logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa druku w podziale na 2 zadania dla Instytutu Adama Mickiewicza

15.05.2018
Oferta ważna do:22.05.2018 godz. 09:30
Odsłon: 133

Ogłoszenie nr 557282-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Usługa druku w podziale na 2 zadania dla Instytutu Adama Mickiewicza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25 , 00560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (URL): www.iam.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://iam.pl/pl/bip/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku w podziale na 2 zadania dla Instytutu Adama Mickiewicza
Numer referencyjny: 1/IAM/2018/05
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku w podziale na 2 zadania , Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Druki CED Zadanie nr 2 – Notesy CED Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1A i 1B do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-04 lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-04

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Jakość 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 2. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 3. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 4 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi. 7. Brak przedstawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający potraktuje jako uchylenie się od podpisania umowy, w takim przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 8.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Druki CED
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projekty dla programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA 1. Magazyn CED 2/2018 • Format A4, druk dwustronny kolorowy (4+4) • Ilość stron 24 str plus 4 str okładka • Papier: środki: kreda mat 170 g/m2, okładka: kreda mat 250 g/m2, wykończenie: folia matowa 1+1 • Oprawa zeszytowa • Nakład: 700 egz. 2. Seminarium międzynarodowe nt. innowacji - plakat • Format B1 • Papier: minimum gm 170/m2 • Druk: kolorowy 4+0, offsetowy, na papierze samoprzylepnym, rycowanym • Pakowanie w tubę • Nakład: 6 szt. 3. Seminarium międzynarodowe nt. innowacji – program wydarzenia • 16 stron • Druk: 4+4, kolor • Format 160x240 mm • Kreda mat 170g/m2 • Oprawa zeszytowa • Uszlachetnianie: folia mat 1+1 (na wszystkich stronach) • Nakład: 150 szt. (pakowane po 50 szt.) 4. Broszura - przewodnik po schematach • wymiar: 16,5 x 24 cm (w pionie) • rodzaj papieru: okładka – kreda mat 300g/m2; środek – offset 100 g/m2 • uszlachetnianie okładki: folia mat. 1:1, lakier UV wybiórczo 1+0 • wykończenie folia mat. 1+1 – dotyczy wszystkich stron • druk offsetowy 4+4 • szycie zeszytowe po długim boku • maksymalna liczba stron: 36 str. (w tym 4 str. okładki) • nakład: 1000 egz. 5. Magazyn CED 3/2018 • Format A4, druk dwustronny kolorowy (4+4) • Ilość stron 24 str plus 4 str okładka • Papier: środki: kreda mat 170 g/m2, okładka: kreda mat 250 g/m2, wykończenie: folia matowa 1+1 • Oprawa zeszytowa • Nakład: 700 egz. 6. Ulotka dla producentów AV • Format A5, 4 strony (bigowane po dłuższym boku) • Papier: kreda mat. 250 g/m2 • Druk: 4+4 • Wykończenie: folia matowa 1+1; lakier UV wybiórczy 1+0 • Nakład: 600 szt. (pakowane po 50 szt.) 7. Wizytówki • 4 wzory po 200 szt. • format 90x50mmm, druk 4+4 • papier kreda matowa 350g/m2 • wykończenie: folia matowa 1+1 • pakowane w pudełka Projekty dla programu Kreatywna Europa – komponent Kultura 8. Broszura – komponent Kultura • Format: A5 • Rodzaj papieru: okładka - kreda 300g, środek - satyna 160g • Uszlachetnienie okładki: folia mat 1+1, lakier wybiórczy 1+0 • Druk offsetowy • Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 • Szycie: zeszytowe po długim boku • Ilość stron: 16+4 • Pakowane po: 25 szt. • Nakład: 900 szt. • Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) wybranej przez Zamawiającego części (okładka + środek) 9. Broszura Tłumaczenia literackie • Format: A5 • Rodzaj papieru: kreda 280g • Uszlachetnienie całości: folia mat 1+1 • Uszlachetnienie okładki: lakier wybiórczy 1+0 • Druk offsetowy • Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 • Oprawa zeszytowa po długim boku • Liczba stron: 4+4 • Pakowane po: 25 szt. • Nakład: 500 szt. • Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) wybranej przez Zamawiającego części (okładka + środek) 10. Program seminarium z Edo • Format 160x240mm • Liczba stron: 2 • Rodzaj papieru: karton dwustronnie powlekany 350g • Uszlachetnienie: folia soft touch 1+1, lakier UV 3D 1+0 • Druk offsetowy • Zadruk: 4+4 • Nakład: 100 szt. 11. Plakat seminarium z Edo • Format: B1 • Rodzaj papieru: papier minimum gm 170/m2 • Druk: kolorowy 4+0, offsetowy, na papierze samoprzylepnym, rycowanym (do uzgodnienia przed wykonaniem), zapakowane w tubę • Nakład: 6 szt. 12. Mapa projektów 2014 – 2017 • Format: 210x235mm • Rodzaj papieru: okładka - karton powlekany 350g, środek - satyna 120g • Uszlachetnienie okładki: folia soft touch 1+0 i lakier wybiórczy 1+0 • Druk offsetowy • Zadruk: okładka 4+0, środek 4+4 • Szycie: oprawa miękka, szyta klejona po długim boku (jak na załączonym zdjęciu) • Liczba stron: 80+4 • Nakład: 400 szt. • Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa cyfrowego certyfikowanego (cromalin) 13. Roll-up Kultura Mocna konstrukcja wszystkich profili aluminiowych; składany 3-częściowy maszt aluminiowy wyposażony w pewny i niewidoczny od frontu zaczep, szeroka, stabilna kaseta ze sztywnego, grubego aluminium, nie wymagająca dodatkowych nóżek; wałek z listwą zaciskową - bezklejowy montaż (wzór kasety na załączonym zdjęciu). Torba transportowa z grubą wkładką, wyposażona w wygodny, regulowany pas naramienny oraz dodatkową kieszeń na maszt. Druk pełno kolorowy na surowcu FUJI Solvent RollUp Film; parametry wydruku: rozdzielczość 720 dpi; ilość kropelek na cal kwadratowy 320. 24-miesięczna gwarancja jakości. Wymiary: 1000mm x 2000mm Nakład: 2 szt (dwie różne grafiki) Dostawa materiałów sukcesywnie od dnia 04.06.2018 do dnia 30.09.2018 Realizacja oznacza wykonanie i dostarczenie nakładu (wraz z wniesieniem) bezpośrednio do siedziby Wydziału Programów Europejskich IAM- programu Kreatywna Europa, Al. Ujazdowskie 41 (III p. – możliwość skorzystania z windy), Warszawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-06-04
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Jakość 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ocena punktowa w kryterium „jakość”, dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty próbek druku, tj. broszury (pozycja 4 i 9) oraz mapy projektów (pozycja 12) zawierające zbliżone wymagania określone w specyfikacji technicznej. Maksymalnie Zamawiający przyzna w tym kryterium 50 pkt. Ocena punktowa w kryterium „jakość” dokonana zostanie na podstawie dostarczonych próbek (3 próbki) Ocenie podlegać będzie: -oprawa zeszytowa- broszura – max. 10 pkt. -szycie: oprawa miękka, szyta klejona-mapa projektów – max. 15 pkt. - dokładność nałożenia lakieru wybiórczego oraz foliowanie – broszura/mapa – max. 10 pkt. - estetyka wykonania – broszura/mapa – max. 15 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy próbek druku otrzyma 0 pkt w kryterium jakość, co jednak nie uniemożliwia mu wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty. Próbki stanowią treść oferty i nie będą podlegały uzupełnieniu.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Notesy CED
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 1.Notes MEDIA • format: 148x120 mm • rodzaj: na spirali, spirala po dłuższym boku, średnica spirali około 16 mm, kolor spirali: biały, • okładka: karton kaszerowany, kaszerowanie jednostronne (ten sam rodzaj papieru, różne kolory), awers: karton biały niepowlekany 300 g – 350 g, rewers: karton barwiony w masie 300 g – 350 g (kolor zbliżony do Pantone 2665 C, CMYK 62 60 0 0), efekt klejenia kartonów jak na załączonym zdjęciu, • kartony o grubości minimum 0.4 mm, aby po kaszerowaniu okładka miała minimym 0.9 mm grubości, • okładka zadruk 4+0, • uszachetnienie: tłoczenie wgłębne, folia matowa • druk offsetowy, • gumka do zamykania (mocowanie gumki jak na załączonym zdjęciu), • gumka w kolorze fioletowym, kolor: Pantone 2665C, CMYK 62 60 0 0, • ilość kartek: 80 • Środek: papier 100g, z własnym zadrukiem 1+1 • Nakład: 500 szt • Wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proofa wybranej przez Zamawiającego części (okładka + środek 2. Notes Kultura • Format: A5 • Rodzaj: na spirali, spirala po krótszym boku • Średnica spirali około 16 mm, spirala kolor: biały • Okładka front: karton dwustronnie powlekany 350 g, zadruk 4+4, uszlachetnienie folia soft touch 4+4, lakier wybiórczy 1+0 • Okładka tył: (jak na załączonym zdjęciu) tektura 2 mm grubości, kaszerowana z dwóch stron, zadruk 4+0 kaszerowanie kreda mat, Uszlachetnienie: folia soft touch 1+0 • Liczba kartek: 80 • Druk offsetowy • Środek: papier 100g, z własnym zadrukiem 1+1 • Nakład: 900 szt. Dostawa materiałów sukcesywnie od dnia 04.06.2018 do dnia 30.06.2018 Realizacja oznacza wykonanie i dostarczenie nakładu (wraz z wniesieniem) bezpośrednio do siedziby Wydziału Programów Europejskich IAM- programu Kreatywna Europa, Al. Ujazdowskie 41 (III p. – możliwość skorzystania z windy), Warszawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-06-04
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Jakość 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ocena punktowa w kryterium „jakość”, dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty próbek druku, tj. 2 notesów zawierających zbliżone wymagania określone w specyfikacji technicznej. Maksymalnie Zamawiający przyzna w tym kryterium 50 pkt. Ocena punktowa w kryterium „jakość” dokonana zostanie na podstawie dostarczonych próbek (2 próbki notesów). Ocenie podlegać będzie: - dokładność nałożenia lakieru wybiórczego oraz foliowanie – max. 5 pkt. - jakość spirali - max. 8 pkt. - okładka: tektura kaszerowana z dwóch stron/karton kaszerowany jednostronnie – max. 10 pkt. -tłoczenie wgłębne – max. 7 pkt. - mocowanie gumki – max. 10 pkt. - estetyka wykonania - max. 10 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy próbek druku otrzyma 0 pkt w kryterium jakość, co jednak nie uniemożliwia mu wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty. Próbki stanowią treść oferty i nie będą podlegały uzupełnieniu.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-w-podziale-na-2-zadania-dla-instytutu-adama-mickiewicza%2C-warszawa,71769,ogloszenie.html

https://iam.pl/pl/bip/przetargi
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
© 1997-2019 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone