiotowego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KOS.WOP.260.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
• 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych MFP A3 (monochromatyczna kopiarka z drukarką sieciową i kolorowym skanerem sieciowym) wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w załączniku nr 1 do SWZ;
• 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego MFP A3 (kolorowa kopiarka z drukarką sieciową i kolorowym skanerem sieciowym) wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi, zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w załączniku nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym ilości, parametry sprzętu i asortymentu informatycznego oraz warunki realizacji zamówienia określają specyfikacje techniczne poszczególnych urządzeń stanowiące załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż w specyfikacjach technicznych (zał. nr 1 do SWZ) wskazane są parametry minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych, niż określone w powyższym załączniku.
Odbiór / Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert: cena oraz termin realizacji dostawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną dostawę tożsamą z przedmiotem zamówienia (dostawa oraz serwis wraz z wymianą części w urządzeniach wielofunkcyjnych), o wartości nie mniejszej niż 85 000 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp., art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto muszą być zgodne z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) Wykonawca pisemnie wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany oraz podaje propozycję zmiany;
b) Zamawiający pisemnie akceptuje lub odrzuca wniosek;
c) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dostawa-wielofunkcyjnych-urzadzen-drukujacych-mfp-na-potrzeby-kowr-ot-w-koszalinie%2C-koszalin,86851,ogloszenie.html

https://kowr.eb2b.com.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764