logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Przykona, woj. wielkopolskie: Usługa na opracowanie, druk i dostawę ulotek i plakatów oraz wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu Program rozwojowy Konopnicka szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00

25.03.2013
Oferta ważna do:28.03.2013 godz. 10:00
Odsłon: 434

Numer ogłoszenia: 112600 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Przykonie , ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063 279 17 21, faks 063 279 17 21.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa na opracowanie, druk i dostawę ulotek i plakatów oraz wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu Program rozwojowy Konopnicka szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa na opracowanie, druk i dostawę ulotek i plakatów oraz wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu Program Rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie obejmuje: - Projekt graficzny i opracowanie merytoryczne materiałów informacyjnych (tablic informacyjnych, plakatów, ulotek) w konsultacji z Zamawiającym. - Wykonanie i dostawę tablic informacyjnych (5 sztuk). - Wykonanie i dostawę ulotek promocyjnych (200 sztuk). - Wykonanie i dostawę plakatów informacyjnych (20 sztuk). Wymogi co do ulotek: 1) Format - składany A4 do DL (łamany na 3 części), 2) Dwustronna, 3) Papier błyszczący, kreda, 4) Gramatura -130g, 5) W pełnym kolorze/4+4 (pełny kolor obustronnie), 6) Nakład: 200 szt. Wymogi co do plakatów: 1. Format A2 (42/60 cm), 2. Jednostronny, 3. Papier błyszczący, kreda, 4. Gramatura - 150 g, 5. W pełnym kolorze/4+0, 6. Nakład: 20 szt. Wymogi co do tablicy informacyjnej (zewnętrznej - 1 szt.): 1. Format A2 (poziomo), 2. Materiał: PCV, grubość 5 mm, 3. Wydruk grafiki - pełny kolor 4/0. Wymogi co do tablicy informacyjnej (wewnętrznej - 4 szt.): 1. Format A2 (poziomo), 2. Materiał: PCV, grubość 5 mm, 3. Wydruk grafiki - pełny kolor 4/0,.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówienia jest usługa na opracowanie, druk i dostawę ulotek i plakatów oraz wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu Program Rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.34.22.00-5, 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Oświadczenie, iż w stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Podpisany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, pokój 21 - sekretariat.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, pokój 21 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Program Rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-na-opracowanie%2C-druk-i-dostawe-ulotek-i-plakatow-oraz-wykonanie-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-program-rozwojowy-konopnicka-szkola-rownych-szans-nr-pokl.09.01.02.00-30-061-12-00%2C-przykona%2C-woj.-wielkopolskie,45846,ogloszenie.html

http://www.przykona.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Przykona, woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Przykona, woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764