logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Świadczenie usług marketingowych, graficznych i programistycznych dotyczących kampanii internetowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

15.03.2024
Oferta ważna do:25.03.2024 godz. 11:00
Odsłon: 133

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług marketingowych, graficznych i programistycznych dotyczących kampanii internetowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001353
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-031
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@mail.umcs.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług marketingowych, graficznych i programistycznych dotyczących kampanii internetowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8587eae1-e2b1-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00247529
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzp.umcs.pl/umcs
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.umcs.pl/umcs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/13-2024/DZP-p
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (tj.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) cyklicznych usług marketingowych, graficznych i programistycznych dotyczących działalności, prowadzonej przez Zamawiającego w Internecie pod adresem umcs.pl oraz w kanałach social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok oraz YouTube, a także w obszarach portalu rekrutacyjnego odpowiadających działaniom marketingowym, tj.: strona główna www.rekrutacja.umcs.pl oraz wersja anglojęzyczna www.rekrutacja.umcs.pl/en/. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z obchodami 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej ro realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
A) Doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii marketingowych dotyczących promocji w systemach Google i Meta Ads dla branży edukacyjnej z dodatkowym uwzględnieniem działań marketingowych przeprowadzonych za granicą Polski o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto* dla jednej usługi we wskazanym zakresie.
Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.

B) Kwalifikacji zawodowych:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej:
- jedną osobę pełniącą funkcję specjalisty ds. strategii i obsługi klienta z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w opracowywaniu strategii kampanii marketingowych w Internecie oraz która wykonała co najmniej 2 strategie kampanii marketingowych w Internecie;
- dwie osoby pełniące funkcje specjalistów ds. reklam w systemach Google Ads., TikTokAds., Meta Ads., z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu kampanii reklamowych dla firm z dziedziny edukacji;
- jedną osobę pełniącą funkcję grafika, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji materiałów graficznych na potrzeby reklam w social media i Google;
- jedną osobę posiadającą doświadczenie w analizie danych z przeprowadzonych działań marketingowych udokumentowane poprzez przedstawienie raportów z optymalizacji kampanii oraz wniosków płynących z analizy danych, które wspierają skuteczność podejmowanych działań marketingowych.

U w a g a:
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5.2 ppkt 4) lit B) tiret 4 przez jedną z osób wymienionych w tiret 1 – 3.

C) Zdolności technicznej:
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum:
- dostępem do pakietu Adobe lub równoważnego, umożliwiającego edycję i optymalizację materiałów foto i video na potrzeby działań reklamowych;
- dostępem do systemu Figma lub równoważnego, wspierającego efektywną współpracę przy ewentualnym opiniowaniu treści;
- statusem Google Partners oraz potwierdzeniem udziału w programie biznesowym META;
- systemem raportowania i analizy danych, korzystającym z narzędzi Google i META, wraz ze znajomością obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad publikacji reklam w systemach Google i META.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
1) Wykazu usług (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. A) SWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.
2) Wykazu osób (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. B) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, ze wskazaniem doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) Wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. C) SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ - jeżeli dotyczy.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1ppkt 1) SWZ, oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SWZ oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 SWZ oraz formularz oferty, są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych lub zdolności technicznej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie(w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).

4. Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) - 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 5) SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z par. 11 i 12 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-25 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.umcs.pl/umcs
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-25 11:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-23


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-uslug-marketingowych%2C-graficznych-i-programistycznych-dotyczacych-kampanii-internetowych-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej%2C-lublin,92424,ogloszenie.html

http://www.umcs.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764