logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Komorniki, woj. wielkopolskie: ŚWIADCZENIE W ROKU 2013 USŁUG POLIGRAFICZNYCH

09.04.2013
Oferta ważna do:16.04.2013 godz. 10:00
Odsłon: 425

Numer ogłoszenia: 135778 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie , ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107629, faks 061 8107642.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-szreniawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE W ROKU 2013 USŁUG POLIGRAFICZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ŚWIADCZENIE W ROKU 2013 USŁUG POLIGRAFICZNYCH, w tym: SUKCESYWNE OPRACOWYWANIE, WYDRUK I DOSTAWA PRAC POLIGRAFICZNYCH, ODPOWIEDNIO DO AKTUALNYCH POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE OD ZAWARCIA UMOWY DO GRUDNIA 2013r. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Prawo opcji. Ponadto zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zmiany nakładu poszczególnych wydawnictw objętych zamówieniem (opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ) o max 20 %. W związku z powyższym zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 5 Pzp zastrzega sobie prawo opcji, iż zmiany w strukturze zamówienia kwalifikowanego w SIWZ jako prawo opcji wynikającej z konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ilości o max 20% dowolnego z wydawnictw przy jednoczesnym odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości max o 20% innego z wydawnictw z zastrzeżeniem, że zmiany te (po ponownym przeliczeniu maksymalnego wynagrodzenia) nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia umownego. Uwarunkowaną >prawem opcji< część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji zamawiającego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie wykonanie usług tego samego rodzaju co realizacja wydawnictw opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - łącznie do 50% wartości szacunkowej zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełniaspełnia - nie spełniaspełnia - nie spełniaspełnia - nie spełniaspełnia - nie spełnia


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-w-roku-2013-uslug-poligraficznych%2C-komorniki%2C-woj.-wielkopolskie,46198,ogloszenie.html

http:// www.muzeum-szreniawa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Komorniki, woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Komorniki, woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764