logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kwidzyn: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie: Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją przez Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

19.05.2017
Oferta ważna do:26.05.2017 godz. 12:00
Odsłon: 474

Ogłoszenie nr 508266-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Tytuł projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, krajowy numer identyfikacyjny 170818020, ul. Kościuszki 29 B , 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556465000, e-mail zamowienia@powiatkwidzynski.pl, faks 556465002.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatkwidzynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatkwidzynski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatkwidzynski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, pok. 212 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją przez Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Numer referencyjny: OR IV.272.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w związku z realizacją przez Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiot zamówienia obejmuję realizację: części (zadania) nr 1: a)dostawa i montaż 3 szt. tablic informacyjnych; b)dostawa i montaż 3 szt. tablic pamiątkowych z wykorzystaniem powstałych w ramach ww. projektu tablic informacyjnych i ich konstrukcji (tj. 3 szt. wydruku tablicy pamiątkowej). części (zadania) nr 2: a)wykonanie 60 plakatów promujących projekt; b)wykonanie 1000 ulotek informacyjnych promujących projekt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa- załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 4.Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 5.Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-06-26

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ewentualne wartości podane w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. A w przypadku braku średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs ogłoszony przez NBP w najbliższym dniu po ukazaniu się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu procedury wynikającej z dyspozycji przepisu art. 24aa ustawy pzp. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców- sporządzić wg wzoru stanowiącego- załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający dookreśla termin wykonania zamówienia: część (zadanie) nr 1: a)dostawa i montaż 3 szt. tablic informacyjnych: od dnia podpisania umowy do dnia 26 czerwca 2017 r. (termin maksymalny) z zastrzeżeniem rozdziału XIV specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu; b)dostawa i montaż 3 szt. tablic pamiątkowych z wykorzystaniem powstałych w ramach ww. projektu tablic informacyjnych i ich konstrukcji (tj. 3 szt. wydruku tablicy pamiątkowej): w terminie 10 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (31.08.2018 r. - termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu skróceniu). część (zadanie) nr 2: a)wykonanie 60 plakatów promujących projekt: od dnia podpisania umowy do dnia 26 czerwca 2017r. (termin maksymalny) z zastrzeżeniem rozdziału XIV specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu; b)wykonanie 1000 ulotek informacyjnych promujących projekt: od dnia podpisania umowy do dnia 26 czerwca 2017 r. (termin maksymalny) z zastrzeżeniem rozdziału XIV specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta składa się z: 1) Formularza ofertowego (wzór formularza ofertowego określony został w załączniku nr 3 do SIWZ); 2) Formularza/y cenowego/ych w zależności od oferowanej części zamówiena (wzór formularzy cenowych określony został w załączniku nr 3A oraz 3B do SIWZ); 3) Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych lub jego kopia poświadczona przez notariusza; 4) Oświadczenia wstępnego zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, że wykonawca nie podlega wykluczeniu- zgodnie z Rozdziałem VII niniejszej SIWZ- załącznik nr 4 do SIWZ; 5) Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Formalności przed podpisaniem umowy: 1) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców; Wykonawca zostanie wezwany o dopełnienie formalności, o których mowa wyżej oraz uzgodnienie ostatecznej treści umowy w oparciu o wzór umowy załączony do SIWZ- załącznik nr 2, a także uzgodnienie innych kwestii koniecznych do sprawnego jej zawarcia. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Brak przedłożenia wyżej wymienionego dokumentu stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin wykonania zamówienia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 ustawy pzp w zakresie dotyczącym realizacji Części nr 1 lit „b” w Rozdziale III SIWZ (część nr 1- tablice pamiątkowe): 1)Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp, 2)Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania, 3)Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp, 4)W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany VAT, z zastrzeżeniem treści pkt 2, 5)W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem treści pkt 2, 6)W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści pkt 2, 7)Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy, 8)W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-26 , godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Tablice informacyjne i pamiątkowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) dostawa i montaż 3 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80/120 cm (wymiar europalety) w szczególności: - zaprojektowanie tablic informacyjnych wg wytycznych Zamawiającego i Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - tablice z blachy ocynkowanej 1mm , wyklejone grafiką, zabezpieczoną folią UV oraz antyspray, - zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących - konstrukcja ze stali kwasoodpornej o profilu min. 35x35mm, grubość ścianki min. 3mm, słupki długości 230 cm nad ziemią, mocowane w gruncie na głębokość powyżej 80 cm, - wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych – po formalnej akceptacji na piśmie przez Zamawiającego; - dostawę i montaż tablic wraz z konstrukcją w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablice informacyjne muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Tablice muszą zawierać herb Powiatu Kwidzyńskiego. Montaż nastąpi na terenie Miasta Kwidzyna. b) dostawa i montaż 3 szt. tablic pamiątkowych z wykorzystaniem powstałych w ramach ww. projektu tablic informacyjnych i ich konstrukcji (tj. 3 szt. wydruku tablicy pamiątkowej) w szczególności: - zaprojektowanie tablic pamiątkowych wg Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - wykonanie wydruku tablicy pamiątkowej – po jego formalnej akceptacji przez Zamawiającego; - oklejenie w/w wydrukiem powstałych w ramach ww. projektu tablic informacyjnych; - montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice pamiątkowe muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów Polityki spójności na lata 2014-2020. Tablice muszą zawierać herb Powiatu Kwidzyńskiego. Montaż nastąpi na terenie Miasta Kwidzyna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-26 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60
termin wykonania zamówienia 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający dookreśla termin wykonania zamówienia: a)dostawa i montaż 3 szt. tablic informacyjnych: od dnia podpisania umowy do dnia 26 czerwca 2017 r. (termin maksymalny) z zastrzeżeniem rozdziału XIV specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu; b)dostawa i montaż 3 szt. tablic pamiątkowych z wykorzystaniem powstałych w ramach ww. projektu tablic informacyjnych i ich konstrukcji (tj. 3 szt. wydruku tablicy pamiątkowej): w terminie 10 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (31.08.2018 r. - termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu skróceniu).


Część nr: 2 Nazwa: Plakaty i ulotki informacyjne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Wykonanie 60 plakatów promujących projekt: Parametry plakatów - A2, kolor, papier kreda 170g, zadruk 4+0. Plakaty będą zawierały podstawowe informacje o realizowanym Projekcie. Plakat musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Plakat musi zawierać herb Powiatu Kwidzyńskiego. b) Wykonanie 1000 ulotek informacyjnych promujących projekt: Parametry ulotek - A5, papier kreda 170g, zadruk 4+4 CMYK dwustronne, uszlachetnienie folia mat + lakier UV. Ulotka musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Ulotka musi zawierać herb Powiatu Kwidzyńskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-06-26 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60
termin wykonania zamówienia 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający dookreśla termin wykonania zamówienia: a)wykonanie 60 plakatów promujących projekt: od dnia podpisania umowy do dnia 26 czerwca 2017r. (termin maksymalny) z zastrzeżeniem rozdziału XIV specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu; b)wykonanie 1000 ulotek informacyjnych promujących projekt: od dnia podpisania umowy do dnia 26 czerwca 2017 r. (termin maksymalny) z zastrzeżeniem rozdziału XIV specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/starostwo-powiatowe-w-kwidzynie%3A-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-i-dostawe-materialow-promocyjnych-w-zwiazku-z-realizacja-przez-powiat-kwidzynski-starostwo-powiatowe-w-kwidzynie-projektu-pn.-_podniesienie-jakosci-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-kwidzynskim-%E2%80%93-modernizacja-obiektow-szkolnych-wraz-z-wyposazeniem_-%E2%80%93-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-%E2%80%93-2020.%2C-kwidzyn,67666,ogloszenie.html

http://www.bip.powiatkwidzynski.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Kwidzyn - więcej ofert

  • Kwidzyn: Dam pracę (0)

  • Kwidzyn: Szukam pracy (0)

  • Kwidzyn: Sprzedam (0)

  • Kwidzyn: Kupię (0)

  • Kwidzyn: Dam zlecenie (0)

  • Kwidzyn: Przyjmę zlecenie (0)

  • Kwidzyn: Różności (0)

  • Kwidzyn: Oferty Last minute (0)

  • Kwidzyn: Zamówienia publiczne (26)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764