logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych i niskonakładowych na potrzeby KUL z podziałem na 2 części

11.05.2024
Oferta ważna do:21.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 145

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych i niskonakładowych na potrzeby KUL z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych i niskonakładowych na potrzeby KUL z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce56afaa-0d10-11ef-9b7e-467806a93518
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00318861
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ, za wyjątkiem przedmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w dziale XIV ust.1 SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe muszą zostać przedłożone przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert na adres Zamawiającego: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, Al.
Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój C 223, 2 piętro, osobiście, pocztą lub kurierem (podstawa prawna: art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul., Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia,
informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Zamawiający zastrzega, że
przedmiotowe środki dowodowe muszą zostać przedłożone przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert na adres KUL ,
DZiZP , CJP II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. C - 223, osobiście, pocztą lub kurierem . Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
Rozp. Prezesa RM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami
jest: Małgorzata Nepelska, e-mail: dzp@kul.pl. Wykonawca przystępując do postępowania bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający w rozdz. VIII SWZ określił instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z § 2Rozp. Prezesa RM określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: dokumenty w formacie „pdf”należy podpisywać formatem PAdES; Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Zamawiający, zgodnie z § 11
ust. 2 Rozp. określił: dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako
zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne tj: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości min. 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana
przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, włączona obsługa JavaScript, zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za
pomocą protokołu TLS 1.3., Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dot.korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdz. VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki Wykonawca składa za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do upływu terminu składania ofert na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój C 223, 2 piętro. Dostawa próbek odbywa się na koszt Wykonawcy
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 2) Wykonawcy
będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą
fizyczną; 4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 5) osoby/osób skierowanych do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuje, że:
a) Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, nr tel.: 81 445 41 01, e-mail:
kancelaria@kul.pl; b) Inspektorem ochrony danych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka,
nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. d) Odbiorcami danych osobowych
Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)
dalej „ustawa Pzp”. e) Obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
f) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO. 7) Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
8) Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający
informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego załączników.
9) Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane
dotyczą, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 10) Wykonawca posiada prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
12) Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
13) Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.240.20/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych i nisko-nakładowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części:
Część 1 pn. :
Usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych dla KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wyceną zawartego w załączniku nr 1.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający bę-dzie się
kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena brutto przedmiotu zamówienia – „C”- 60%;
2) Jakość i estetyka wykonania - „J” - 40%
2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących wzorów:
1) Cena – 60%
W kryterium „cena” oceniana będzie cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.
C = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt);
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 .
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w
nim deklaracji Wykonawcy.
2) Jakość i estetyka wykonania – 40%
W kryterium „jakość i estetyka wykonania” ocenie poddane zostaną przedmiotowe środki dowodowe – (próbki) wzory druków, które
Wykonawca przedkłada wraz z ofertą z uwzględnieniem zastrzeżeń opisanych w dziale XIV ust. 1 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość i estetyka wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy druków wysokonakładowych i nisko-nakładowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części Część 2 pn. :
Usługa druku i dostawy druków niskonakładowych dla KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający bę-dzie się
kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena brutto przedmiotu zamówienia – „C”- 60%;
2) Jakość i estetyka wykonania - „J” - 40%
2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących wzorów:
1) Cena – 60%
W kryterium „cena” oceniana będzie cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.
C = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt);
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 .
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w
nim deklaracji Wykonawcy.
2) Jakość i estetyka wykonania – 40%
W kryterium „jakość i estetyka wykonania” ocenie poddane zostaną przedmiotowe środki dowodowe – (próbki) wzory druków, które
Wykonawca przedkłada wraz z ofertą z uwzględnieniem zastrzeżeń opisanych w dziale XIV ust. 1 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość i estetyka wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia:
- w części 1 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co
najmniej dwie usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda,
- w części 2 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co
najmniej dwie usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych o wartości minimum 14 000,00 zł brutto każda,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia: a) oświadczenia, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt.5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, oraz podstaw wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym zał. nr 5 do SWZ. Wykonawca powyższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem
Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o
którym mowa w rozdz. XIV ust. 2 pkt 1) lit. b) SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania dokumentów opisane zostały szczegółowo w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu: Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są: • referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
Wykonawca powyższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Do oferty należy dołączyć przykładowe próbki (wzory) asortymentu po jednej sztuce dla pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 1. 1 i/lub 1.2 SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną . W części 1(druk wysokonakładowy) : Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, które mogą być wynikiem realizacji usług tożsamych u innego kontrahenta z takimi parametrami jak tabeli w rozdziale XIV SWZ. W części 2(druk niskonakładowy) : Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, które mogą być wynikiem realizacji usług
tożsamych u innego kontrahenta z takimi parametrami jak tabeli w rozdziale XIV SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
oraz formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” stanowiący integralną część oferty wykonawcy- Załącznik nr 1.1 i/lub 1.2 do SWZ, w zależności od części przedmiotu zamówienia. Niniejszy dokument nie podlega uzupełnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentu lub dokument zostanie złożony w sposób nieprawidłowy lub będzie
niekompletny lub będzie zawierał błędy, których nie można poprawić na podstawie ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 3 do SWZ. 3)Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i
10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 10; 4Pełnomocnictwo a)gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach; w przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty; c)pełnomocnictwo sporządzone w
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski; Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; 6)Zobowiązanie
podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub in-ny podmiotowy środek dowodowy, o których
mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty do-stęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności do tyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ; (jeżeli dotyczy) 7)Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do oferty należy dołączyć przykładowe próbki (wzory) asortymentu po jednej
sztuce dla pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 1. 1 i/lub 1.2 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie
mogą zachodzić przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8
do SWZ. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 9 do SWZ . Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz
warunków ich wprowadzenia został określony w paragrafie 9 zał. 9 do SWZ - projektowanych postanowień umowy - wzorze
umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-21 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-i-dostawy-drukow-wysokonakladowych-i-niskonakladowych-na-potrzeby-kul-z-podzialem-na-2-czesci%2C-lublin,92870,ogloszenie.html

http://www.kul.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764