logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Tablice pamiątkowe projektu pn.: Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

25.09.2013
Oferta ważna do:02.10.2013 godz. 10:00
Odsłon: 550

Numer ogłoszenia: 387014 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o. , ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2802461, faks 054 2802755.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pkkomes.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tablice pamiątkowe projektu pn.: Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic pamiątkowych, opracowanie graficzne i dostawa: 1. 9 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach tablicy 1,0 m (szerokość) x 0,7 m wraz z konstrukcją mocującą i słupkiem. Wymagania szczegółowe tablicy: Tablica z blachy ocynkowanej osadzona w okalającej ją ramie z profilu zamkniętego ocynkowanego i malowanego proszkowo. Konstrukcja zamocowana na słupku stalowym, wysokość od gruntu co najmniej 2 m. Nadruk solwentowy zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne. 2. 4 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach tablicy 1,0 m (szerokość) x 0,7 m. Wymagania szczegółowe tablicy: Tablica z blachy ocynkowanej z otworami do zamontowania na ogrodzeniu z siatki. Nadruk solwentowy zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne. Treść, czcionka, i kolorystyka zgodna z wymogami Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przykładowe wzory tablic są dostępne na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 22.46.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanym w Rozdziale VI ust. 8 pkt 2 SIWZ, 3) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w poniższym zakresie i na następujących warunkach: 1) zmiana osób funkcyjnych Wykonawcy i Zamawiającego: a. Zamawiający w przypadku zmiany osób funkcyjnych pisemnie poinformuje Wykonawcę, b. Wykonawca w przypadku zmiany osób funkcyjnych pisemnie poinformuje Zamawiającego, 2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b. konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną w tym Instytucją Wdrażającą, 3) zmiana terminu wykonania umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy - bez dodatkowego wynagrodzenia a. konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną w tym Instytucją Wdrażającą, 4) zmiana podwykonawców z zachowaniem wszystkich warunków zawartych w SIWZ. 2. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pkkomes.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 4 87-500 Rypin Sekretariat - pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 4 87-500 Rypin Sekretariat - pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1: gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno - ściekowa. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-199/09-00 z dnia 4 lutego 2010 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/tablice-pamiatkowe-projektu-pn.%3A-kompleksowe-uregulowanie-gospodarki-wodno---sciekowej-na-terenie-miasta-rypina%2C-rypin-woj.-kujawsko-pomorskie,49449,ogloszenie.html

http://www.bip.pkkomes.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Rypin woj. kujawsko-pomorskie - więcej ofert

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Dam pracę (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Szukam pracy (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Sprzedam (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Kupię (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Dam zlecenie (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Różności (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Oferty Last minute (0)

  • Rypin woj. kujawsko-pomorskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764