logo
GIEŁDA

Zakopane: Tatrzański Park Narodowy: Druk i dostawa zeszytów ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach programu Przyjaciel Parku Narodowego

07.12.2017  
Oferta ważna do 13.12.2017 10:00
Odsłon: 271

Ogłoszenie nr 628395-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.

Tatrzański Park Narodowy: Druk i dostawa zeszytów ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach programu Przyjaciel Parku Narodowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Tatrzański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 12245618000000, ul. ul. Kuźnice 1 , 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 23 200, e-mail mblachut@tpn.pl, faks 18 20 63 579.
Adres strony internetowej (URL): www.tpn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1391513,druk-i-dostawa-zeszytow-cwiczen-dla-dzieci-w-wieku-3-5-lat-w-ramach-programu-przyjaciel-parku-narodo.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście do siedziby Zamawiającego (sekretariat) lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera - decyduje data wpływu do Zamawiającego
Adres:
31-500 Zakopane, Kuźnice 1, sekretariat Dyrektora

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa zeszytów ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach programu Przyjaciel Parku Narodowego
Numer referencyjny: ZP/727/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa zeszytów ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach programu Przyjaciel Parku Narodowego o następujących parametrach: Nakład - 6500 egzemplarzy zeszytów każdy po 12 stron wraz z okładką, Format po obcięciu: 218 mm na 172 mm (poziom), Okładka - papier makulaturowy o parametrach nie gorszych niż Circleoffset white 170 g (4 + 4). Środek - papier makulaturowy o parametrach nie gorszych niż Circleoffset white 150 g (4 + 4). Całość - kolor (CMYK) Zszycie drutem. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. Pakowanie zeszytów: paczki po 100 egz., paczka z podwójnego papieru z zabezpieczeniem narożników, z informacją o tytule i liczbie egzemplarzy w paczce, z zastrzeżeniem, że waga paczki nie może być większa niż 10 kg.

II.5) Główny kod CPV: 22100000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6500,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1391513,druk-i-dostawa-zeszytow-cwiczen-dla-dzieci-w-wieku-3-5-lat-w-ramach-programu-przyjaciel-parku-narodo.html
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przez terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: - Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane; - W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10,00- zł brutto (dziesięć złotych wraz z podatkiem od towarów i usług) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich wniosków, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak, aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2017-12-13 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
2017-12-20 11:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej– czas od ostatniego postąpienia Termin zamknięcia licytacji – po 15 minutach od ostatniego postąpienia

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA Nr ZP/727/2017 Zawarta w dniu _______ 2017 roku w Zakopanem, pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym z/s przy ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-17-15-304, reprezentowanym przez: Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego - mgr inż. Szymona Ziobrowskiego za kontrasygnatą Głównej Księgowej – mgr Magdaleny Pelc przy podpisie pracownika TPN właściwego rzeczowo, merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie niniejszej umowy – _________ zwanym dalej „Zamawiającym” a: ___________ zwanym dalej „Wykonawcą”. § 1 1. Wykonawca oświadcza, że wykona na zamówienie Zamawiającego zlecenie w postaci druku i dostawy zeszytów ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-5 lat – w ramach programu Przyjaciel Parku Narodowego o następujących parametrach: a) Nakład - 6500 egzemplarzy zeszytów każdy po 12 stron wraz z okładką b) Format po obcięciu: 218 mm na 172 mm (poziom), c) Okładka - papier makulaturowy o parametrach nie gorszych niż Circleoffset white 170 g (4 + 4). d) Środek - papier makulaturowy o parametrach nie gorszych niż Circleoffset white 150 g (4 + 4). e) Całość - kolor (CMYK) f) Szyte drutem g) Pakowanie zeszytów: paczki po 100 egz., paczka z podwójnego papieru z zabezpieczeniem narożników, z informacją o tytule i liczbie egzemplarzy w paczce, z zastrzeżeniem, że waga paczki nie może być większa niż 10 kg. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki produkcyjne, zawierające przedmiot zamówienia, w rozdzielczości adekwatnej do przyjętej technologii druku, niezbędne do wykonania zlecenia w terminie do siedmiu dni od podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie do 14 dni od dostarczenia pliku produkcyjnego. 4. Zamawiający przewiduje, iż w przypadku przesunięcia terminu dostarczenia pliku produkcyjnego do drukarni przez Zamawiającego, wydłużeniu ulegnie termin dostawy asortymentu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ten sposób, iż termin dostawy nie może być krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia pliku produkcyjnego dla tego asortymentu 5. Przed rozpoczęciem druku całego nakładu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykonanych własnymi siłami proofów certyfikowanych z wybranych przez Zamawiającego stron publikacji, stanowiących dla obu stron wzorzec kolorów druku. 6. W przypadku niezatwierdzenia przedłożonych odbitek kolorystycznych proof Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia mu wyżej określonych odbitek próbnych, przedstawi Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do tych proofów. Wykonawca dostarczy nowe proofy nie później niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu uwag i poprawek. 7. W razie niezatwierdzenia nowych proofów, przygotowanych po przekazaniu uwag i poprawek Wykonawcy, lub trzykrotnego niezatwierdzenia proofów w trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający może odpowiednio odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, chyba że przyczyny niezatwierdzenia leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego. § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia terminowo i bez usterek. 2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym nakładzie Zamawiający może żądać od Wykonawcy nieodpłatnego ich usunięcia lub dostarczenia nakładu wolnego od wad, w terminie tygodnia od daty zgłoszenia takiego żądania, co nie narusza uprawnień Zamawiającego z § 2 ust. 3 i 4 umowy. 3. Stwierdzenie wad w wykonanym nakładzie albo jego części wstrzymuje przyjęcie całości albo części nakładu dotkniętego wadami przez Zamawiającego. 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zlecenia, także z powodów wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 umowy. § 3 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo autoryzacji surowca (papieru) użytego do realizacji zlecenia. 2. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem druku do przedstawienia Zamawiającemu próbki surowca (papieru) w uzgodnionej postaci: wzornik papieru lub publikacji na papierze o udokumentowanych parametrach. 3. W przypadku, gdy przedłożona próbka nie spełni kryteriów niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia, w tym przypadku nie będzie bliska parametrom lub tożsama z papierem, na którym wydrukowane są poprzednie elementy serii, Wykonawca przedłoży w ciągu 2 dni roboczych drugą próbkę, a w przypadku niezatwierdzenia jej - w takim samym terminie próbkę trzecią. 4. W przypadku trzykrotnego odrzucenia przedstawionych próbek surowca (papieru) Zamawiający może odpowiednio odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, chyba że przyczyny niezatwierdzenia leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego. § 4 1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie zlecenia określonego w § 1 pkt 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _______- zł brutto (słownie: _____ złotych ____ groszy wraz z podatkiem od towarów i usług) płatne w terminie 14 dni od daty przedstawienia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego. 2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT dopiero po przyjęciu całego nakładu przez Zamawiającego. W przypadku przyjęcia nakładu w częściach stosownie do § 2 ust. 3, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT tylko za tę część nakładu, która została przyjęta przez Zamawiającego. § 5 Strony ustalają, że dniem zapłaty, jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 6 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, a także nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego wierzytelności. § 7 Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przez siebie nakład na okres 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia gotowego nakładu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. § 8 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad o charakterze mechanicznym, powstałych w wyniku transportu (uszkodzenia pojedynczych egzemplarzy lub ich kompletów, uszkodzenia opakowania itp.) lub w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w paczkach, Zamawiający przedłoży Wykonawcy pisemny protokół zawierający specyfikację wad w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia odbioru nakładu. § 9 Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w nakładzie oraz że zwielokrotnienie przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 pkt 1, który jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie narusza praw osób trzecich. § 10 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone w umowie na jego rzecz kary umowne. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej. § 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. § 13 Spory wynikające z umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. § 14 1. Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go listem poleconym na następujący adres: a) dla Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane. b) dla Wykonawcy: __________ 2. Strony ustalają, iż przesłanie przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia lub wezwania listem poleconym na adres podany powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunek złożenia oświadczenia lub wezwania w ten sposób, że druga strona mogła się o nim dowiedzieć, przy czym o ile list ten nie zostanie przez stronę-adresata listu odebrany przed upływem siedmiu dni od jego pierwszego awizowania przez Pocztę, za dzień, w którym strona-adresat listu dowiedział się o treści oświadczenia lub wezwania uważać się będzie siódmy dzień, licząc od dnia pierwszego awizowania włącznie. § 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/tatrzanski-park-narodowy%3A-druk-i-dostawa-zeszytow-cwiczen-dla-dzieci-w-wieku-3-5-lat-w-ramach-programu-przyjaciel-parku-narodowego%2C-zakopane,69831,ogloszenie.html

http://www.tpn.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Inne ogłoszenia dla lokalizacji "Zakopane":

Zakopane: Dam pracę (0)

Zakopane: Szukam pracy (0)

Zakopane: Sprzedam (0)

Zakopane: Kupię (0)

Zakopane: Dam zlecenie (0)

Zakopane: Przyjmę zlecenie (0)

Zakopane: Różności (0)

Zakopane: Oferty Last minute (0)

Zakopane: Zamówienia publiczne (21)

 
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej
© 1997-2018 ICOS
. Wszystkie prawa zastrzeżone