logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: SPRZĘT: DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

Oferta ważna do:25.05.2022 godz. 09:00
Odsłon: 97

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431022232
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al.Racławickie 23
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-049
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: +48876219936
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: abudzynska@1wszk.elk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c114116f-d4f0-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162641
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00108795/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Outsourcing druku
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://1wszk.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiającego: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
2. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez strony postępowania za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Korespondencja”.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa https://1wszk.ezamawiajacy.pl/ i tel.: +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
4. Szczegółowe informacje zawiera SWZ Rozdział X.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe informacje zawiera SWZ Rozdział X.
2. Wykonawca przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem – co do zakresu, parametrów oraz ich konfiguracji zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ w formie elektronicznej, w formacie danych określonych w Rozdziale X ust. 10 i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i w języku polskim, pod rygorem nieważności.
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
b) W przypadku postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, postać elektroniczna oświadczenia woli jest opatrywana podpisem zaufanym. Systemem zapewniającym możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest w Polsce system ePUAP.
c) Podpis osobisty, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin,
Al. Racławickie 23, oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23 prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@1wszk.elk.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/33/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa ogółem 16 urządzeń drukujących posiadających funkcje drukowania, skanowania i kopiowania świadczona na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku zgodnie z złożoną ofertą i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry dzierżawionych urządzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72591000-4 - Rozszerzanie umów serwisowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena miesięczna za dzierżawę urządzeń (C) – waga kryterium 60 %;
Czas usunięcia awarii (A) – waga kryterium 40 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii (A)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego potwierdzenia, Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu o udzielenie zamówienia, że Wykonawca/Podmiot nie podlega wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt. 4), 5), 7) - 10) ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII pkt. 1 - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 5.1 oraz Załącznik 5.2 do SWZ.
Podmiotowy środek dowodowy, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Załącznik nr 5.1, 5.2 do SWZ.)Zamawiający nie wzywa do jego złożenia o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków (Załącznik nr 5.1 i 5.2 do SWZ).
Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia, Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu o udzielenie zamówienia, że Wykonawca/Podmiot nie podlega wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt. 4), 5), 7) - 10) ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII pkt. 1 - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 5.1 oraz Załącznik 5.2 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
instrukcje obsługi dzierżawionych urządzeń sporządzone w języku polskim, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
instrukcje obsługi dzierżawionych urządzeń sporządzone w języku polskim, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców:
1) wypełniony i podpisany Formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełniony i podpisany oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazane w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1) niniejszej SWZ– wg wzoru na Załączniku nr 5.1 i 5.2 do SWZ.
3) wypełniony Formularz cenowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załącznikach nr 2 do SWZ,
4) dowód wpłaty wadium – jeżeli wadium było wymagane,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
6) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
7) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
8) Przedmiotowe środki dowodowe:
a) instrukcje obsługi dzierżawionych urządzeń sporządzone w języku polskim, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia.
9) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie:
a) obniżenia cen w trakcie trwania umowy. W przypadku obniżki cen dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca przyzna Zamawiającemu rabat cenowy dla pozycji objętych obniżką do wysokości nowej, obowiązującej ceny,
b) zmian wysokości wynagrodzenia pod warunkiem, iż zmiana nastąpi na skutek:
- zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie kwota podatku VAT a przez to cena brutto,
leczcena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę.
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
c) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z uzasadnieniem zaistnienia okoliczności.
3. W przypadku zmian określonych w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych okoliczności oraz przedstawić szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. Brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.
4. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione. Zmiany te nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w umowie.
5. Nie stanowi zmiany umowy (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony, której danych zmiana dotyczy):
a) zmiana danych kontaktowych,
b) zmiana numeru rachunku bankowego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dzierzawa-urzadzen-drukujacych-na-potrzeby-1-wszkzp-spzoz-w-lublinie-filia-w-elku%2C-lublin,86809,ogloszenie.html

https://1wszk.ezamawiajacy.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764