logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Sukcesywna dostawa książek drukowanych, e-booków oraz czasopism wydawanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

20.11.2023
Oferta ważna do:27.11.2023 godz. 10:00
Odsłon: 139

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa książek drukowanych, e-booków oraz czasopism wydawanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 225534047
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@wz.uw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa książek drukowanych, e-booków oraz czasopism wydawanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c00d48d-8526-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500100
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00199254/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Dostawa książek w wersji drukowanej, e-booków oraz czasopism wydawanych przez WZ UW.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c00d48d-8526-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
„Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L127/2018 z dnia 23.05.2018 r.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 22 042.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały wskazane w dokumencie SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: POUZ-361/373/2023/WZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji naukowych drukowanych oraz e-książek (e-booków) oraz czasopism wydawanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (opatrzonych numerem ISSN lub numerem ISBN): podręczniki, monografie, czasopisma.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22110000-4 - Drukowane książki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
22111000-1 - Podręczniki szkolne

22120000-7 - Wydawnictwa

22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedstawi:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia; przez dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć wytworzenie obejmujące przygotowanie do druku (redakcję techniczną, skład i łamanie) czasopism lub książek naukowych zawierających ilustracje, tabele, jednostopniowe i wielostopniowe wzory matematyczne oraz różne rodzaje znaków i alfabetów, oraz wydrukowanie, oprawienie introligatorskie i dostarczenie gotowych publikacji liczących co najmniej 120 stron środka + 4 strony okładki z materiałem ilustracyjnym i graficznym w oprawie klejonej, w tym co najmniej jedna publikacja w oprawie twardej, na podstawie umowy z jednym odbiorcą o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN (słownie : dwieście tysięcy złotych);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się co najmniej 1 dostawą określoną powyżej - nie jest dopuszczalne łączenie mniejszych dostaw w jedną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
b) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
-minimum 3 osoby, z których każda posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z kompleksowym przygotowaniem publikacji do druku, zajmujące się odtworzeniem layoutu z dopasowywaniem czcionki tekstu, ustaleniem interlinii, stylu, wielkości wcięć akapitowych, ustawieniem tytułów i śródtytułów publikacji, łączeniem tekstu ze zdjęciami i układaniem ich na stronie zgodnie z zasadami redakcji technicznej, obróbką elementów graficznych, naniesieniem na tekst korekty oraz zapisaniem danych komputerowych w postaci pliku postscriptowego, pliku PDF dot. przygotowania do druku książek lub czasopism naukowych zawierających ilustracje, tabele, w których występują jednostopniowe i wielostopniowe wzory matematyczne oraz różne rodzaje znaków i alfabetów; osoby te będą również upoważnione do dokonywania z Zamawiającym ustaleń w zakresie technicznych aspektów realizacji zamówienia,
- minimum 3 osoby, z których każda spełnia wymagania w pełnym zakresie w co najmniej jednym z czterech poniższych podpunktów:
-operator maszyn druku cyfrowego, posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w zakresie doboru formatu papieru, pasowaniu arkuszy (prawa-lewa), przycinaniu plików do formatu, kontroli parametrów w trakcie procesu druku łącznie z wizualną kontrolą jakości gotowych wydruków,
- maszynista offsetowy, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie doboru formatu papieru, umieszczenia formy drukarskiej, narządu, dobrania odpowiedniej farby drukarskiej do podłoża, pasowania arkuszy (prawa-lewa), obsługi maszyny offsetowej, obsługi urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przy kontroli druku, kontroli parametrów w trakcie procesu druku łącznie z wizualną kontrolą jakości gotowych arkuszy,
- introligator posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze maszyn introligatorskich: falcerki, bigówki, foliarki, lakierówki, oklejarki oraz w zakresie ręcznych prac introligatorskich: kompletowanie wkładu, oprawa, oraz obsługa zszywarki (jeśli zachodzi taka potrzeba),
- krajacz (operator krajarki jednonożowej lub trójnożowej), posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prac polegających na przycinaniu gotowych książek oraz czasopism do formatu wskazanego w zamówieniu, prac wykończeniowych takich jak: konfekcjonowanie, pakowania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dostaw i wykaz osób - załącznik nr 6 i załącznik 7 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia załącznik nr 3 do SWZ oraz 3a jeżeli dotyczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający określa poniższe przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
1. Wymagane w niniejszym postępowaniu niżej opisane próbki stanowić będą podstawę oceny oferty w ramach kryterium JAKOŚĆ, a ich niezłożenie lub złożenie niezgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Zamawiający nie będzie wzywać do złożenia lub uzupełnienia próbek).
2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się w jakości zgodnej z przedłożonymi próbkami, w szczególności w zakresie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert JAKOŚĆ.
Próbka 1
Wymagane jest, aby Próbka 1 była wydawnictwem, którego skład wykonywał Wykonawca składający ofertę, składała się z trzech odrębnych tytułów i była wydaną książką (książkami) lub czasopismem (czasopismami) zawierającym elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia, takie jak:
- jednostopniowe i wielowierszowe wzory matematyczne, tabele, rysunki, zdjęcia, oraz litery i znaki różnych alfabetów.
Książki lub czasopisma wchodzące w skład Próbki 1 muszą być publikacjami naukowymi z numerem ISSN lub ISBN, wydanymi w latach 2018-2023, w wersji papierowej w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych, tj. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, zawierającymi w stopce informacje o Wykonawcy składu i łamania.
Wraz z ww. książkami lub czasopismami wymagane jest dostarczenie jednego rozdziału lub artykułu w nich zamieszczonego, w wersji elektronicznej w pliku w formacie pdf, zapisanego na płycie CD/DVD.
W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży większą liczbę tytułów niż wymagana, zobowiązany jest w Formularzu oferty wskazać tytuły, które mają być poddane ocenie w kryterium JAKOŚĆ; niewskazanie tytułów skutkować będzie uznaniem oferty za niezgodną z warunkami zamówienia i jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Niezłożenie wraz z ofertą wymaganych publikacji będących wydanymi książkami lub czasopismami lub niedołączenie rozdziału lub artykułu w wersji elektronicznej w pliku pdf na płycie CD/DVD lub brak możliwości otwarcia przez Zamawiającego dołączonego pliku pdf spowoduje uznanie oferty za niezgodną z warunkami zamówienia i jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Próbka 2
Wymagane jest, aby Próbka 2 składała się z czterech odrębnych tytułów (łącznie pięć pozycji) i była wydrukowanymi publikacjami książkowymi, wydanymi w latach 2018-2023, zawierającymi stopkę z nazwą drukarni oraz rok wydania, zawierającymi ilustracje kolorowe i czarno-białe, materiał graficzny, w oprawie twardej oraz oprawie miękkiej. Wśród książek dostarczonych do oceny musi się znaleźć publikacja szyta i klejona oraz publikacja, której część oferent wykonał w oprawie miękkiej, a część w twardej (ten sam tytuł).
3. Wykonawca składa wymagane próbki w nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta lub tekturowe pudełko), zamkniętym w sposób uniemożliwiający otwarcie bez uszkodzenia, oznakowanym: „Próbki do postępowania nr POUZ/361-373/2023”. Każdą próbkę przed umieszczeniem w opakowaniu należy oznakować odpowiednio: „Próbka 1” lub „Próbka 2” wraz z podaniem danych Wykonawcy składającego ofertę.
4. Próbki opakowane i oznakowane jak wyżej należy złożyć w pok. nr A 102 w siedzibie Wydziału Zarządzania UW (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3) przed upływem terminu składania ofert. Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu ma data i godzina wpływu do wskazanego pokoju w siedzibie Wydziału Zarządzania UW (Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz oferty, Załącznik nr 4 do SWZ jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podano w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zmiany umowy podano w treści wzoru umowy, opublikowanym na stronie postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać elektronicznie, za pośrednictwem serwisu eZamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sukcesywna-dostawa-ksiazek-drukowanych%2C-e-bookow-oraz-czasopism-wydawanych-przez-wydzial-zarzadzania-uniwersytetu-warszawskiego%2C-warszawa,91562,ogloszenie.html

https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764