logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Tarcza 4.0 – co się zmienia?

  PR 10.07.2020, przeczytano 1187 razy

To już czwarta odsłona Tarczy Antykryzysowej. Podobnie jak poprzednie wersje, także ta ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudny czas pandemii. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które nowa ustawa wprowadza we wnioskach do urzędów pracy, składanych przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/tarcza-4.0-%E2%80%93-co-sie-zmienia,387737,artykul.html

24 czerwca weszła w życie tarcza 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg nowych przepisów.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Nowa ustawa znosi obowiązek wysyłania wniosku o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Dotychczasowe przepisy wymagały złożenia takiego wniosku po trzech miesiącach od udzielenia wsparcia (przelewu środków na konto). Jeżeli przedsiębiorca spełnił warunek prowadzenia działalności gospodarczej, przez wymagane 3 miesiące, miał możliwość ubiegania się (w terminie 14 dni) o umorzenie pożyczki.

Przepisy tarczy 4.0 wprowadziły automatyczne umorzenie pożyczki. Dotyczy to również wniosków złożonych wcześniej (przed wejściem w życie Tarczy 4.0). Warunek umorzenia pozostaje ten sam - 3 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wymagane jest zatem składanie wniosku o umorzenie ani innego zawiadomienia.

Nowe przepisy stanowią także, że środki uzyskane z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej. W sytuacji, gdy zajęte już pieniądze nie zostały jeszcze rozdysponowane podlegają zwrotowi.

Wśród nowych zapisów, zmieniających poprzednie regulacje, pojawił się także przepis o tym, że wniosek o pożyczkę składa się do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Wcześniej wysyłało się go do odpowiedniego urzędu ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie dokumenty, które wpłynęły do urzędów, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności, przed wejściem w życie tarczy 4.0, mają zostać rozpatrzone przez te urzędy, do których je złożono.

Nowy wniosek do wojewódzkich urzędów pracy

Tarcza 4.0 wprowadziła także nową formę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Na portalu praca.gov.pl został dodany wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opisuje artykuł 15gg nowej ustawy. Przedsiębiorcy mogą składać wniosek (praca.gov.pl: VIA-WOMPN) do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy. Wnioskują w nim o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Spadek obrotów gospodarczych rozumiany jest, podobnie jak we wniosku VIA-WOMP, jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) na poziomie co najmniej 15 proc. (w stosunku rok do roku) albo 25 proc. (w stosunku miesiąc do miesiąca).

W pierwszym przypadku porównuje się obroty z dwóch kolejnych miesięcy po 31 grudnia 2019 r. z takimi samymi, dwoma miesiącami ubiegłego roku. W drugim przypadku porównuje się obroty z dowolnego miesiąca po 31 grudnia 2019 r. i z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie przyznawane jest na okres maksymalnie trzech miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku.

Wsparcie to może otrzymać przedsiębiorca, który nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

W okresie pobierania świadczenia, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłata środków odbywa się w transzach, odpowiadających ilości miesięcy (1,2 lub 3) wskazanych we wniosku. Dofinansowanie przyznawane jest do połowy wysokości wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (według informacji GUS).

Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Art. 15zzda, ust. 1 dodany w nowej ustawie brzmi: „W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”

O tę formę dofinansowania mogą wnioskować:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.z2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje te mogą wnioskować o kwotę maksymalnie 5000 zł, ale nie większą niż 10 proc. przychodów w poprzednim roku bilansowym. We wniosku, w części 6. Oświadczenie, jest punkt 8, który brzmi:

- Oświadczam, że osiągnięty przeze mnie przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł, a wysokość łącznych przychodów osiągniętych przeze mnie w poprzednim roku bilansowym wyniosła ……zł.

Środki z tego dofinansowania nie podlegają egzekucji komorniczej. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od daty wpływu pieniędzy na konto pożyczkobiorcy.

Źródło: Zielona Linia

www.zielonalinia.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Liczba niewypłacalności i postępowań restrukturyzacyjnych najwyższa w historii
Jak podaje KUKE, kwiecień był drugim miesiącem z rzędu, w którym liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wzrosła o ponad 200 w ujęciu rocznym. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła w kwietniu 167, czyli o 568 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy wskazują, że lawinowy wzrost liczby takich postępowań to nie tylko efekt pandemii COVID-19, ale i...
Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Ponad połowa firm posiada zobowiązania finansowe w formie umowy kredytowej lub leasingowej. Co czwarta sygnalizuje problemy ze spłatą rat – wynika z ósmej edycji badania Krajowego Rejestru Długów...
Według Washington Post osoby 60+ to obecnie najszybciej rosnąca grupa konsumentów w e-commerce. Jedno z najnowszych badań pokazało, że Pokolenie Silver, czyli inaczej baby boomers w 2020 roku wydało blisko o połowę więcej na zakupy online niż rok wcześniej.[1] Rozwój nowych technologii oraz wzrost popularności mediów społecznościowych przyczynił się do zmian zwyczajów...
Zastrzeżenie znaku towarowego może przynieść firmie korzyść nawet po... 80 latach. Tak długi czas w szufladzie indyjskiego oddziału oponiarskiego giganta Goodyear leżało świadectwo ochronne zanim zostało użyte w sporze sądowym. Sąd w Dehli na tej podstawie nakazał regionalnej firmie zaprzestanie używania łudząco podobnego znaku towarowego i niemal natychmiast ograniczył tym...
Koronabilans MŚP: co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że nie płaci w terminie
Pandemia wpłynęła wyraźnie na zdolność firm do terminowego regulowania zobowiązań. Obecnie co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że płaci z opóźnieniem. Mimo to, jak pokazuje VIII edycja badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”, 43% właścicieli firm dobrze ocenia swoją sytuację ekonomiczną, a 28% spodziewa się poprawy w najbliższych...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764