logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gniezno: SPRZĘT: Najem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową - powtórzenie

Oferta ważna do:30.06.2022 godz. 10:00
Odsłon: 147

Najem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową - powtórzenie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258046
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
1.5.2.) Miejscowość: Gniezno
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-gniezno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową - powtórzenie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd3718f-f144-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219657
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034648/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Najem urządzeń wielofunkcyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
3. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 podpisem zaufanym lub
 lub podpisem osobistym.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie zakupowej https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie .pdf.

Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Powiat Gnieźnieński z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, 620200 Gniezno, tel. (61) 424 07 41, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl.

Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@powiat-gniezno.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
Okres przez który dane będą przechowywane Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnione z mocy prawa oraz wspierające Starostwo w realizacji zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo :
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Wymóg podania danych Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.7.2022.WOA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem fabrycznie nowych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania, z pełną usługą serwisowania, konserwacji i dostarczania materiałów eksploatacyjnych oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego należących do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.
3. Podane ilości wydruków w Formularzu Ofertowym są ilościami szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania do ich zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie co najmniej 50% szacunkowego wolumenu wydruków.
Z tytułu niewykonania całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4. O wynagrodzeniu Wykonawcy decydują niezmienne w trakcie trwania zamówienia ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu i terminów płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7 do SWZ.
5. Wykonawca zapewnieni dla dostarczonych urządzeń serwis obejmujący:
1) zapewnienie pełnej obsługi konserwacyjno-serwisowej, tak aby urządzenia funkcjonowały prawidłowo i bezawaryjnie. Obsługa konserwacyjno-serwisowa obejmować będzie niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeglądy, czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz, regulacje, naprawy, wymianę uszkodzonych części i podzespołów;
2) wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji każdego urządzenia
z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, niezależnie od ilości wykonanych przez to urządzenie kopii/wydruków;
3) dostarczanie oraz instalowanie w urządzeniach wielofunkcyjnych materiałów eksploatacyjnych, za wyjątkiem papieru, w tym m.in. tonerów, części zamiennych wskazanych w dokumentacji technicznej jako wymagane do wymiany okresowo lub według zużycia urządzeń; brak ww. materiałów nie może powodować przerw w pracy urządzenia większej niż 24 godzin roboczych;
4) zapewnienie utylizacji zużytych części i pojemników po materiałach eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń
i generowania raportów oraz z zakresu zarządzania systemem;
6) zapewnienie doradztwa w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń;
7) wraz z dostawą urządzeń dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń, deklaracji zgodności CE w języku polskim oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa np. obowiązkowe certyfikaty, licencje.
6. Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykazanie równoważności norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą.
7. Wykonawca musi ubezpieczyć prowadzoną działalność związaną
z przedmiotem zamówienia, w całym okresie wykonywania usługi, tj. od momentu rozpoczęcia realizacji usługi do jej zakończenia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do okazania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wyżej wskazaną kwotę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria:
KRYTERIUM RANGA (%)
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena brutto 60
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium - czas usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego 40

LP= C+A = 100

C cena brutto – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma 60 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto.

najniższa cena (brutto),
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty brutto

A czas skutecznego usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Punkty zostaną przyznane za możliwie najkrótszy czas usunięcia awarii najmowanego urządzenia wielofunkcyjnego

Wykonawca, zobowiązany będzie do zadeklarowania czasu skutecznego usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego liczonego w godzinach od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za zadeklarowany w ofercie czas Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą liczbę punktów:

do 30 godzin - 0 pkt

do 24 godzin - 20 pkt

do 16 godzin - 40 pkt

W powyższej punktacji brane są pod uwagę godziny robocze, tj. przypadające na dni niebędące sobotami ani dniami ustawowo wolnymi od pracy. Maksymalny czas usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego nie może przekroczyć 30 godzin roboczych. Niedopuszczalne jest zaoferowanie innych czasów niż podane wyżej, tj. oferty z czasem dłuższym niż 30 godzin zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ i nie będą podlegać ocenie pod względem kryteriów oceny ofert.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania czasu usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w pkt 2. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym proponowanego czasu usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego, Zamawiający przyjmie, iż czas usunięcia awarii wynosi 30 godzin roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy w Formularzu ofertowym więcej niż jeden z możliwych do wyboru kwadratów, wówczas Zamawiający przyjmie maksymalny czas usunięcia awarii, który wynosi 30 godzin roboczych.
LP= C+A
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas skutecznego usunięcia awarii urządzenia wielofunkcyjnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień obejmujących swoim zakresem dzierżawę / najem urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania w liczbie minimum 12 sztuk wraz z świadczeniem obsługi serwisowej w trakcie obowiązywania umowy świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy (w odniesieniu do pojedynczego zamówienia), wraz z podaniem rodzaju i zakresu zamówienia, wartości, terminu realizacji i nazwy, adresu, telefonu Zamawiającego.
W przypadku zamówień, które przed upływem terminu składania ofert nie zostały zakończone za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku Zamawiający będzie uznawał takie zamówienia (obejmujące najem / dzierżawę), które do dnia składania ofert zostały już wykonane i muszą spełniać wymogi określone powyżej.

Nie dopuszcza się sumowania kilku realizacji (kilku umów, kontraktów)
w celu osiągnięcia wskaźników dotyczących ilości/okresów wykazanych zamówień.

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 w pełni samodzielnie, czyli co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się dwoma zamówieniami, by spełnić warunek.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, dostawy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej, dotyczą dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.:
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego/-ej nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
 dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. b) składa każdy z Wykonawców.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 1 lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
 dokument, o którym mowa w lit. a) powyżej, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. a) powyżej, dotyczy zamówień, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym
w załączniku nr 3 do SWZ,
 Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
 Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca,
 podmiot udostępniający zasoby, w zakresie, w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy),
 każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania ich Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 5 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
f) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych - dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
 wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
 informacje dotyczące składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia zostały określone w Części VIII SWZ;
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
 przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 11 proj. postanowień umowy - zał. nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Z postępowania wyklucza się również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej „rozporządzenie 765/2006”) lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.


Termin realizacji: 48 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku niewykorzystania kwoty możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy do maksymalnie 6 miesięcy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-najem-wielofunkcyjnych-urzadzen-drukujacych-wraz-z-obsluga-serwisowa---powtorzenie%2C-gniezno,87093,ogloszenie.html

https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764