logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: SPRZĘT: DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA WYDRUKAMI ORAZ USŁUGĄ SERWISU NA URZĄDZENIA I SYSTEM

10.07.2024
Oferta ważna do:17.07.2024 godz. 09:00
Odsłon: 100

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA WYDRUKAMI ORAZ USŁUGĄ SERWISU NA URZĄDZENIA I SYSTEM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT KOLEJNICTWA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016382785
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: J. CHŁOPICKIEGO 50
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 04-275
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@ikolej.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA WYDRUKAMI ORAZ USŁUGĄ SERWISU NA URZĄDZENIA I SYSTEM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f98092ee-2d0e-4efa-abd1-16a6b8310e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403206
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ikolej.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ikolej.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
b) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
c) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IK.DZ.261.10.TPv2.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. dostawę urządzeń wielofunkcyjnych do miejsc wskazanych w pkt. 4.2. SWZ;
2. usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych;
3. dostawę i wdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania wydrukami, zwanego dalej Systemem;
4. zapewnienie kompleksowego serwisu (urządzenia + System), w tym dostawę materiałów eksploatacyjnych, z wyjątkiem papieru;
5. przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na dostawie co najmniej 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z integracją lub wdrożeniem systemu monitorowania i zarządzania wydrukami dla co najmniej 100 użytkowników i świadczeniu co najmniej dwuletniej usługi serwisu urządzeń i systemu.
Wymagane jest również, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody,
że zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym takimi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do SWZ w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i Systemu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do SWZ w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i Systemu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie i na warunkach zgodnych z art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zmianę wysokości wynagrodzenia i terminów realizacji umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ikolej.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu zawierającego szczegółowe informacje w zakresie sposobu kalkulacji kosztów przyjętych przez Wykonawcę na potrzeby sporządzenia oferty oraz wysokości tych kosztów, opatrzonego datą pewną nie później niż na dzień zawarcia Umowy (zgodnie z zasadami waloryzacji wynagrodzenia określonymi w §8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-dzierzawa-urzadzen-wielofunkcyjnych-wraz-z-dostawa-i-wdrozeniem-systemu-monitorowania-i-zarzadzania-wydrukami-oraz-usluga-serwisu-na-urzadzenia-i-system%2C-warszawa,93286,ogloszenie.html

http://www.ikolej.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764