logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: SPRZĘT: Zakup wraz dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim z podziałem na zadania 1, 2 i 3

13.07.2023
Oferta ważna do:20.07.2023 godz. 11:00
Odsłon: 177

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim z podziałem na zadania 1, 2 i 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup wraz dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim z podziałem na zadania 1, 2 i 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c852825-2085-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00303731
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/21/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.11 Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim - z podziałem na zadania nr 1, 2 i 3.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: monika.jedrys@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KWP z siedzibą w Radomiu (postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego):
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
- prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 22/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „KONICA MINOLTA”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
1. Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia
2. Wykazie/cenniku asortymentowo-ilościowym
3. Projekcie umowy
- które stanowią integralną część z Formularzem ofertowym .

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe specyfikowanych materiałów co jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez ich użycia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników

Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku natomiast odniesienia i jednoczesnego braku wskazanych wyrazów „lub równoważne” Zamawiający wymaga, aby każdorazowo traktować takie odniesienia w taki sposób jakby towarzyszyły im wyrazy „lub równoważne”. Równoważność należy przyjmować z uwzględnieniem parametrów istotnych nie gorszych, niż wynikające z norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przy pomocy, których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności uwzględniając dane dotyczące wydajności (rozumianej jako minimalna liczba stron wydruku A4 przy 5% pokryciu), zawarte w kolumnie nr 3 Wykazu/cennika asortymentowego. Przy ocenie równoważności zaoferowanego rozwiązania należy kierować się przeznaczeniem oraz funkcją wynikającą z dokumentacji, zapotrzebowania i przeznaczenia użytkowego.

Dodatkowe usługi – Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych produktów z miejsca do którego jest zobowiązany dostarczyć nowe materiały eksploatacyjne, jeżeli zostaną mu przekazane przez Zamawiającego w dniu realizacji którejkolwiek z dostaw oraz do ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

Okres gwarancji: 12 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy przedmiotu umowy (dla każdej dostawy częściowej odrębnie).

Dostarczane produkty muszą być:
1) wolne od wad fizycznych i prawnych;
2) pełnowartościowe, wolne od wad technicznych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) w ramach poszczególnych zadań, a ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych sprzętu.
3) oryginalnie zapakowane, oznakowane etykietą Producenta, Wykonawcy i symbolem pozwalającym na identyfikację ich parametrów, w szczególności wskazywać listę kompatybilnych urządzeń drukujących, wyniki testów wydajności przeprowadzonych z wykorzystaniem znormalizowanego testu zgodnie z minimalną liczbą stron wydruku A4 przy 5% pokryciu określoną w załącznikach do SWZ oraz okres ważności;
4) rozpoznawane przez urządzenie drukujące, przy czym, w przypadku urządzeń drukujących w kolorze, właściwe działanie urządzenia lub produktu, nie może być uwarunkowane koniecznością jednoczesnej wymiany wszystkich kolorów wkładów drukujących.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników – przy czym zakres zamienników ofert odnosić się będzie do co najmniej minimalnych parametrów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez Producenta urządzenia, dla którego zostały przeznaczone. Ich wydajność i jakość muszą być co najmniej zgodne lub lepsze z parametrami materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producentów poszczególnych typów urządzeń drukujących wyszczególnionych w wykazach-cennikach asortymentowo-ilościowych. Oferowane zamienniki muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego zostały zaoferowane, a ich stosowanie nie może naruszać warunków i praw gwarancyjnych Producentów urządzeń oraz praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. W przypadku awarii z winy dostarczonego zużywalnego materiału eksploatacyjnego Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała, łącznie z kosztami wszelkich wymaganych ekspertyz związanych z oceną kwestionowanych materiałów zużywalnych.
Wskazanie przez Zamawiającego na nazwę, znak firmowy, markę określa minimalne wymagania co do parametrów technicznych poszczególnych składników zamówienia oraz gwarancji jakości. Zamawiający dopuszcza do zastosowania (zaproponowania) innych odpowiedników rynkowych (zamienników), z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od polecanych przez Producentów urządzeń, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych.
Produkty oferowane w kolumnie nr 5 OPZ jako „zamiennik” muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie nr 1, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normą PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile polecany przez Producenta produkt taki układ posiada) i nowe wszystkie elementy odpowiedzialne za jakość i liczbę wydrukowanych stron, jakość wydruku pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji materiału, do wyczerpania środka barwiącego.
Muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż materiał eksploatacyjny polecany przez Producenta urządzenia.

Uwaga: Zamawiający w zadaniu nr 1wymaga produktów fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych, pochodzących z bieżącej produkcji i wytworzonych seryjnie w cyklu produkcyjnym w systemie zarządzania jakością zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności z tytułu oferowanych materiałów eksploatacyjnych w tym chronionych Prawem Patentowym i wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego materiały nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich, a ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia drukującego, do którego zostały przeznaczone.
Za nowe (nierefabrykowane) produkty Zamawiający uważa materiały zużywalne nieużywane, nieregenerowane – nie napełniane powtórnie, w nowych opakowaniach fabrycznych. Wskaźnik poziomu atramentu drukarki prawidłowo współpracuje z oryginalnymi lub równoważnymi materiałami eksploatacyjnymi. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) kryterium - cena „C”:


CN
C = -------- x 60 pkt.
CO

gdzie:
C - wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
CO - cena oferty ocenianej (brutto).

b) kryterium – termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad „J”
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu w druku cennika ofertowego w kryterium - dokonać odpowiedniego pola wyboru w miejscu do tego przeznaczonym zaznaczając w liczbie całkowitej pełne dni robocze w jakim zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji, jednak nie dłużej niż 4 dni robocze. W przypadku podstawy stwierdzenia wad/y lub nieprawidłowości w partii towaru czy pojedynczego produktu podczas jego eksploatacji objętej zamówieniem Zamawiający złoży stosowną reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania w godzinach pracy Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad – „J” Max. liczba punktów
Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał i przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w ramach zgłoszonych reklamacji od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił zareklamowany produkt w terminie maksymalnie 4 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie dłuższy termin wymiany wadliwego produktu niż 4 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.

Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30);

Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30);

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30); 20

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze w kryterium „Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad” w deklaracji w treści cennika ofertowego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dokona wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od uznania/ zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego), a oferta Wykonawcy w kryterium tym otrzyma 0 pkt.

c) kryterium - termin dostawy częściowej „T”
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu wypełnić druk cennika ofertowego - odpowiednio wpisując do znajdującego się pod tabelą oświadczenia z miejscem przeznaczonym do wpisania deklarowanego w liczbie dni kalendarzowych w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia licząc od dnia następnego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (zapotrzebowania), jednak nie dłużej niż 8 dni kalendarzowych.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „XEROX ALTALINK, KYOCERA”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
1. Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia
2. Wykazie/cenniku asortymentowo-ilościowym
3. Projekcie umowy
- które stanowią integralną część z Formularzem ofertowym .

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe specyfikowanych materiałów co jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez ich użycia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników

Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku natomiast odniesienia i jednoczesnego braku wskazanych wyrazów „lub równoważne” Zamawiający wymaga, aby każdorazowo traktować takie odniesienia w taki sposób jakby towarzyszyły im wyrazy „lub równoważne”. Równoważność należy przyjmować z uwzględnieniem parametrów istotnych nie gorszych, niż wynikające z norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przy pomocy, których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności uwzględniając dane dotyczące wydajności (rozumianej jako minimalna liczba stron wydruku A4 przy 5% pokryciu), zawarte w kolumnie nr 3 Wykazu/cennika asortymentowego. Przy ocenie równoważności zaoferowanego rozwiązania należy kierować się przeznaczeniem oraz funkcją wynikającą z dokumentacji, zapotrzebowania i przeznaczenia użytkowego.

Dodatkowe usługi – Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych produktów z miejsca do którego jest zobowiązany dostarczyć nowe materiały eksploatacyjne, jeżeli zostaną mu przekazane przez Zamawiającego w dniu realizacji którejkolwiek z dostaw oraz do ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

Okres gwarancji: 12 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy przedmiotu umowy (dla każdej dostawy częściowej odrębnie).

Dostarczane produkty muszą być:
1) wolne od wad fizycznych i prawnych;
2) pełnowartościowe, wolne od wad technicznych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) w ramach poszczególnych zadań, a ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych sprzętu.
3) oryginalnie zapakowane, oznakowane etykietą Producenta, Wykonawcy i symbolem pozwalającym na identyfikację ich parametrów, w szczególności wskazywać listę kompatybilnych urządzeń drukujących, wyniki testów wydajności przeprowadzonych z wykorzystaniem znormalizowanego testu zgodnie z minimalną liczbą stron wydruku A4 przy 5% pokryciu określoną w załącznikach do SWZ oraz okres ważności;
4) rozpoznawane przez urządzenie drukujące, przy czym, w przypadku urządzeń drukujących w kolorze, właściwe działanie urządzenia lub produktu, nie może być uwarunkowane koniecznością jednoczesnej wymiany wszystkich kolorów wkładów drukujących.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników – przy czym zakres zamienników ofert odnosić się będzie do co najmniej minimalnych parametrów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez Producenta urządzenia, dla którego zostały przeznaczone. Ich wydajność i jakość muszą być co najmniej zgodne lub lepsze z parametrami materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producentów poszczególnych typów urządzeń drukujących wyszczególnionych w wykazach-cennikach asortymentowo-ilościowych. Oferowane zamienniki muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego zostały zaoferowane, a ich stosowanie nie może naruszać warunków i praw gwarancyjnych Producentów urządzeń oraz praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. W przypadku awarii z winy dostarczonego zużywalnego materiału eksploatacyjnego Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała, łącznie z kosztami wszelkich wymaganych ekspertyz związanych z oceną kwestionowanych materiałów zużywalnych.
Wskazanie przez Zamawiającego na nazwę, znak firmowy, markę określa minimalne wymagania co do parametrów technicznych poszczególnych składników zamówienia oraz gwarancji jakości. Zamawiający dopuszcza do zastosowania (zaproponowania) innych odpowiedników rynkowych (zamienników), z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od polecanych przez Producentów urządzeń, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych.
Produkty oferowane w kolumnie nr 5 OPZ jako „zamiennik” muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie nr 1, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normą PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile polecany przez Producenta produkt taki układ posiada) i nowe wszystkie elementy odpowiedzialne za jakość i liczbę wydrukowanych stron, jakość wydruku pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji materiału, do wyczerpania środka barwiącego.
Muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż materiał eksploatacyjny polecany przez Producenta urządzenia.

Uwaga: Zamawiający w zadaniu nr 2 wymaga produktów fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych, pochodzących z bieżącej produkcji i wytworzonych seryjnie w cyklu produkcyjnym w systemie zarządzania jakością zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności z tytułu oferowanych materiałów eksploatacyjnych w tym chronionych Prawem Patentowym i wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego materiały nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich, a ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia drukującego, do którego zostały przeznaczone.
Za nowe (nierefabrykowane) produkty Zamawiający uważa materiały zużywalne nieużywane, nieregenerowane – nie napełniane powtórnie, w nowych opakowaniach fabrycznych. Wskaźnik poziomu atramentu drukarki prawidłowo współpracuje z oryginalnymi lub równoważnymi materiałami eksploatacyjnymi. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) kryterium - cena „C”:


CN
C = -------- x 60 pkt.
CO

gdzie:
C - wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
CO - cena oferty ocenianej (brutto).

b) kryterium – termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad „J”
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu w druku cennika ofertowego w kryterium - dokonać odpowiedniego pola wyboru w miejscu do tego przeznaczonym zaznaczając w liczbie całkowitej pełne dni robocze w jakim zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji, jednak nie dłużej niż 4 dni robocze. W przypadku podstawy stwierdzenia wad/y lub nieprawidłowości w partii towaru czy pojedynczego produktu podczas jego eksploatacji objętej zamówieniem Zamawiający złoży stosowną reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania w godzinach pracy Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad – „J” Max. liczba punktów
Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał i przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w ramach zgłoszonych reklamacji od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił zareklamowany produkt w terminie maksymalnie 4 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie dłuższy termin wymiany wadliwego produktu niż 4 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.

Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30);

Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30);

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30); 20

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze w kryterium „Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad” w deklaracji w treści cennika ofertowego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dokona wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od uznania/ zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego), a oferta Wykonawcy w kryterium tym otrzyma 0 pkt.

c) kryterium - termin dostawy częściowej „T”
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu wypełnić druk cennika ofertowego - odpowiednio wpisując do znajdującego się pod tabelą oświadczenia z miejscem przeznaczonym do wpisania deklarowanego w liczbie dni kalendarzowych w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia licząc od dnia następnego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (zapotrzebowania), jednak nie dłużej niż 8 dni kalendarzowych.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „CANON, PANASONIC”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
1. Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia
2. Wykazie/cenniku asortymentowo-ilościowym
3. Projekcie umowy
- które stanowią integralną część z Formularzem ofertowym .

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe specyfikowanych materiałów co jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez ich użycia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników

Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku natomiast odniesienia i jednoczesnego braku wskazanych wyrazów „lub równoważne” Zamawiający wymaga, aby każdorazowo traktować takie odniesienia w taki sposób jakby towarzyszyły im wyrazy „lub równoważne”. Równoważność należy przyjmować z uwzględnieniem parametrów istotnych nie gorszych, niż wynikające z norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przy pomocy, których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności uwzględniając dane dotyczące wydajności (rozumianej jako minimalna liczba stron wydruku A4 przy 5% pokryciu), zawarte w kolumnie nr 3 Wykazu/cennika asortymentowego. Przy ocenie równoważności zaoferowanego rozwiązania należy kierować się przeznaczeniem oraz funkcją wynikającą z dokumentacji, zapotrzebowania i przeznaczenia użytkowego.

Dodatkowe usługi – Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych produktów z miejsca do którego jest zobowiązany dostarczyć nowe materiały eksploatacyjne, jeżeli zostaną mu przekazane przez Zamawiającego w dniu realizacji którejkolwiek z dostaw oraz do ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

Okres gwarancji: 12 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy przedmiotu umowy (dla każdej dostawy częściowej odrębnie).

Dostarczane produkty muszą być:
1) wolne od wad fizycznych i prawnych;
2) pełnowartościowe, wolne od wad technicznych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) w ramach poszczególnych zadań, a ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych sprzętu.
3) oryginalnie zapakowane, oznakowane etykietą Producenta, Wykonawcy i symbolem pozwalającym na identyfikację ich parametrów, w szczególności wskazywać listę kompatybilnych urządzeń drukujących, wyniki testów wydajności przeprowadzonych z wykorzystaniem znormalizowanego testu zgodnie z minimalną liczbą stron wydruku A4 przy 5% pokryciu określoną w załącznikach do SWZ oraz okres ważności;
4) rozpoznawane przez urządzenie drukujące, przy czym, w przypadku urządzeń drukujących w kolorze, właściwe działanie urządzenia lub produktu, nie może być uwarunkowane koniecznością jednoczesnej wymiany wszystkich kolorów wkładów drukujących.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników – przy czym zakres zamienników ofert odnosić się będzie do co najmniej minimalnych parametrów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez Producenta urządzenia, dla którego zostały przeznaczone. Ich wydajność i jakość muszą być co najmniej zgodne lub lepsze z parametrami materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producentów poszczególnych typów urządzeń drukujących wyszczególnionych w wykazach-cennikach asortymentowo-ilościowych. Oferowane zamienniki muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego zostały zaoferowane, a ich stosowanie nie może naruszać warunków i praw gwarancyjnych Producentów urządzeń oraz praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. W przypadku awarii z winy dostarczonego zużywalnego materiału eksploatacyjnego Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała, łącznie z kosztami wszelkich wymaganych ekspertyz związanych z oceną kwestionowanych materiałów zużywalnych.
Wskazanie przez Zamawiającego na nazwę, znak firmowy, markę określa minimalne wymagania co do parametrów technicznych poszczególnych składników zamówienia oraz gwarancji jakości. Zamawiający dopuszcza do zastosowania (zaproponowania) innych odpowiedników rynkowych (zamienników), z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od polecanych przez Producentów urządzeń, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych.
Produkty oferowane w kolumnie nr 5 OPZ jako „zamiennik” muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie nr 1, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normą PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile polecany przez Producenta produkt taki układ posiada) i nowe wszystkie elementy odpowiedzialne za jakość i liczbę wydrukowanych stron, jakość wydruku pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji materiału, do wyczerpania środka barwiącego.
Muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż materiał eksploatacyjny polecany przez Producenta urządzenia.

Uwaga: Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga produktów fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych, pochodzących z bieżącej produkcji i wytworzonych seryjnie w cyklu produkcyjnym w systemie zarządzania jakością zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności z tytułu oferowanych materiałów eksploatacyjnych w tym chronionych Prawem Patentowym i wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego materiały nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich, a ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia drukującego, do którego zostały przeznaczone.
Za nowe (nierefabrykowane) produkty Zamawiający uważa materiały zużywalne nieużywane, nieregenerowane – nie napełniane powtórnie, w nowych opakowaniach fabrycznych. Wskaźnik poziomu atramentu drukarki prawidłowo współpracuje z oryginalnymi lub równoważnymi materiałami eksploatacyjnymi. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) kryterium - cena „C”:


CN
C = -------- x 60 pkt.
CO

gdzie:
C - wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
CO - cena oferty ocenianej (brutto).

b) kryterium – termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad „J”
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu w druku cennika ofertowego w kryterium - dokonać odpowiedniego pola wyboru w miejscu do tego przeznaczonym zaznaczając w liczbie całkowitej pełne dni robocze w jakim zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji, jednak nie dłużej niż 4 dni robocze. W przypadku podstawy stwierdzenia wad/y lub nieprawidłowości w partii towaru czy pojedynczego produktu podczas jego eksploatacji objętej zamówieniem Zamawiający złoży stosowną reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania w godzinach pracy Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad – „J” Max. liczba punktów
Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał i przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w ramach zgłoszonych reklamacji od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił zareklamowany produkt w terminie maksymalnie 4 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie dłuższy termin wymiany wadliwego produktu niż 4 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu uznania/zasadnej reklamacji to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.

Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30);

Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30);

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zadeklarowania wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od uznanej /zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 ÷15.30); 20

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze w kryterium „Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad” w deklaracji w treści cennika ofertowego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dokona wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od uznania/ zasadnej reklamacji o wadliwym produkcie (w godzinach pracy Zamawiającego), a oferta Wykonawcy w kryterium tym otrzyma 0 pkt.

c) kryterium - termin dostawy częściowej „T”
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu wypełnić druk cennika ofertowego - odpowiednio wpisując do znajdującego się pod tabelą oświadczenia z miejscem przeznaczonym do wpisania deklarowanego w liczbie dni kalendarzowych w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia licząc od dnia następnego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (zapotrzebowania), jednak nie dłużej niż 8 dni kalendarzowych.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu na wolny od wad
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe
1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów zamiennych – składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały;
3) Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia;
4) Dla wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli produktu typu zamiennik Wykonawca dostarczy również poniższe dokumenty:
a) Kartę produktu wystawioną przez Producenta oferowanego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego (wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli/ wykazu/ cennika asortymentowo-ilościowego), zawierającą min. następujące informacje:
- Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,
- modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,
- oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod,
- wydajność,
- że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi.
b) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10 lub normą równoważną) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normą równoważną) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli.
c) Dokument (w szczególności certyfikat, raport, zaświadczenie) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą:
- w przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną.
- w przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną.
- w przypadku wkładów atramentowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną.

Dokumenty, o których mowa w pkt 5.8 ogłoszenia ppkt 4b) i 4c) muszą zostać wydane przez:
• niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dotyczących metodyki badania przewidzianej w normach, muszą być opatrzone datą wystawienia. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą,
lub
• przez producenta bądź przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych „fabrycznie nowych” na równi z materiałami oryginalnymi producentów urządzeń oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych bez utraty gwarancji.

1. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od wykonawcy:
a) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,
b) uzupełnienia części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 1 wraz z ofertą, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe
1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów zamiennych – składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały;
3) Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia;
4) Dla wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli produktu typu zamiennik Wykonawca dostarczy również poniższe dokumenty:
a) Kartę produktu wystawioną przez Producenta oferowanego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego (wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli/ wykazu/ cennika asortymentowo-ilościowego), zawierającą min. następujące informacje:
- Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,
- modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,
- oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod,
- wydajność,
- że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi.
b) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10 lub normą równoważną) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normą równoważną) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli.
c) Dokument (w szczególności certyfikat, raport, zaświadczenie) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą:
- w przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną.
- w przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną.
- w przypadku wkładów atramentowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną.

Dokumenty, o których mowa w pkt 5.10 ogłoszenia ppkt 4b) i 4c) muszą zostać wydane przez:
• niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dotyczących metodyki badania przewidzianej w normach, muszą być opatrzone datą wystawienia. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą,
lub
• przez producenta bądź przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych „fabrycznie nowych” na równi z materiałami oryginalnymi producentów urządzeń oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych bez utraty gwarancji.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy (oferta),
2) Wykazy/ cenniki asortymentowo-ilościowe dla zadań, na które składana jest oferta, które stanowią integralną część formularza ofertowego
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu .
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
5.1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania, pod rygorem nieważności należy złożyć:
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
lub
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne.

6) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium
7) przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania określone w SWZ (zgodne ze składaną ofertą częściową )

A. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ;
B. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów zamiennych – składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały ;
C. Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia ;
D. Dla wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli produktu typu zamiennik Wykonawca dostarczy również poniższe dokumenty:
a) Kartę produktu wystawioną przez Producenta oferowanego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego (wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli/ wykazu/ cennika asortymentowo-ilościowego), zawierającą min. następujące informacje:
- Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,
- modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,
- oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod,
- wydajność,
- że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi.
b) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10 lub normą równoważną) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normą równoważną) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli.
c) Dokument ....

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie Nr 1 – kwota wadium 5.200,00 zł;
Zadanie Nr 2 – kwota wadium 1.600,00 zł;
Zadanie Nr 3 – kwota wadium 2.200,00 zł.

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 22/23 - zadanie nr …....”

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……..
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
6. Zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne w zakreślonym terminie po upływie terminu jego ważności, jeżeli tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) w treści dokumentu potwierdzającego złożenie wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest wymienienie bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku „gwarancyjnego" jest liderem - jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych uczestników jako wykonawców - którzy wspólnie złożyli lub złożą w postępowaniu przetargowym ofertę, po to aby gwarant mógł prawidłowo zidentyfikować, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania, pod rygorem nieważności należy złożyć:
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
lub
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.
b) Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu realizacji umowy w przypadku uzyskania wartości, o której mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy.
c) Wykonawca dopuszcza możliwość zmniejszenia przez Zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 30 % ilości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-20 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-20 11:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-18
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
2) Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: liczba części zamówienia – 3
część nr 1: Zadanie Nr 1 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „KONICA MINOLTA”
część nr 2: Zadanie Nr 2 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „XEROX ALTALINK, KYOCERA;
część nr 3: Zadanie Nr 3 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „CANON, PANASONIC”
3) Ofertę można złożyć na jedną, na wszystkie części. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć oferty częściowe
4) Powód niedokonania podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
5) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej: nie dotyczy
6) Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
8) Zamawiający NIE przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp.
9) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy.
13) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
14) Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL
- GLN 5907714353659).
15) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.).

Dotyczy punktu 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty określonej w jej treści, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-zakup-wraz-dostarczeniem-materialow-eksploatacyjnych-oraz-akcesoriow-do-urzadzen-drukujacych-dla-potrzeb-jednostek-policji-w-garnizonie-mazowieckim-z-podzialem-na-zadania-1%2C-2-i-3%2C-radom,90562,ogloszenie.html

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764