logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa druku i wysyłki kwartalnika „Kultura Wsi” w roku 2024

10.02.2024
Oferta ważna do:19.02.2024 godz. 11:00
Odsłon: 195

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku i wysyłki kwartalnika „Kultura Wsi” w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384655657
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 66
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-322
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eliza.gajowczyk@nikidw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nikidw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa druku i wysyłki kwartalnika „Kultura Wsi” w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3132c3f6-c76c-11ee-a84d-d63fc4d19e65
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100265
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00098372/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.4 Usługa druku książek / publikacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/884034
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 344). https://platformazakupowa.pl/transakcja/884034
2 Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, o których mowa powyżej odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez polecenie „Wyślij wiadomość” jako załącznik, dostępne przy zamieszczonym postępowaniu (prawy dolny róg strony).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO, informuję:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: tel. 22 380 98 00; e-mail: sekretariat@nikidw.edu.pl.
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Jarosław Feliński tel. 508608136.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 2)
ustawy P.z.p. o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1710)
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora odbiorcami oraz osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz przepisami prawa o archiwizacji.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NIKiDW/P/1/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i wysyłki kwartalnika „Kultura Wsi” w roku 2024 (ISSN 2353-5768) według określonych specyfikacji technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega, iż może zrezygnować z dodatkowej wysyłki pojedynczych egzemplarzy Czasopisma, wskazanych i wycenionych w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym w pkt 5 i 6
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie cen zaoferowanych w Formularzu oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na drukowaniu publikacji kolorowej o objętości co najmniej 100 stron, w nakładzie co najmniej 2000 szt., każda usługa
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:
1) zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym;
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1;
3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:
• gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym;
• działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie;
• konieczności zmiany finansowania;
• realizacji prac powiązanych z Przedmiotem Umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej Umowy lub na podstawie odrębnej umowy;
• wymuszających konieczność koordynacji tych prac z pracami realizowanym na podstawie niniejszej Umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań;
• zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w § 11 Umowy;
• gdy z przyczyn obiektywnych Wykonawca nie mógł zrealizować Przedmiotu Umowy w terminie.
3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z cofnięcia środków pochodzących
z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie Przedmiotu Umowy;
2) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową brutto
(§ 7 ust. 1 Umowy), odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu Przedmiotu Umowy;
3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
• o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego;
• o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
• o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu;
• o okres niezbędny na wykonanie prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej Umowy lub odrębną umową);
• o okres niezbędny na wykonanie Umowy, gdy z przyczyn obiektywnych Wykonawca nie mógł zrealizować Przedmiotu Umowy w terminie – na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy.
4) Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w następujących okolicznościach i na następujących zasadach:
a. minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów, z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
b. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku, w którym Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz załączy dowody potwierdzające rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach realizacji przedmiotu umowy,
c. zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez Strony;
d. zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie obowiązywania umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy;
e. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do usługi druku jednego wydania czasopisma, jaką dopuszcza Zamawiający, to 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto usługi druku jednego wydania czasopisma wskazanego w ofercie wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/884034
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 11:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-19
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
cen
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-i-wysylki-kwartalnika-_kultura-wsi_-w-roku-2024%2C-warszawa,92117,ogloszenie.html

http://www.nikidw.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764