logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin

16.05.2018
Oferta ważna do:23.05.2018 godz. 10:30
Odsłon: 179

Ogłoszenie nr 555903-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Gmina Lublin: Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka 1 , 20-109 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek należy złozyć w formie pisemnej w trwale zamknietej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r- prawo pocztowe, osobiscie lub za pośrednictwem poslańca.
Adres:
Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.68.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin: 1) Ulotka format A4 składana do DL w "C" lub "Z", papier 130g kreda mat, kolor 4+4, wykończenie standard, projekt po stronie zamawiającego, nakład 163 000 sztuk. 2) Koperta DL bez okienka, kolor 4+0, projekt po stronie zamawiającego, nakład 161 900 sztuk. 3) Konfekcjonowanie 161 900 ulotek do 161 900 kopert. 4) Pakowanie kopert z ulotkami w paczki zawierające po 1000 sztuk. 5) Pakowanie 1100 sztuk ulotek w paczki zawierające po 100 sztuk.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 22
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - 22 dni kalendarzowe od daty otrzymania plików graficznych w tym: a) 3 dni kalendarzowe na przedstawienie Zamawiającemu prób barwnych celem akceptacji, b) 5 dni kalendarzowych od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prób barwnych, c) 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji prób barwnych na druk i dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie okresla minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie okresla minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie okresla minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2.. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin-Nr sprawy: ZP-P-I.271.68.2018
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1.Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowana jedną z ww przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postapień, niezbedne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złozona w toku licytacji przestaje wiżać, gdy inny Wykonawca złożył oferte korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złoytych oraz ewentualnie w groszach: grosze nalezy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmujaca wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT) w szczególności: a) koszty materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem prób barwnych; c) koszty związane z drukiem przedmiotu umowy i konfekcjonowaniem w koperty i paczki; d) koszty związane z transportem przedmiotu Umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego , zlokalizowane na terenie Lublina. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postapienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców bioracych udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złozonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiajacych identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 39 027,90 PLN. 8. Wysokość minimalnego postapienia wynosi: 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 10 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2018-05-23 godzina: 10:30:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od daty przekazania zaproszeń o godz. 12:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamyka licytację po upływie 10 minut, licząc od terminu otwarcia licytacji

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA nr ............................. zawarta w dniu ……………….. 2018 roku w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20 -109 Lublin NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514 reprezentowaną przez: 1. ………………………………………. 2. ………………………………………. zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a …………………………… z siedzibą w: ……………………….., reprezentowanymi przez: ………………………………………………….. zwanymi dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami, została zawarta umowa o treści następującej: Postanowienia wstępne § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm) na usługę druku oraz dostawę drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin. Przedmiot umowy § 2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin: 1) Ulotka format A4 składana do DL w "C" lub "Z", papier 130g kreda mat, kolor 4+4, wykończenie standard, projekt po stronie zamawiającego, nakład 163 000 sztuk. 2) Koperta DL bez okienka, kolor 4+0, projekt po stronie zamawiającego, nakład 161 900 sztuk. 3) Konfekcjonowanie 161 900 ulotek do 161 900 kopert. 4) Pakowanie kopert z ulotkami w paczki zawierające po 1000 sztuk. 5) Pakowanie 1100 sztuk ulotek w paczki zawierające po 100 sztuk. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: przygotowaniu materiałów przeznaczonych do druku, ich powielaniu metodą poligraficzną, obsłudze wykrojnika i składzie wydrukowanych materiałów. 3. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę. 4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 9 ust. 7. 5. W przypadku zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 9 ust. 8. 6. Przekazanie plików graficznych (logotypy, sygnet Marki EkoLublin) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie do 30 czerwca 2018. § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu: - 22 dni kalendarzowe od daty otrzymania plików graficznych w tym: a) 3 dni kalendarzowe na przedstawienie Zamawiającemu prób barwnych celem akceptacji, b) 5 dni kalendarzowych od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prób barwnych, c) 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji prób barwnych na druk i dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prób barwnych, o których mowa w ust.1. pkt a) Wykonawca przedstawia poprawione próby barwne do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt a) i b). 3. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 6. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, poczynionych w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem skutków wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Wykonawca dostarczy gotowe materiały w miejsca wskazane przez Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, zlokalizowane na terenie Lublina. Przez dostarczenie materiałów należy rozumieć: dowóz, rozładunek oraz wniesienie materiałów we wskazane miejsca. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana Mateusza Owczarewicza, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-26-41, e-mail: mowczarewicz@lublin.eu oraz Panią Joannę Jaroszuk - Oniszko, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-26-40, e-mail: joanna.oniszko@lublin.eu. § 5 1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem przedmiot umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie Lublina tj.: do siedziby Zamawiającego przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym ilości materiałów i terminu dostawy) oraz do podmiotu, który będzie realizował wysyłkę bezadresową (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym ilości materiałów i terminu dostawy). 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych, oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk oraz ilość konfekcjonowanych paczek). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo - odbiorczego (załącznik nr 1 do Umowy) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy najpóźniej 3 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą email. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z siedziby Zamawiającego. 3. Jeśli Wykonawca nie odeśle podpisanego protokołu, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni, Zamawiający uzna to za jego akceptację. 4. Po usunięciu stwierdzonych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w § 9 ust.3. § 7 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …........................................... 2) …............................................ § 8 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł brutto (słownie: ……………..złotych) w tym należny podatek VAT: ……………….. zł (słownie: ………………………... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek VAT 23%, w szczególności: a) koszty materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem prób barwnych; c) koszty związane z drukiem przedmiotu umowy i konfekcjonowaniem w koperty i paczki; d) koszty związane z transportem przedmiotu Umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego , zlokalizowane na terenie Lublina. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze przedmiotu Umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony. 5. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811. 6. Środki na realizację Umowy zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin na 2017 rok: dział 900, rozdział 90002, § 4300 – w ramach zadania edukacja ekologiczna OŚ/W/783/00/10/0011 - Gmina. § 9 1. W razie przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3, Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1. 2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od Umowy. 3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżność w dostarczonych materiałach drukowanych w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiającego prób barwnych, lub braki w ilości otrzymanych materiałów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego rozbieżności w terminie 3 dni kalendarzowych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 4. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 5. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po trzykrotnym braku akceptacji prób barwnych przedłożonych przez Wykonawcę. 7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 2 ust. 2 w zakresie powołanych tam czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. 8. Za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 w stosunku do terminów tam wskazanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 9. Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 10. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych. § 10 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 11. § 11 Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 2) zmiana kwoty i stawki podatku oraz wynagrodzenia brutto, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. § 13 Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 2) zmiana kwoty i stawki podatku oraz wynagrodzenia brutto, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-23, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury: p. Anna Ziółkowska- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 17.05.2018r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-oraz-dostawy-drukowanych-materialow-edukacyjnych-dla-urzedu-miasta-lublin%2C-lublin,71785,ogloszenie.html

https://lublin.eu
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
© 1997-2019 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone