logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.

Oferta ważna do:27.05.2022 godz. 10:00
Odsłon: 209

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wyczółkowskiego 22
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-092
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 52 3415261
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bydgoszcz@krus.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e986c76-d685-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165001
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066709/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów, wyposażenia oraz tuszy i tonerów dla całego OR
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.
2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
2. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych , w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
UWAGA: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
5. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
6. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
7. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
8. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: bydgoszcz@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami).
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
11. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: 0200-OP.261.2.4.2022.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale I pkt XXVI SWZ.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 0200-OP.261.2.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 200650,41 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących określonych w załączniku nr 1A oraz 1B do SWZ – Rozdział III SWZ, która zabezpieczy potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówek Terenowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku eksploatacji tuszy, tonerów, bębnów i pojemników na zużyty toner. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia na adres mailowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Po przekazaniu zużytych materiałów przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania zużytych materiałów eksploatacyjnych w takiej samej ilości jaką zamówił, lecz nie gwarantuje przekazania takich samych materiałów, co do rodzaju (taśma, toner, bęben, pojemnik na zużyty toner) oraz producenta jakie były dostarczone przez Wykonawcę.
4. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. Produkty równoważne muszą posiadać zabezpieczenie szczelności zbiorników. Opakowanie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego winny być opatrzone logo producenta, symbolem oraz nr katalogowym produktu umożliwiającym identyfikację po rozpakowaniu oraz zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem i terminem przydatności do użytku, jak również etykietę wskazującą do jakiego urządzenia produkt jest przeznaczony.
5. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał eksploatacyjny, w dni robocze (pracujące dla Zamawiającego tj. poniedziałek - piątek) w godzinach 08:00 - 14:00.
7. Protokół odbioru musi być podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego (czytelnie lub w sposób umożliwiający identyfikację osoby) oraz musi zawierać datę odbioru dostawy.
8. Częściowe dostarczenie przedmiotu zamówienia jak również dostarczenie przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań Zamawiającego i musi zostać (częściowo lub całkowicie) wymieniony lub poprawiony nie będzie traktowane jako wykonanie zamówienia.
9. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przez okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
10. Zakres gwarancji obejmuje wady techniczne i technologiczne i inne ujawnione podczas użytkowania, niebędące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz niewynikające z niewłaściwego użytkowania.
11. Gwarancja obejmuje także zwrot kosztów naprawy drukarki lub jej wymianę na nową o porównywalnych parametrach, jeżeli przyczyną awarii jest zastosowanie produktu równoważnego.
12. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy określonych w zleceniu materiałów eksploatacyjnych.
14. Dokonanie bezusterkowego odbioru dostawy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jego wady wykryte w okresie gwarancji.
15. Za zgodą Zamawiającego, w szczególności gdy dostarczane materiały eksploatacyjne nie spełniają parametrów określonych w umowie, Wykonawca może dostarczać materiały innego producenta (i oznaczenia) niż określone w kol. M i N Załącznika nr 1B, pod warunkiem, że spełniają one pozostałe warunki określone umową w tym ceny, a czego wykazanie jest obowiązkiem Wykonawcy.
16. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszelkie składowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym: koszt materiału eksploatacyjnego, opakowania, transportu, rozładunku, koszt odbioru od Zamawiającego i utylizacji zużytych pojemników, koszty odbioru reklamowanego materiału, oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym VAT.
17. Określona w SWZ ilość zamówienia jest wartością szacunkową, ustaloną na podstawie analizy zamówienia w roku ubiegłym, i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego z zachowaniem cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym A i B Wykonawcy i do kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
18. Zamówienia realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycjach różnić się ilościowo od wartości podanych na formularzu cenowym A oraz formularzu cenowym B, jednak łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy.
19. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SWZ. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 80 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Wysokość kar została szczegółowo opisana przez Zamawiającego w § 6 wzoru umowy – Rozdział II SWZ.
21. Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje również dostarczanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych na zasadach określonych w SWZ pod warunkiem, że spełniają wymagane parametry techniczne co najmniej takie jak oryginalne, nie będą powodowały uszkodzeń sprzętu kopiującego i drukującego oraz będą w sposób właściwy współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.
22. Produkty równoważne muszą posiadać zabezpieczenie szczelności zbiorników. Opakowania producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego winny być opatrzone logo producenta, symbolem oraz nr katalogowym produktu umożliwiającym identyfikację po rozpakowaniu oraz zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem i terminem przydatności do użytku, jak również etykietę wskazującą do jakiego urządzenia produkt jest przeznaczony.
23. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zarówno Formularza cenowego A jak i Formularza cenowego B – załącznik 1A i 1B do formularza oferty. Oferując produkty równoważne w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w „Formularzu cenowym B” – załącznik nr 1B do formularza oferty odpowiednio producenta oraz symbolu oferowanego materiału eksploatacyjnego (kol. m i n). Jeżeli Wykonawca nie posiada zamienników we wszystkich pozycjach Formularza cenowego B, to w tych pozycjach gdzie nie ma zamiennika należy zaoferować produkt oryginalny. Formularze cenowe A i B muszą być uzupełnione we wszystkich pozycjach.
24. Zamawiający do zamówienia stawia następujące wymagania:
a) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być wysokiej jakości, pełnowartościowe, niewadliwe oraz zapewniać kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniać należyte bezpieczeństwo oraz posiadać właściwe opakowanie i oznakowanie;
b) dostarczone materiały eksploatacyjnej nie mogą ograniczać pełnej współpracy z oprogramowaniem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, nie mogą informować o niezgodności materiału eksploatacyjnego z urządzeniem,
c) dostarczone materiały eksploatacyjnej muszą być produkowane w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001,
d) dostarczone materiały eksploatacyjnej muszą posiadać wydajność zgodną z następującymi normami ( lub równoważnymi do nich):
- ISO/IEC 19752 - dla wkładów z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych
- ISO/IEC 19798 - dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek laserowych
- ISO/IEC 24711 - dla kaset z kolorowym i monochromatycznym tuszem drukarek atramentowych
- ISO/IEC 24712
e) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej;
f) zaproponowane materiały eksploatacyjne muszą być produktami fabrycznie nowymi dedykowanymi do danego sprzętu, zalecanymi przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone oraz nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu chyba, że producent oryginalnego materiału eksploatacyjnego odzyskuje go w drodze recyklingu i zamienia w certyfikowane, profesjonalnie zregenerowane naboje z tonerem;
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30192300-4 - Taśmy barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie ofert będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

- Cena - 90 %
Opis kryterium - „Cena” - cena brutto za całość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (suma Formularza cenowego A i Formularza cenowego B).
Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:

C = ( Cn :Co) x 90
gdzie
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie
Cn - najniższa cena spośród ważnych ofert
Co - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 90 pkt.

- Termin dostawy - 10 %
Opis kryterium - „Termin dostawy” – oferta punktowana będzie poprzez przyznanie punktów za zaoferowany w Formularzu ofertowym termin dostawy przedmiotu zamówienia rozumiany jako czas reakcji, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówienie od chwili zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego w następujący sposób:

Lp. Termin dostawy zamówienia (T) Liczba punktów
1. 1 dzień 10
2. 2 dni 9
3. 3 dni 8
4. 4 dni 7
5. 5 dni 6
6. 6 dni 5
7. 7 dni 4
8. 8 dni 3
9. 9 dni 2
10. 10 dni 1

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 10 pkt.

3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy W wyliczony wg następującego wzoru:
W = C + T
przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za jedną dostawę Zamawiający uznaje jedną umowę (kontrakt). Wykonawca jest zobowiązany do wykazania co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 75.000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 – 2 należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt X. 3. 3.4 SWZ - według załącznika nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem znajdującym się w Rozdziale III SWZ;
b) „Formularz cenowy A i Formularz cenowy B’’ stanowiący załącznik nr 1A i 1B do formularza oferty;
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być złożone w takiej samej formie jak oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej przez osobę uprawnioną podpisem zaufanym łub osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia notarialnego, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu;
d) zobowiązanie innego podmiotu (*tylko jeśli dotyczy!) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
Dokumenty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w przypadku, gdy konieczności wprowadzenia zmian postanowień umowy wynika:
a) ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
b) z siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony dołożą starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
c) z wycofania przez producenta z produkcji produktów określonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana produktu na inny nie może zmienić tożsamości jego parametrów, właściwości i zastosowania oraz może mieć miejsce tylko w przypadku niedostępności spowodowanej zaprzestaniem produkcji przy zachowaniu ceny jednostkowej po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
2. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 3 i § 5 ust. 5, zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące:
a) adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej,
b) osób występujących po stronie Wykonawcy i Zamawiającego określonych w § 10 ust. 5 umowy.
4. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym pkt 1-2, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział III SWZ oraz w załącznikach nr 1A i 1B do formularza oferty czyli „Formularz cenowy A i Formularz cenowy B”.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty wypełniając najpierw rubryki tabeli zawartej w zał. nr 1A i 1B do oferty czyli w Formularzu cenowym A i B a następnie wynik ten (suma z Formularza cenowego A i B) wpisuje liczbowo i słownie w pkt. 1 formularza oferty. Ceny jednostkowe wymienione w formularzu cenowym nie podlegają waloryzacji, wiążą Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zarówno Formularza cenowego A jak i Formularza cenowego B – załącznik 1A i 1B do formularza oferty. Oferując produkty równoważne w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w „Formularzu cenowym B” – załącznik nr 1B do formularza oferty odpowiednio producenta oraz symbolu oferowanego materiału eksploatacyjnego (kol. m i n). Jeżeli Wykonawca nie posiada zamienników we wszystkich pozycjach Formularza cenowego B, to w tych pozycjach gdzie nie ma zamiennika należy zaoferować produkt oryginalny. Formularze cenowe A i B muszą być uzupełnione we wszystkich pozycjach.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty.
6. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
7. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w ofercie informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, a także wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedza Zamawiającego będzie miała zastosowanie.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział II SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
12. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
13. Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujaco-%E2%80%93-kopiujacych-uzytkowanych-w-oddziale-regionalnym-krus-w-bydgoszczy-i-podleglych-placowkach-terenowych.%2C-bydgoszcz,86825,ogloszenie.html

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764