logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Świadczenie usług marketingowych

Oferta ważna do:07.07.2020 godz. 11:00
Odsłon: 164

Ogłoszenie nr 555254-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki: Świadczenie usług marketingowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, krajowy numer identyfikacyjny 37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego 28 , 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, , e-mail iel@iel.waw.pl, , faks 22 112 54 44.
Adres strony internetowej (URL): www.izolatory.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.izolatory.pl zakładka zakładka: Zamówienia Publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.izolatory.pl zakładka zakładka: Zamówienia Publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie poprzez operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie Budynek A, pokój 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług marketingowych
Numer referencyjny: ZK.293.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowych. Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące kompleksowe doradztwo marketingowe dotyczące wszelkich zagadnień związanych ze sprzedażą wyrobów (izolatorów, osłon izolacyjnych, rur, koszulek szkłoepoksydowych) produkowanych przez Zamawiającego na rynku globalnym, pozyskanie nowych klientów w sposób i na warunkach określonych w rozdz. 3 ust. 1 pkt 7) SIWZ oraz czynne uczestnictwo podczas procesów reklamacyjnych. 1. Sposób realizacji zamówienia. Zakres obowiązków: 1) Kompleksowa obsługa klientów kanału sprzedaży. 2) Samodzielne prowadzenie negocjacji rocznych z wszystkimi klientami (WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, EXPORT – sprzedaż towarów wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym) Zamawiającego w zakresie prognozowania zamówień, cen i rabatów na wyroby Zamawiającego. 3) Bieżące negocjacje z klientami w zakresie uzgodnień technicznych i ekonomicznych. 4) Prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami kanału sprzedaży w języku niemieckim i angielskim. Wykonawca będzie miał obowiązek odpowiedzi na wszystkie maile, które wpłyną na jego adres mailowy lub zostaną mu przekazane przez Dział Marketingu i Sprzedaży Zamawiającego. 5) Prowadzenie rozmów z klientami Zamawiającego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 6) Dbanie o budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji ze stałymi klientami Zamawiającego. 7) Pozyskiwanie nowych klientów. Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania min. 2 nowych klientów w okresie obowiązywania umowy. Za nowego klienta rozumie się podmiot, któremu Zamawiający nie sprzedawał do dnia zawarcia niniejszej umowy jakichkolwiek towarów. Za pozyskanie klienta uważa się doprowadzenie do transakcji sprzedaży wyrobów, tzn. do zawarcia umów sprzedaży (pozyskania zamówień) na kwotę 250.000,00 euro netto w każdym z nw. etapów: I etap: do 120 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne, II etap: do 120 dni liczonych od dnia zakończenia I etapu, III etap: w okresie pozostałym do końca trwania umowy o zamówienie publiczne, liczonym od dnia zakończenia II etapu do dnia zakończenia umowy tj. do dnia 31.07.2021r. 8) Wypracowywanie propozycji, które obejmują zmiany techniczne i technologiczne. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu dokładny opis proponowanych zmian w formie pisemnej. 9) Codzienna współpraca z Działem Marketingu i Sprzedaży Zamawiającego, w formie pisemnej, telefonicznej i mailowej, w zakresie właściwego wdrożenia ustaleń centralnych. 10) Czynne uczestnictwo w całym procesie reklamacyjnym dot. zarówno dotychczasowych, jak i nowo pozyskanych klientów Zamawiającego. 11) Analiza rynku z uwzględnieniem firm konkurencyjnych w zakresie aktywności rynkowej Zamawiającego. Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzania miesięcznych pisemnych raportów z podejmowanych czynności, zawierających wskazanie daty spotkania, strony spotkania oraz tematów rozmów z kontrahentem i dostarczania ich Kierownikowi Działu Marketingu i Sprzedaży do ostatniego dnia każdego miesiąca. 12) Przyjazdy jeden raz w tygodniu do siedziby Zamawiającego – na 4 godziny. 2. Wymagania dot. Wykonawcy: 1) Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego – poziom C2. 2) Minimum 3 – letnie doświadczenie na rynku globalnym w sprzedaży wyrobów stosowanych w branży elektroenergetycznej lub aplikacji budowanych na bazie tych wyrobów potwierdzone udokumentowanym doświadczeniem zawodowym. 3) Umiejętność negocjacji i łatwość nawiązywania kontaktów. 4) Wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne. 5) Pełna dyspozycyjność. 6) Przyjazdy jeden raz w tygodniu do siedziby Zamawiającego – na 4 godziny. 7) Gotowość do odbywania podróży biznesowych w Polsce, na terenie Europy i poza kontynent europejski na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 8) Posiadanie własnego samochodu osobowego w celu dojazdów do klientów i do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj: 1) Kompleksowa obsługa klientów kanału sprzedaży. 2) Samodzielne prowadzenie negocjacji rocznych z wszystkimi klientami (WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, EXPORT – sprzedaż towarów wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym) Zamawiającego w zakresie prognozowania zamówień, cen i rabatów na wyroby Zamawiającego. 3) Prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami w języku niemieckim i angielskim. Wykonawca będzie miał obowiązek odpowiedzi na wszystkie maile, które wpłyną na jego adres mailowy lub zostaną mu przekazane przez Dział Marketingu i Sprzedaży Zamawiającego. 4) Dbanie o budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji ze stałymi klientami Zamawiającego. 5) Pozyskiwanie nowych klientów. Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania min. 2 nowych klientów w okresie obowiązywania umowy. Za nowego klienta rozumie się podmiot, któremu Zamawiający nie sprzedawał do dnia zawarcia niniejszej umowy jakichkolwiek towarów. Za pozyskanie klienta uważa się doprowadzenie do transakcji sprzedaży wyrobów, tzn. do zawarcia umów sprzedaży (pozyskania zamówień) na kwotę 250.000,00 euro netto w każdym z nw. etapów: I etap: do 120 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne, II etap: do 120 dni liczonych od dnia zakończenia I etapu, III etap: w okresie pozostałym do końca trwania umowy o zamówienie publiczne, liczonym od dnia zakończenia II etapu do dnia zakończenia umowy tj. do dnia 31.07.2021r. 6) Codzienna współpraca z Działem Marketingu i Sprzedaży Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznej i mailowej, w zakresie właściwego wdrożenia ustaleń centralnych. 7) Czynne uczestnictwo w całym procesie reklamacyjnym dot. zarówno dotychczasowych, jak i nowo pozyskanych klientów Zamawiającego. 8) Przyjazdy jeden raz w tygodniu do siedziby Zamawiającego – na 4 godziny. 9) Analiza rynku z uwzględnieniem firm konkurencyjnych w zakresie aktywności rynkowej Zamawiającego. Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzania miesięcznych pisemnych raportów z podejmowanych czynności, zawierających wskazanie daty spotkania, strony spotkania oraz tematów rozmów z kontrahentem i dostarczania ich Kierownikowi Działu Marketingu i Sprzedaży do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi marketingowej, w tym w szczególności kosztów dojazdów do klientów i do siedziby Zamawiającego, noclegów, wyżywienia, kosztów reprezentacyjnych i innych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 5. Wstępna ocena pracy Wykonawcy dokonywana będzie przez Kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży Zamawiającego na podstawie miesięcznych raportów Wykonawcy. Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży będzie dostarczał Dyrektorowi Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych po upływie każdego miesiąca pisemną ocenę realizacji niniejszej umowy ze wskazaniem czy zamówienie wykonywane jest zgodnie z obowiązkami Wykonawcy zawartymi w umowie i SIWZ. 6. Wykonawca nie ma prawa dostępu do baz danych Zamawiającego oraz korzystania z nośników elektronicznych Zamawiającego, w szczególności komputerów, tabletów. 7. Klauzula o zakazie konkurencji. 1) Zakaz konkurencji w czasie trwania umowy: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w czasie zawartej umowy wykonywał pracę tylko i wyłącznie na rzecz Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie wolno: a) pozostawać w stosunku prawnym z firmą prowadzącą działalność konkurencyjną, b) prowadzić we własnym imieniu lub za pośrednictwem innych osób przedsiębiorstwa konkurencyjnego w stosunku do Zamawiającego, c) doradzać firmom konkurencyjnym, d) zawierać z firmami konkurencyjnymi umów, które mogą źle wpłynąć na interesy Zamawiającego. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 10% wartości brutto ogólnej ceny ofertowej za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Powyższe zapisy dot. również Podwykonawcy oraz innych podmiotów biorących udział w postępowaniu. 2) Zakaz konkurencji po ustaniu umowy. Przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy o zamówienie publiczne Wykonawca nie będzie mógł udostępniać żadnych informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz pozyskanych przez Wykonawcę podczas trwania umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zakazem objęte zostają: a) dane dot. technologii produkcji wyrobów Zamawiającego, b) dane o kosztach produkcji, c) źródła dostaw, d) nazwy i adresy klientów Zamawiającego. Zakaz konkurencji nie obejmuje informacji powszechnie udostępnionych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia naruszenia ww. zapisów Zamawiającemu przysługuje 10% wartości brutto ogólnej ceny ofertowej za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, odszkodowanie oraz dochodzenie roszczeń na drodze sądowej za utracone z powodu działania Wykonawcy korzyści. Wszystkie spory dot. realizacji niniejszego zobowiązania będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. Usługi będą wykonywane od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.08.2020r., do dnia 31.07.2021r.

II.5) Główny kod CPV: 79342000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79310000-0
79314000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować osobą spełniającą wymagania określone w rozdziale 3 ust. 2 SIWZ. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi marketingowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia na kwotę brutto minimum 35.000,00 EUR każda z usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. iIformacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 2 usług marketingowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę minimum 35.000,00 EUR brutto każda. Wykaz (załącznik nr 4) należy złożyć w oryginale. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszych wartościach dla uzyskania wartości wymaganych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku: 1) zmiany obowiązującej stawki VAT, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu czynnego podatnika VAT, 3) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-uslug-marketingowych%2C-warszawa,80662,ogloszenie.html

http://www.izolatory.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764