logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Świadczenie usług polegających na sukcesywnej produkcji druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Oferta ważna do:31.03.2023 godz. 11:00
Odsłon: 127

Świadczenie usług polegających na sukcesywnej produkcji druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury wpisana do RIK
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność kulturalna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na sukcesywnej produkcji druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3df4711c-c897-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147291
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061895/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Sukcesywne usługi drukowania i dostawy materiałów na potrzeby CNK
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390),
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 02/06,
2) Inspektorem Danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
Marta Sklorz,
e-mail: marta.sklorz@kopernik.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.260.18.2023.JO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: jest sukcesywna produkcja i dostawa zaprojektowanych i wyprodukowanych druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. Dostawa każdej z partii druków ma nastąpić do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) Załączniku nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b) Załączniku nr 2: Projektowane postanowienia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji każdego ze zleceń na usługę druku na folii EasyDot w ramach Systemu Informacji Wizualnej wraz z jego wykończeniem poniżej 14 dni roboczych liczonych od dnia skutecznego przyjęcia do realizacji każdego ze zleceń
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji każdego ze zleceń na usługę druku na siatce MESH w ramach Systemu Informacji Wizualnej wraz z jego wykończeniem poniżej 14 dni roboczych liczonych od dnia skutecznego przyjęcia do realizacji każdego ze zleceń
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji każdego ze zleceń na usługę druku na PCV 3mm (białe) w ramach Systemu Informacji Wizualnej wraz z jego wykończeniem poniżej 14 dni roboczych liczonych od dnia skutecznego przyjęcia do realizacji każdego ze zleceń
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji każdego ze zleceń na usługę druku na wypełnieniu Formulate wraz z jego wykończeniem poniżej 14 dni roboczych liczonych od dnia skutecznego przyjęcia do realizacji każdego ze zleceń
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech usług odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia polegających na wykonaniu co najmniej 3 usług drukowania wraz ze składem i introligatornią materiałów poligraficznych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto każda.

W przypadku usług ciągłych, ich należyte wykonanie oceniane będzie pod względem wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SWZ warunku;
Przez jedną usługę rozumie się usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie odrębnej umowy, zlecenia na rzecz podmiotu innego niż Wykonawca lub podmioty kapitałowo powiązane z Wykonawcą.
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj., co najmniej po jednej sztuce:
- maszyny offsetowej pięciokolorowej co najmniej pół format,
- falcerki kasetowej z perforatorem,
- bigówki rotacyjnej z perforatorem,
- gilotyny,
- zbieraczki,
- zszywarki zeszytowej + zgniatarka grzbietów,
- oklejarki termicznej lub introligatorni,
- plotera wielkoformatowego do mediów rolowych (min. 150 cm szer.) drukującego atramentami na bazie wody (nie zawierających rozpuszczalników),
- plotera wielkoformatowego (min. 200 cm szer.) do mediów płaskich drukującego atramentami wolnymi od organicznych związków lotnych (VOCs), z wysoką jakością druku (kropla poniżej 8 pL), z możliwością druku kolorem białym,
- laminatora rolowego,
- cuttera CNC (tnąco-bigująco),
- plotera frezującego CNC,
- plotera tnącego (kisscut).
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skierowanymi do realizacji zamówienia:
− 1 technologiem produkcji posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie,
− 1 maszynistą offsetowym posiadającym co najmniej 5 – letnie doświadczenia w obsłudze maszyny pięciokolorowej minimum pół formatowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a do SWZ,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5b do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt.4a) SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wg treści określonej w załączniku nr 5c do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
2) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust.1) pkt. 4b) - załącznik nr 5d,
3) Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy zdolnych do wykonania zamówienia i skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.1) pkt. 4c) - załącznik nr 5e.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, w tym braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w Rozdziale VII SWZ w:
1) ust. 1 pkt. 4a) musi spełniać jeden z Wykonawców,
2) ust. 1 pkt. 4b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
3) ust. 1 pkt. 4c) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Charakter, rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian umowy Zamawiający określił w treści projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji oznaczonych w załączniku szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym skrótem NDC realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji oznaczonych w załączniku szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym skrótem PJD realizowany i finansowany jest w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.
3. Indywidualny adres niniejszego postępowania:
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,119941,38c2bd5c3f8c541dc3e430d2b577006f.html


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-uslug-polegajacych-na-sukcesywnej-produkcji-drukow-na-potrzeby-centrum-nauki-kopernik%2C-warszawa,89603,ogloszenie.html

https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764