logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Andrespol: Usługa druku i oprawy

Oferta ważna do:25.02.2021 godz. 10:00
Odsłon: 147

Usługa druku i oprawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470597100
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowy Bedoń, Sienkiewicza 19
1.5.2.) Miejscowość: Andrespol
1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bedon.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bedon.lasy.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku i oprawy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11ee57eb-7105-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008202
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bedon.lasy.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie składania ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w pozostałym zakresie za pomocą poczty elektronicznej. 3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email wskazanym do korespondencji w rozdziale I SWZ;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo –Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PZ.270.1.5.20204. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby: ich sprostowania*, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**8. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.10. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą.11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.12. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.13. Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.270.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I„Raport o stanie lasów w Polsce 2019”- 800 szt. egzemplarzySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.Przed realizacją zamówienia wybrany Wykonawca dostarczy do akceptacji próbki papieru, a wybór papieru nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szczegółowe wymogi dla papieru oraz zakres uzgodnień zostały określone dla każdego Pakietu w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79971000-1 - Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena-100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena-100%
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET II„Warto zobaczyć. Góra i pogórza wschodniej Polski”- 3000 szt. egzemplarzyCPV 79810000-5 usługi drukowaniaCPV: 79971000-1 usługi introligatorskie oraz wykończalniczeSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.Przed realizacją zamówienia wybrany Wykonawca dostarczy do akceptacji próbki papieru, a wybór papieru nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szczegółowe wymogi dla papieru oraz zakres uzgodnień zostały określone dla każdego Pakietu w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79971000-1 - Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena 100%
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidziane w SWZ oraz w dokumentach zamówieniach
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-25 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zgodnie z zapisami art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności- Drukowanie i oprawa pozycji, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek zatrudnienia obowiązuje przez cały okres wykonywania ww. czynności w trakcie trwania umowy. zgodnie z zapisami SWZ


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-i-oprawy%2C-andrespol,83098,ogloszenie.html

http://www.bedon.lasy.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Andrespol - więcej ofert

  • Andrespol: Dam pracę (0)

  • Andrespol: Szukam pracy (0)

  • Andrespol: Sprzedam (0)

  • Andrespol: Kupię (0)

  • Andrespol: Dam zlecenie (0)

  • Andrespol: Przyjmę zlecenie (0)

  • Andrespol: Różności (0)

  • Andrespol: Oferty Last minute (0)

  • Andrespol: Zamówienia publiczne (23)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764