logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2021/2022

Oferta ważna do:06.08.2021 godz. 10:00
Odsłon: 79

Sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-618
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: 815384632
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2021/2022
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-112f661f-f02f-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130227
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002414/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa sukcesywnego druku cyfrowego i offsetowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wykonawców zawarte są w Rozdziale 19 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wykonawców zawarte są w Rozdziale 19 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KP-272-PNU-45/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 151481,90 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2021/2022.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami asortymentowymi, poprzez zamówienie mniejszej lub większej ilości danego asortymentu lub rezygnacji z niektórych pozycji, w zależności od potrzeb.
4. Zamówienie przez Zamawiającego druku z zastosowaniem przesunięć ilościowych między pozycjami asortymentowymi, nie powoduje zwiększenia maksymalnej łącznej wartości brutto umowy, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Przesunięcia ilościowe, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogą powodować wzrostu wartości przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia, jednak nie mniej niż 50% ilości maksymalnych, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Rozliczenie nastąpi według faktycznej ilości zakupionych wydruków po cenach jednostkowych brutto przyjętych w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na podstawie każdorazowych sukcesywnych zamówień składanych przez Zamawiającego, określających ilość i rodzaj druków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia, jednak nie mniej niż 50% ilości maksymalnych, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Rozliczenie nastąpi według faktycznej ilości zakupionych wydruków po cenach jednostkowych brutto przyjętych w ofercie Wykonawcy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
a) Cena brutto – 60%;
b) Termin realizacji - termin dostawy wydruku próbnego (druk cyfrowy)– 20%;
c) Termin realizacji - termin dostawy całego nakładu (druk offsetowy)– 20%
Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru:
Op = C + T1 + T2
Op – suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej;
C – ocena punktowa uzyskana za kryterium cena;
T1 – ocena punktowa za oceniane kryterium termin realizacji – termin dostawy wydruku próbnego;
T2– ocena punktowa za oceniane kryterium termin realizacji – termin dostawy wydruku próbnego;
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji - termin dostawy wydruku próbnego (druk cyfrowy)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji - termin dostawy całego nakładu (druk offsetowy)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 3 wymagane od wykonawcy obejmują:
- oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1, według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą przez Wykonawcę:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Formularz ofertowy składany jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3) Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionym w ppkt. 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-04
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin ulega skróceniu w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia lub złożeniu przez Zamawiającego pisemnej deklaracji o niekorzystaniu z pozostałej wartości umowy po wykorzystaniu co najmniej wartości 50%. W takim przypadku umowa wygasa z dniem wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia lub z dniem wysłania pisemnej deklaracji o rezygnacji z pozostałej wartości umowy (ponad 50%) Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 90% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a upłynął 12-miesięczny termin na wykonanie umowy. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 3 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia według każdorazowego zapotrzebowania Zamawiającego w terminie wynoszącym określoną liczbę dni roboczych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i jego ostateczna długość będzie uzależniona od terminu wskazanego w formularzu „Oferta Wykonawcy”.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sukcesywny-druk-cyfrowy-i-offsetowy-na-potrzeby-planu-wydawniczego-politechniki-lubelskiej-na-rok-2021-2022%2C-lublin,84397,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764