logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Józefów w. mazowieckie: Świadczenie usług promocyjnych i dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja

28.02.2014
Oferta ważna do:07.03.2014 godz. 09:30
Odsłon: 601

Numer ogłoszenia: 65822 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów , ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jozefow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług promocyjnych i dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zaprojektowanie, zredagowanie, skład i druk ulotki wraz z dostawą (A5, papier kreda 100g, kolor 4+4, nakład 1500 szt.) 2. Zaprojektowanie, skład i druk plakatów wraz z dostawą (A2, papier kreda 100g, kolor 4+0, nakład 200 szt.) 3. Zredagowanie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej najwyżej o zasięgu powiatowym 2 razy na kwartał - razem 16 edycji (projekt, przyg. plików oraz zamówienie ogłoszeń pełnokolorowych 2-modułowych) 4. Dostawa materiałów promocyjnych - 110 kompletów (teczka na materiały A4 wraz z projektem i nadrukiem grafiki 4+0, pendrive 8GB z grawerunkiem, smycz z nadrukiem, podkładka ergonomiczna pod mysz z podpórką pod nadgarstek z nadrukiem) 5. Przygotowanie graficzne i druk 4 różniących się od siebie, ale spójnych graficznie, jednostronnie zadrukowanych roll-up-ów o wzmocnionej konstrukcji, o wymiarach 85x200 cm 6. Wykonanie tabliczek do oznakowania pomieszczeń biurowych (7 szt.) (pcv z nadrukiem) o wymiarach 20x15 cm 7. Organizacja konferencji na zakończenie projektu dla około 200 osób (poprowadzenie spotkania, prelekcja, zaproszenia, certyfikaty, catering w formie bufetu - zupa, drugie danie (mięso lub ryba, surówka lub jarzyna, ziemniaki lub makaron lub kasza lub tp.)serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka), woda. przygotowanie Sali udostępnionej przez Zamawiającego). 8. Opracowanie i publikacja biuletynu informacyjnego o projekcie (cyklicznie raz na kwartał - format A5, 8 stron, oprawa zeszytowa, papier kreda 100g, kolor 4+4, nakład każdego wydania 4000 egz., 8 wydań). Usługa obejmuje: projekt, skład i druk biuletynu wraz z insertowaniem jako wkładka do gazetki Józefów nad Świdrem. A także obsługę redakcyjną: pisanie i redakcję tekstów na podstawie m.in. wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z Beneficjentami projektu i informacji z biura projektu, przygotowanie dokumentacji fotograficznej- wyilustrowanie materiału oraz uzyskanie akceptacji biura projektu dla makiety każdego wydania publikacji. Osoba świadcząca usługę powinna być w bezpośrednim kontakcie z Zespołem realizującym projekt, w kontakcie z Beneficjentami projektu(wywiady, wizyty w domu, utrwalanie spostrzeżeń uczestników projektu na bieżąco podczas jego realizacji).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej obsłudze promocyjnej, w skład której wchodziły co najmniej: - redakcja i druk cyklicznych publikacji informacyjnych - dostawa materiałów promocyjnych, - projektowanie grafiki z zakresu komunikacji wizualnej

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że w realizacji zamówienia brać będą udział osoby posiadające doświadczenie w świadczeniu usług promocyjnych: a) koordynator projektu, który uczestniczył w obsłudze promocyjnej co najmniej jednego projektu, b) redaktor tekstów, który posiada umiejętność samodzielnego tworzenia tekstów. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba wykonywała obie ww. funkcje

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku wstrzymania czasowego realizacji projektu. Termin zakończenia zostanie automatycznie przesunięty o czas trwania przeszkód w wykonawstwie robót. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych działań w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to prawidłowej realizacji zamówienia, a jest uzasadnione decyzją zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na finansowanie zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Józefowa, 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, bud. A, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Józefowa, 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, bud. A, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-uslug-promocyjnych-i-dostawy-materialow-promocyjnych-w-ramach-projektu%3A-przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu-poprzez-zapewnienie-dostepu-do-internetu-mieszkancom-jozefowa---ii-edycja%2C-jozefow-w.-mazowieckie,52330,ogloszenie.html

http://www.jozefow.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Józefów w. mazowieckie - więcej ofert

  • Józefów w. mazowieckie: Dam pracę (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Szukam pracy (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Sprzedam (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Kupię (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Dam zlecenie (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Różności (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Oferty Last minute (0)

  • Józefów w. mazowieckie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764