logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Pruszków: SPRZĘT: Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych

Oferta ważna do:14.09.2022 godz. 09:30
Odsłon: 78

Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Drzymały 30
1.5.2.) Miejscowość: Pruszków
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 227381470
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.pubiczne@powiat.pruszkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7241851-2dbe-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334836
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl
Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
b) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux. lub ich nowsze wersje.
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.
d) Włączona obsługa JavaScript.
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8 .
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę Pruszkowskiego z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. 022 738 14 08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień, spoczywających na Zamawiającym, zgodnie z Ustawą.
4. Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy, a także podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww. ustawowego zadania.
5. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania , a następnie dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Osobie fizycznej przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba fizyczna może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-197 Warszawa.
9. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw spoza EOG z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na osobie fizycznej obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający bezpośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.16.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i usługą pełnego utrzymania ciągłości pracy, w tym również dostawa systemu druku podążającego oraz systemu monitorującego stan dzierżawionych urządzeń.
2. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :
1) transport urządzeń do siedziby oraz oddziałów Zamawiającego, rozmieszczenie, instalacja i konfiguracja we wskazanych pomieszczeniach,
2) instalacja, uruchomienie, skonfigurowanie urządzeń zgodnie z założeniami Zamawiającego,
3) konfiguracja oprogramowania,
4) dostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania wydrukiem opisane w SWZ/OPZ wraz ze wsparciem oraz możliwością aktualizacji do nowych wersji w czasie trwania umowy.
5) zapewnienie pełnej obsługi serwisowej urządzeń i wdrożonego systemu do zarządzania wydrukiem (przeglądy, konserwacje, czyszczenie itp.). Wymagane jest utrzymanie sprzętu i oprogramowania w ciągłości eksploatacyjnej i sprawności technicznej wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi (m.in. tonerami i bębnami) i częściami zamiennym.
3. Obsługą serwisową objęty jest cały system i cały sprzęt dostarczone przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy.
4. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia serwisowe Zamawiającego telefonicznie i poprzez mail.
5. Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych oraz świadczenie usług serwisowych odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie określonym w ofercie jako „Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonej awarii”
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności dostawy materiałów eksploatacyjnych lub konserwacji Urządzeń, nastąpi ona do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Wykonawcę zgłoszenia;
8. Do obsługi serwisowej należy:
1) wykonywanie bieżącej obsługi na wezwanie Zamawiającego, gwarantującej dobrą jakość kopii oraz zapewnienie ciągłej pracy sprzętu,
2) dokonywanie okresowych konserwacji oraz przeprowadzanie napraw wszystkich elementów objętych umową wraz z wymianą części zamiennych,
3) dostarczanie i instalowanie wszelkich niezbędnych części i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru),
4) zagospodarowanie, jako należące do wytwórcy odpadów, wszelkich zużytych części eksploatacyjnych i pojemników po materiałach eksploatacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9. Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych wszystkich urządzeń ponosi Wykonawca;
10. Autoryzacja ma odbywać się za pomocą karty zbliżeniowej. Zamawiający obecnie korzysta z kart AST-U-1002 (format UNIQUE, częstotliwość 125 kHz, producent AST). W czytniki kart muszą być wyposażone wszystkie dostarczane urządzenia.
11. Zamawiający wymaga, aby dostawa, instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie nastąpiło najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
12. Zamawiający wymaga wysokiej wydajności materiałów eksploatacyjnych ponieważ zależy mu na długim czasie działania urządzeń bez zbędnych przestojów. Zamawiający nie akceptuje bębnów o wydajności na poziomie 90 000 oraz tonerów na poziomie 19 000
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2.1.2 Wykonawca zapewni możliwość rozbudowy sprzętu o dodatkowe 50% zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o konieczności rozbudowy sprzętu zapewni jego dostarczenie i wdrożenie. (pozostałe informacje w zał. B- projekt umowy)
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
po zakończeniu przedmiotowego zamówienia, będzie ogłoszone zamówienie na kolejny okres
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: określony w SWZ: 3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowany czas naprawy zgłoszonej awarii
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skanowanie szybsze niż 190 obr./min na urządzeniach A3
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydruk SRA3 z jednej z kaset w urządzeniu A3
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Więcej niż 6GB RAM w urządzeniu A3
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 6
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysk SSD w urządzeniu A3
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zdolność techniczna

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 usługi najmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zagwarantowaniem ciągłości pracy urządzeń, systemem do zarządzania wydrukiem oraz wydrukiem podążającym na kwotę co najmniej 300 000 zł netto każda
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość i wartość, nie sumują się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał wskazane usługi określone wyżej.

Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia zawodowego, musi być spełniony:
• przez Wykonawcę samodzielnie, lub
• przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie, lub
• w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie,
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót i/lub Świadectwa Przejęcia lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

b) Zdolność zawodowa – Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

1) Co najmniej 5 pracowników serwisu zatrudnionych na umowę o pracę posiadających autoryzację do producenta naprawy zaoferowanych urządzeń
2) Co najmniej 3 techników serwisu posiadających autoryzację na wdrażanie zaoferowanego systemu do wydruku podążającego

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w punktach i do ii powyżej posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt tłumacza na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 8. lit. a składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
+ oświadczenie
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,(według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
oraz oświadczenie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe
Służące ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty
1) kart produktów oferowanych do dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych .
2) formularz spełniania wymagań - Załącznik nr 1 A
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę wraz z załącznikami stanowią:

1) Formularz ofertowy: załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz spełniania wymagań - Załącznik nr 1 A
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 2 do SWZ,
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: załącznik nr 3 do SWZ,
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 7 do SWZ (o ile dotyczy).
6) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeśli zostaje wnoszone w formie niepieniężnej.
8) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie w załączniku nr 8 do SWZ ( jeśli dotyczy).
9) karty produktów oferowanych do dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych .
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Ustala się wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
określone w projekcie umowy zał. B do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-14 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-14 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dzierzawa-drukujacych-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-pruszkow,87755,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764