logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: SPRZĘT: SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE DOSTAW I ODDANIE W NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, ŚWIADCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ I SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TYCH URZĄDZEŃ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

10.05.2020
Oferta ważna do:18.05.2020 godz. 15:30
Odsłon: 168

Ogłoszenie nr 538046-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu: SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE DOSTAW I ODDANIE W NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, ŚWIADCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ I SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TYCH URZĄDZEŃ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 00510469000000, ul. ul. Limanowskiego 134 , 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 360 84 90 wew. 223, e-mail zzp@mops.radom.pl, faks 48 360 84 90 w.223; 360 84 88.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mops.radom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.mops.radom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w materiałach oraz musi zawierać wszelkie niezbędne załączniki, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza każdą formę przesłania, która zapewni przekazanie oferty Zamawiającemu w formie pisemnej do upływu terminu na składanie ofert. Z uwagi na powyższe oferta może być przesłana w szczególności za pośrednictwem: operatora pocztowego, posłańca, osobiście, jeśli zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie pisemnej.
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. B. Limanowskiego 134, 26-600 Radom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE DOSTAW I ODDANIE W NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, ŚWIADCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ I SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TYCH URZĄDZEŃ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU
Numer referencyjny: ZZP.260.3.1.2020.AA.MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy i oddanie w najem wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukująco-skanujących (dalej zwanych: urządzeniami) wraz ze świadczeniem kompleksowej obsługi serwisowej dla tych urządzeń oraz sukcesywną dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych do tychże urządzeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, w całym okresie najmu. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiającego (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego). Zamówienie składa się z trzech zadań: 1) Zadanie 1. Dostawa wraz z dowozem i rozładunkiem, jak również oddanie w najem urządzeń spełniających wymogi Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 oraz w sposób wskazany w punkcie I i IV szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a także w sposób wskazany umową, projekt umowy stanowi integralną część SIWZ. Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 dostaw w całym okresie realizacji umowy. 2) Zadanie 2. Świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej dla oddanych w najem urządzeń w sposób wskazany w punkcie II i IV szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a także w sposób wskazany umową, projekt umowy stanowi integralną część SIWZ. 3) Zadanie 3. Sukcesywna dostawa wraz z montażem (wymianą) materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń oddanych przez Wykonawcę w najem Zamawiającemu w sposób wskazany w punkcie III i IV szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a także w sposób wskazany umową, projekt umowy stanowi integralną część SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30232110-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30121300-6
30125100-2
50310000-1
30125120-8
30125110-5
30124300-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - zalecane jest oznaczenie dokumentu: załącznik nr 4. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wymienionych, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy opisy, w szczególności: katalogi, prospekty reklamowe lub opisy z zaznaczonymi oferowanymi produktami, lub tabelaryczne zestawienie parametrów technicznych i cech urządzenia oferowanego z parametrami i cechami urządzenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia - które potwierdzają, iż oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego. Autentyczność w/w opisów musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp – o treści zgodnej ze wzorem dołączonym do niniejszej SIWZ, stanowiące załącznik nr 1 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - składa także ww. oświadczenie, dotyczące podwykonawców. 2) Pełnomocnictwo - w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) - zalecane jest oznaczenie dokumentu: Załącznik nr 2, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” notarialnie lub przez mocodawcę. 3) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie, wskazując w nim nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez podatku VAT – wzór oświadczenia stanowi Załącznik OP do formularza oferty. Dokument stanowi integralną część oferty (treść oferty) jako wskazanie podstawy obliczenia cen 2. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ ZGODNIE Z ART. 24 UST. 11 USTAWY PZP, po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - winien złożyć: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – którego wzór został dołączony do niniejszej SIWZ, stanowiące Załącznik nr 3. W/w oświadczenie Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa także każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zlecenia Zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy wynikającą ze zmiany przepisów prawa spowodowaną: a) urzędową zmianą stawki VAT (zmiana cen jednostkowych uwzględniających zmienioną stawkę obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie), b) ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego dotyczącego osób zatrudnionych na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, które uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia), c) ustawową zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodowy dotyczący udokumentowania w/w okoliczności potwierdzających, ze zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1, zmiany mogą zostać wprowadzone na wniosek Wykonawcy pod warunkiem wykazania, iż zmiany wskazane te mają wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz w zakresie w jakim mają one wpływ na to wynagrodzenie. W terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wpływu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi zaistnienie zmian, o którym mowa w pkt. 1, oraz zakres w jakim zmiany te mają wpływ na to wynagrodzenie, strony podejmują negocjacje w zakresie zmiany warunków umowy w tym terminu realizacji umowy lub wynagrodzenia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy: a) wynikającą z powstałej możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu asortymentu w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na rynku pod warunkiem że urządzenie/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu asortymentu i nie spowoduje podwyższenia ceny, b) w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Powyższe postanowienia zawarte w ust. 1 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmiana umowy musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 5 podlega unieważnieniu. 7. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.). 8. „Siła Wyższa” stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe. 9. Za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 7 na czas działania Siły Wyższej obowiązki strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 10. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie Siły Wyższej, (za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 7, do których stosuje się tryb postępowania tam uregulowany), nie jest narażona na kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 11. Każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze stron nie wskaże inaczej na piśmie, strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Środki służące ochronie informacji poufnych i jawność postępowania: Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 i 2 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa i jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1010 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3) Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: - aktualny odpis z właściwego rejestru, - informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 4) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane - pod warunkiem, iż nie później niż w terminie składania ofert wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 5) W sytuacji, gdy Wykonawca: zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, bądź też zastrzegł, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane, a nie później niż w terminie składania ofert nie wykazał, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - będą one podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 6) Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 4) nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-18, godzina: 15:40,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w SIWZ.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-sukcesywne-swiadczenie-dostaw-i-oddanie-w-najem-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-swiadczenie-obslugi-serwisowej-i-sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-tych-urzadzen-dla-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-radomiu%2C-radom,80134,ogloszenie.html

http://www.bip.mops.radom.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764