logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: SPRZĘT: Zakup wielkoformatowych zestawów powielająco drukujących i ploterów

09.07.2024
Oferta ważna do:18.07.2024 godz. 10:00
Odsłon: 90

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wielkoformatowych zestawów powielająco drukujących i ploterów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup wielkoformatowych zestawów powielająco drukujących i ploterów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa8ce980-a5eb-49e3-8acf-71a7577d762d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00402127
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00559788/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.10 Zakup wielkoformatowych zestawów powielająco drukujących i ploterów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/165806/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określony w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ABN/271/II-104/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż, dostawa oraz instalacja wraz z uruchomieniem, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Warszawy, wielkoformatowego zestawu powielająco-drukującego (ploter, skaner, kontroler).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Grubość skanowanych materiałów
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szerokość wydruku
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szerokość skanowania
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość powielenia oryginałów (skanowanie i druk o tej samej szerokości) o szerokości skanu/obrazu większej niż 930 mm
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż, dostawa oraz instalacja wraz z uruchomieniem, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Warszawy, wielkoformatowego kompaktowego urządzenia poligraficznego (ploter, skaner, kontroler).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Grubość skanowanych materiałów
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szerokość wydruku
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szerokość skanowania
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość powielenia oryginałów (skanowanie i druk o tej samej szerokości) o szerokości skanu/obrazu większej niż 930 mm
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 6
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalności dodatkowe
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż, dostawa oraz instalacja wraz z uruchomieniem, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Warszawy, 1 (jednego) plotera z 2 rolkami

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalności dodatkowe
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż, dostawa oraz instalacja wraz z uruchomieniem, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Warszawy, 1 (jednego) plotera z 4 rolkami

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalności dodatkowe
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1. DOTYCZY CZĘŚCI 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 5 usług dla przynajmniej 3 różnych podmiotów w zakresie serwisowania wielkoformatowego kolorowego urządzenia powielająco-drukującego (ploter + skaner + kontroler), przez okres co najmniej pół roku. Wymagane jest, żeby wykazywane usługi dotyczyły urządzenia tego samego producenta, co urządzenie zaproponowane w ofercie, a Wykonawca w trakcie realizacji wykazywanych usług posiadał status autoryzowanego serwisu producenta serwisowanych urządzeń. Jeśli Wykonawca w ramach jednej usługi wykaże serwisowanie więcej niż jednego urządzenia, spełniającego powyższe wymagania, Zamawiający uzna to za jedną usługę.
Uwaga!
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, wskazane usługi były wykonywane co najmniej przez pół roku.
2. DOTYCZY CZĘŚCI 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 5 usług dla przynajmniej 3 różnych podmiotów w zakresie serwisowania wielkoformatowego kompaktowego urządzenia poligraficznego (ploter + skaner + kontroler), przez okres co najmniej pół roku. Wymagane jest, żeby wykazywane usługi dotyczyły urządzenia tego samego producenta, co urządzenie zaproponowane w ofercie, a Wykonawca w trakcie realizacji wykazywanych usług posiadał status autoryzowanego serwisu producenta serwisowanych urządzeń. Jeśli Wykonawca w ramach jednej usługi wykaże serwisowanie więcej niż jednego urządzenia, spełniającego powyższe wymagania, Zamawiający uzna to za jedną usługę.
Uwaga!
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, wskazane usługi były wykonywane co najmniej przez pół roku.
3. DOTYCZY CZĘŚCI 3 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie, instalacji i serwisie ploterów wielkoformatowych, o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każde.
4. DOTYCZY CZĘŚCI 4 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie, instalacji i serwisie ploterów wielkoformatowych, o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każde.
W przypadku składania oferty na część 3 i 4, Wykonawca musi wykazać zrealizowanie 4 zamówień, zgodnych z wymaganiami opisanymi w pkt 12.2.3 i 12.2.4 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej:
a) wykaz usług / dostaw – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku 5 do SWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu – odpowiednio dla danej części zamówienia, na którą składana jest oferta;
b) dowody, że usługi / dostawy wykazane w oświadczeniu wg wzoru w Załączniku nr 5 do SWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi / dostawy zostały wykonane,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu, w zakresie części 1 i 2 zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. certyfikatu lub świadectwa lub zaświadczenia wystawionego przez producenta urządzenia, na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę statusu autoryzowanego serwisu producenta oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy ofertę złoży producent urządzenia, wówczas potwierdzeniem autoryzacji jest jego oświadczenie o posiadaniu statusu producenta oferowanego urządzenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę razem z ofertą certyfikatu / świadectwa / zaświadczenia wystawionego przez producenta urządzenia albo oświadczenia o posiadaniu statusu producenta urządzenia, Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy - dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ - odpowiednio dla danej części zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-16


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-zakup-wielkoformatowych-zestawow-powielajaco-drukujacych-i-ploterow%2C-warszawa,93271,ogloszenie.html

http://www.um.warszawa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764