logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery

09.02.2024
Oferta ważna do:20.02.2024 godz. 10:00
Odsłon: 155

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Morska w Szczecinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145129
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wały Chrobrego 1-2
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-500
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pm.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm.szczecin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-973a956b-c67b-11ee-a84d-d63fc4d19e65
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097826
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin.
2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3) Dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-BW/262-1/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery

Druk czasopisma Akademickie Aktualności Morskie (4 publikacje w roku, drukowane raz na kwartał po 350 sztuk razem 1400 czasopism);
Nakład: 4 x 350 sztuk
Format - 210 x 273 mm (po obcięciu)
Objętość: 32 strony w pełnym kolorze + okładka
Okładka papier – Arctic Volume White 250 g/m2
Uszlachetnienie okładki - folia matowa
Środek papier – Arctic Volume White 115g/m2
Oprawa klejona.

Zamawiający dostarczy materiały w formie PDF.
Przedmiot zamówienia otrzyma ISSN nadany przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga wydruku egzemplarza sygnalnego dla każdego nakładu.
Termin realizacji egz. sygnalnego 2 dni robocze, nakładu 7 dni roboczych od momentu przekazania materiałów przez Zamawiającego.
Dostawa zlecenia na koszt wykonawcy.
2) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
3) Nomenklatura wg CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

2. Rozwiązania równoważne
Zamawiający nie przewiduje rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
cena – 100 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (100%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany do umowy winny być wprowadzone na piśmie pod rygorem ich nieważności.
2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy:
a) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
b) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
3. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.
4. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 Pzp na zasadach opisanych w pkt 1), 2) i 3).
Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Jako materiały oraz wzrost kosztów realizacji umowy uznaje się wzrost cen usługi druku.
1) Strony umowy będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 10%. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego pierwotnie w umowie za usługę druku. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie powiększone o Wskaźnik.
2) Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:
a) Waloryzacja wynagrodzenia możliwa jest jednorazowo w trakcie trwania niniejszej umowy na wniosek, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji Umowy.
b) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są usługi lub dostawa,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-20
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów, jednak nie później niż do 31.12.2024 r.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-czasopisma-akademickie-aktualnosci-morskie-%E2%80%93-cztery-numery%2C-szczecin,92109,ogloszenie.html

http://www.pm.szczecin.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764