logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Świadczenie usług wydawniczych książek naukowych i publikacji Wydawnictwa AWS

10.02.2024
Oferta ważna do:20.02.2024 godz. 10:00
Odsłon: 146

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wydawniczych książek naukowych i publikacji Wydawnictwa AWS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381510697
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wiśniowa 50
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-520
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 48 22 6024414
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@aws.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aws.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług wydawniczych książek naukowych i publikacji Wydawnictwa AWS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca7cea26-c4db-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100256
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną
Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/aws
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aws
2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta powinna być:
1) sporządzona w języku polskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, wykonawca przekazuje je wraz z tłumaczeniem na język polski;
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem platformy;
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego na platformie za pośrednictwem formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty, wynosi 150 MB, natomiast podczas komunikacji 500 MB.
9. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej dokonuje jego mocodawca lub notariusz.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do próbek, o których mowa w dziale VII SWZ.
2. Zamawiający tym samym wymaga złożenia próbek w formie pisemnej (papierowej) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca do upływu terminu składania ofert określonego w dziale XIV ust. 1 SWZ, w zamkniętej kopercie skierowanej na adres:
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Kampus Mundurowy
ul. Wrocławska 193-195
62-800 Kalisz
Kopertę należy oznaczyć następująco:
„Próbki w postępowaniu na: „Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług wydawniczych książek naukowych lub publikacji Wydawnictwa AWS
nr sprawy 1/zp/24
Nie otwierać przed dniem 20-02-2024 r. godz. 10:15”
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w SWZ w rozdziale XXIV
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w SWZ w rozdziale XXIV
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/zp/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.7.) Wartość umowy ramowej (bez VAT): 700000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług wydawniczych książek naukowych i publikacji Wydawnictwa AWS. Zamawiający pod pojęciem publikacji rozumie materiały naukowe i dydaktyczne niezbędne w nauczaniu i rozwoju naukowym uczelni m.in. skrypty oraz inne materiały naukowe i dydaktyczne.
W ramach umów wykonawczych Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi wydawniczej książki naukowej (monografii naukowej) lub innych publikacji zgodnie z załączonym opisem w zamówieniu wykonawczym, w terminie maksymalnie 50 dni roboczych od przekazania kompletnego pliku Wykonawcy. Uwaga: Zamawiający dopuszcza realizację usługi, która będzie uwzględniała wybrane elementy wskazane w pkt. I i II Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający planuje w ramach umowy ramowej wydać 45 książek naukowych i innych publikacji, którym zostanie nadany numer ISBN Wydawnictwa. Zamówienia będą obejmowały nakłady od 70 egz. do 200 egz. Autorskie prawa majątkowe do książek naukowych i innych publikacji pozostają przy Zamawiającym jako wydawcy. Poszczególne usługi będą zlecane przez zamawiającego na podstawie zamówień wykonawczych, zgodnie z zasadami i sposobem udzielania zamówień wykonawczych określonymi w umowie ramowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79970000-4 - Usługi publikacji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może
osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Zamawiający poda liczbę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Punkty będą przyznawane w ramach każdego kryterium, a następnie sumowane. LICZBA PUNKTÓW = C + J +D
gdzie C-Cena oferty, J - Jakość wykonania, D- Dodatkowe doświadczenie redaktora
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania(J)
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie redaktora (D)
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) doświadczenia wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub kilku odrębnych umów usługę wydawniczą o wartości co najmniej 300 000 zł brutto minimum 30 książek naukowych obejmującą: redakcję językową, korektę, skład i łamanie, druk.
2) skierowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia osób, które umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zespół składający się z co najmniej 2 osób, legitymujących się następującym minimalnym doświadczeniem:
a) z co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji redaktora naczelnego/redaktora prowadzącego/koordynatora wydawniczego, posiadającą łącznie:
 co najmniej 5- letnie doświadczenie w pracy redaktorskiej w czasopiśmie lub wydawnictwie naukowym,
 doświadczenie zawodowe tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała usługi polegające na pracy redaktora/koordynatora wydawniczego książek naukowych w odniesieniu co najmniej 30 książek naukowych,
b) z co najmniej 1 osobę zdolną do pełnienia funkcji redaktora naczelnego/redaktora prowadzącego/koordynatora wydawniczego, posiadającego co najmniej 5- letnie doświadczenie w pracy redaktorskiej w czasopiśmie lub wydawnictwie naukowym
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcji wskazanych powyżej w ppkt. a) ÷ b)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: doświadczenia Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Doświadczenie zespołu – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego” stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda, na podstawie art. 106 ustawy, złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, gdyż są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania jak również do przyznania punktów w Kryterium, tj. do złożenia próbek.
2. Próbka stanowić będzie treść oferty oraz podstawę oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert, a jej niezałączenie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
3. Wymagania dotyczące próbek.
1) Wykonawca dostarczy:
a) Próbki składu z 6 różnych publikacji w formacie B5 (+/- 2 cm) spełniających następujące wymagania:
i. muszą zawierać tekst, tabele, wykresy, zdjęcia. Aby warunek został spełniony Zamawiający wymaga, żeby każda próbka zawierała minimum dwa z elementów wymienionych w zdaniu poprzednim.
ii. plik .pdf zawierający 16 stron do montażu elektronicznego (przygotowanie pliku .pdf do druku).
b) 6 książek spełniających warunki:
i. 2 książki w oprawie miękkiej, w tym 1 ze skrzydełkami,
ii. 2 książki w oprawie twardej,
iii. 2 książki o objętości powyżej 30 ark. wydawniczych (1 arkusz to 40000 znaków ze spacjami)
c) trzy projekty graficzne lub kromaliny okładki (w formie wydruku) dla porównania z wydrukowanym egzemplarzem książki (projekty do wskazanych w punkcie b) książek).
2) Próbki należy złożyć w opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby próbki stanowiące załącznik do oferty zostały oznaczone nazwą Wykonawcy oraz nazwą i numerem postępowania tj.
„Próbki w postępowaniu na: „Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług wydawniczych książek naukowych lub publikacji Wydawnictwa AWS
nr sprawy 1/zp/24
Nie otwierać przed dniem 20-02-2024 r. godz. 10:15
3) Wymagane próbki należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie tj. Kampus Mundurowy AWS, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, w terminie określonym w dziale XIV SWZ, tj. 20-02-2024 r. o godz. 10:00.
4) Zgodnie z art. 77 ustawy próbki Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną :
a) zwrócone na wniosek wykonawcy, lub
b) zwrócone - w przypadku braku wniosku wykonawcy- w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ramowy ramowej albo unieważnienia postępowania.
5) W przypadku Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, próbki zostaną zatrzymane w celu sprawdzenia poprawności realizacji umów wykonawczych w porównaniu ze złożonymi na wcześniejszym etapie postępowania próbkami.
6) Próbki stanowią kryterium oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu.
7) Oferta złożona bez załączonych próbek lub złożona niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3 ppkt. 1) zostanie odrzucona.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy (wykonawców składających wspólnie ofertę, podmiotów udostępniających zasoby) złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący:
a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie spełniał warunek;
b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie skierowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia osób, które umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie spełnią warunek łącznie.
3) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 rozdziału VIII SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
1) Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
a) wskazanie podmiotów w rozumienia art. 58 ustawy (nazwy i adresy);
b) wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załączeniem pełnomocnictwa;
c) wskazanie adresu poczty elektronicznej, pod który ma służyć do komunikacji.
2) Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 11 rozdział XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę ramową na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik do umowy ramowej.
2. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy ramowej może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy ramowej, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swws . Z wyjątkiem próbek, które należy złożyć zgodnie z działem XI w Kampusie Mundurowym w Kaliszu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-20
8.19.) Umowa ramowa:
Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami
8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak
8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 3
8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 2 ustawy
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-uslug-wydawniczych-ksiazek-naukowych-i-publikacji-wydawnictwa-aws%2C-warszawa,92116,ogloszenie.html

http://www.aws.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764