logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa druku i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji Programu „Lokalny Animator Sportu”

Oferta ważna do:02.06.2022 godz. 12:30
Odsłon: 68

Usługa druku i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji Programu „Lokalny Animator Sportu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000786093
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Trylogii 2/16
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-982
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 225699900
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@insp.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.insp.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo - badawcza
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji Programu „Lokalny Animator Sportu”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9192a5f9-dc1a-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176853
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Zamawiającyma Wykonawcą,odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw
Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały opisane w Rozdziale XI SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych została szczegółowo opisana w Rozdziale XXIX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OOP.26.2.2022.MC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji
Programu „Lokalny Animator Sportu” zgodnie z przepisami prawnymi oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SWZ.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotowy i ilość zamówienia określono w ,,Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Ilości podano w zestawieniu asortymentowo-wartościowym,
odpowiednio dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia. Zestawienie asortymentowo-wartościowe stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia będzie rozesłany do szkół na terenie Polski za potwierdzeniem odbioru (max 4 dni na doręczenie
od dnia nadania) oraz do siedziby Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że szkół, do których realizowana będzie
wysyłka będzie 1650 (tysiąc sześćset pięćdziesiąt). Baza adresowa placówek będzie załącznikiem do umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-04
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca
wykazał (na załączniku nr 8 do SWZ), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje w sposób należyty: co najmniej 1 (jedną) usługę
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługa druku i dystrybucji materiałów na terenie całego kraju w
liczbie minimum 1 000 szt., o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentu, który potwierdza, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez 1 usługę Zamawiający rozumie usługę wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia, w zakresieart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.
2. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1) Baner – sztuk 1 (jeden), wymiar 200 cm x 120 cm, materiał frontlit min. 510g, oczkowanie co 50 cm, zgrzewany dookoła, druk jednostronny w pełnym kolorze;
2) Plakat – sztuk 9 (po 3 sztuki z każdego wzory graficznego), parametry – format A3, kreda błysk, minimalna gramatura 170g, 2 wzory graficzne, druk: offset, pełny kolor;
3) Opakowanie - kartonowe opakowanie o min.wym.1300 mm x 170 mm x 1100 mm.
3. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania próbki, poniesionych przez Wykonawców.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale V pkt 9. jak i w Załączniku nr 1 do SWZ - próbkę materiałów promocyjnych.
2. Na próbkę składa się spakowany pakiet gotowy do wysyłki w skład którego wchodzą:
1) Baner – sztuk 1 (jeden), wymiar 200 cm x 120 cm, materiał frontlit min. 510g, oczkowanie co 50 cm, zgrzewany dookoła, druk jednostronny w pełnym kolorze;
2) Plakat – sztuk 9 (po 3 sztuki z każdego wzory graficznego), parametry – format A3, kreda błysk, minimalna gramatura 170g, 2 wzory graficzne, druk: offset, pełny kolor;
3) Opakowanie - kartonowe opakowanie o min.wym.1300 mm x 170 mm x 1100 mm.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, (dokument nie podlega uzupełnieniu);
2) Uzupełnione w każdym miejscu i podpisane zestawienie asortymentowo-wartościowe stanowiące Załącznik nr 11 do
SWZ (dokument nie podlega uzupełnieniu);
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4
do SWZ;
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale V SWZ pkt 9. (PRÓBKI);
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów. Warunek ten dotyczy
również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania ofert. ( Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: (zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,)
a) w pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42,
poz.275 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez BGŻ BNP PARIBAS 15
2030 0045 1110 0000 0260 9620; środki finansowe powinny wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia
otwarcia ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania;
z zaznaczeniem:
„Wadium w przetargu na usługę druku i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych
na potrzeby realizacji Programu „Lokalny Animator Sportu”” – nr postępowania OOP.26.2.2022.MC.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środkówna rachunku zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 4. ppkt. b) – c) powinno mieć bezwarunkowy charakter i być
płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w specyfikacji warunków zamówienia;
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4. ppkt. b) – c) Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały
okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Instytut Sportu – Państwowy
Instytut Badawczy, adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, NIP 5250008904.
8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy pzp. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą
następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby
pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona
do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do
dokonania tej czynności;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;
3) W przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
4) Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3)
dokonuje notariusz lub pełnomocnik.
5) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.
6) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację
zamieścić w treści pełnomocnictwa.
2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt XIX.2. ppkt 4) 4.1. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia złożą Zamawiającemu podpisane przez pełnomocnika Wykonawców dokumenty, o których
mowa w pkt XX.3. SWZ. Zamawiający bierze pod uwagę łączne spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym, że każdy z Wykonawców musi wykazać, że
posiada wymagane doświadczenie dotyczące części zamówienia przewidzianego Wykonawcy do wykonania.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z pkt XVIII.1. oraz XVIII.2. SWZ każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia złoży Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt XX.3. SWZ.
5. Oświadczenia, o których mowa w pkt. XX.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w
jakim, każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
a) Zaliczka w wysokości maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;
b) pozostała kwota wynagrodzenia brutto płatna po podpisaniu przez Strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
Umowy, określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 5 do SWZ.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy
szczególnej.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
4. Zawarta umowa będzie jawna.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 12:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający informuję że po dokonaniu przez Wykonawce druku i konfekcji materiałów promocyjnych, poinformuje on
Zamawiającego o tym fakcie na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem wysyłki. Zamawiający przed wysyłką
materiałów chce skontrolować jakość wydruków poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona
kontroli w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Potwierdzeniem dokonania kontroli będzie protokół odbioru całej partii
materiałów podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-i-dystrybucji-materialow-informacyjno-promocyjnych-na-potrzeby-realizacji-programu-_lokalny-animator-sportu_%2C-warszawa,86870,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764