logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łódź: SPRZĘT: Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Oferta ważna do:15.11.2022 godz. 10:00
Odsłon: 74

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.7.) Numer telefonu: +48426355080
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-921db8f6-5e71-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425773
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiający
ma Wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej
Platformą) dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136
Łódź.
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl . c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
nr sprawy 75/ZP/2022.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp).
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp tj. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, czas przechowywania obejmuje cały
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to
może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy Pzp (zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia);
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych prawo to może
zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może
zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp; (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 75/ZP/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z bieżącego użytkowania urządzeń przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego z możliwością wykupu urządzeń po zakończeniu obowiązywania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane minimalne parametry urządzeń zawierają załączniki do SWZ, w tym nr 2 i 2a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia, Parametry urządzeń), numer sprawy 75/ZP/2022.
2. Pod pojęciem „najem” należy rozumieć dostawę do siedziby Zamawiającego obejmującą w szczególności montaż, instalację i uruchomienie fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu) urządzeń wielofunkcyjnych w ilości określonej w Załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty), posiadających parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ, które Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania przez czas oznaczony w umowie, za wynagrodzeniem w wysokości zgodnej z treścią złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a. rodzaj i maksymalna wartość opcji – przedmiotem zamówienia z opcji jest:
a.1) możliwość wykupu najmowanych przez Zamawiającego urządzeń (ilość i rodzaj – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) po zakończeniu obowiązywania umowy, w cenie za sztukę zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu;
a.2) możliwość najmu dodatkowych (ponad zamówienie podstawowe opisane w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ), tożsamych z zaoferowanymi dla zamówienia podstawowego, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową, wsparciem technicznym oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, maksymalnie do 100 % zamówienia podstawowego.
Warunki najmu, w tym okres obowiązywania umowy oraz warunki obsługi serwisowej, wsparcia technicznego, dostawy materiałów eksploatacyjnych i in. dla zamówień w ramach opcji są identyczne, jak dla zamówienia podstawowego;
b. okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz w przypadku konieczności wyposażenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego w urządzenia wielofunkcyjne.
Zapisy dotyczące opcji nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 upzp polegających na rozbudowie podajników papieru w dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych do całkowitej pojemności 4000 arkuszy (urządzenia kolorowe) oraz 5000 arkuszy (urządzenia monochromatyczne).
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Termin dostawy urządzeń (D) 40 %


Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)
----------------------------------------------------- x 60
Ci (tj. cena ofert badanej)
WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE
60,00 pkt

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy urządzeń, obowiązujący zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i ewentualnych zamówień z opcji, wynoszący 14 dni od daty zawarcia umowy/złożenia zamówienia z opcji. Złożenie oferty z terminem dostawy dłuższym niż 14 dni lub brak podania oferowanego terminu dostawy spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin dostawy urządzeń” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w pkt 5 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:

Oferta z terminem 7 dni lub mniej - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z maksymalnym możliwym do zaoferowania terminem 14 dni – otrzyma 0,00
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

Dmax – Dof
D= ___________ x 100 x 40%
Dmax – Dmin

Gdzie:
D- liczba punktów oferty ocenianej
Dmax – stała maksymalna oceniana wartość parametru, tj. 14
Dmin – stała minimalna oceniana wartość parametru, tj. 7
Dof – wartość parametru oferty ocenianej

W przypadku zaoferowania terminu dostawy urządzeń krótszego niż 7 dni – Zamawiający do obliczeń przyjmie termin dostawy wynoszący 7 dni (termin krótszy nie będzie dodatkowo punktowany), treść zawartej umowy będzie jednak uwzględniała treść oferty w zakresie terminu dostawy, tj. obowiązywał będzie termin faktycznie zaoferowany przez wykonawcę – w przypadku jw. krótszy niż 7 dni zgodnie z treścią oferty.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin dostawy urządzeń” wynosi 40,00 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy urządzeń
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże on, że:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową i wsparciem technicznym przez okres min. 12 miesięcy i dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga – w przypadku zamówień nadal realizowanych warunek zostanie spełniony jeżeli na dzień składania ofert były należycie realizowane nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Jedna dostawa oznacza jej wykonanie/wykonywanie na podstawie jednej umowy trwającej minimum 12 miesięcy.

Wykaz dostaw zawierający odpowiednią ilość dostaw dla wykazania spełniania określonego powyżej warunku należy złożyć wypełniając Załącznik nr 7 do SWZ.
2. dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia min. 2 osobami zdolnymi do świadczenia zamówienia, w szczególności będą one wykonywały czynności obsługi serwisowej oraz wsparcia technicznego. Zamawiający wymaga, aby wykazane osoby posiadały min. 3 letnie* doświadczenie zawodowe w ww. zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia niniejszego postępowania.
* 1 rok doświadczenia = pełne 12 następujących po sobie miesięcy
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie ww. usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
UWAGA:
1. Osoba/-y wskazane w ww. wykazie mogą być zastąpione przez inne osoby w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadać takie samo lub większe doświadczenie zawodowe, jak osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu - pkt 7.2) ppkt d.2. SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w tym brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załącznik nr 3a i 3b do SWZ;
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie informacji z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (okres liczony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego te dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (okres liczony w miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert). Wskazane w wykazie dostawy powinny potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.2) ppkt d.1. SWZ – Załącznik nr 7 do SWZ;
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wskazane w wykazie osoby powinny potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.2) ppkt d.2. SWZ – Załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt
9.1)a SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu składa wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie obowiązywania Umowy, Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmian:
1.1 stawki podatku od towarów i usług,
1.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
1.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
1.5 zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 12 % w stosunku do cen lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia;
- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Poziom zmiany nie może przekroczyć różnicy pomiędzy cenami materiałów lub kosztów wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego w dniu zawarcia umowy/dokonania ostatniej waloryzacji z dnia złożenia oferty a cenami materiałów lub kosztów wynikających z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4 z uwzględnieniem wartości ewentualnych udzielonych zamówień w ramach opcji na dzień złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia;
- zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż raz na 12 miesięcy, począwszy od 13-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy;
1.6 w przypadku wycofania z dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę zgodnie z treścią oferty – Załącznik nr 2 do SWZ urządzenia będącego przedmiotem najmu i brakiem możliwości dostarczenia go do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić produkt równoważny lub model będący jego technologicznym następcą, pod warunkiem, że posiada o właściwości/spełnia parametry technicznej, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SWZ. W sytuacji, gdy urządzenie równoważne/model będący następcą technologicznym ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w formularzu cenowym – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inny sprzęt spełniający ww. wymagania. Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego oświadczenie potwierdzające brak możliwości dostawy sprzętu wskazanego w treści złożonej oferty, wskazując jednocześnie produkt proponowany wraz z zapewnieniem/udokumentowaniem spełniania przez niego wymaganych minimalnych parametrów. Brak sprzeciwu Zamawiającego w okresie 5 dni od otrzymania przez Zamawiającego wniosku o zmianę uznaje się jako zgodę. Treść niniejszego przepisu ma zastosowanie również w sytuacji awarii/uszkodzenia najmowanego sprzętu, która powoduje konieczność wymiany urządzenia na nowe.
Szczegółowe warunku ewentualnej zmiany umowy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić naPlatformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-15 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami
o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i
indywidualnych wobec Rosji, na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) dodano przepisy art. 5k. Na mocy ww. przepisu, Zamawiający nie udzieli
zamówienia publicznego wykonawcom, których obejmują dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j)
dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i
lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą
do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega
się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości
zamówienia


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-najem-urzadzen-wielofunkcyjnych-wraz-z-kompleksowa-obsluga-serwisowa%2C-wsparciem-technicznym-oraz-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-dla-jednostek-organizacyjnych-uniwersytetu-lodzkiego%2C-lodz,88385,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764