logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Usługa obsługi profili w mediach społecznościowych

Oferta ważna do:18.04.2023 godz. 09:00
Odsłon: 169

Usługa obsługi profili w mediach społecznościowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254650
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Ligonia 46
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-037
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 77 44 072
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa obsługi profili w mediach społecznościowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99941a44-cfba-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165157
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074353/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.128 Działania w mediach społecznościowych(RKIP)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 oraz w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna – REACT-EU Działanie 15.1.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01012021_r/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=2023%5ETryb+podstawowy%5Eaktualne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl, za wyjątkiem wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Złożenie oferty odbywa się na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.
4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
4.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
4.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", z uwzględnieniem zapisów pkt 7 poniżej;
4.3. w przypadku podpisania dokumentu przy użyciu podpisu zewnętrznego, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik podpisu.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
5.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
5.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.4. Włączona obsługa JavaScript;
5.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc. docx .rtf .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
8.1. .zip
8.2. .7Z
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów technicznych związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Województwa Śląskiego tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego,
2) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w zakresie korespondencji papierowej), operatorowi platformy komunikacji elektronicznej (w zakresie komunikacji elektronicznej), operatorowi platformy elektronicznych zamówień publicznych (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa) podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Ze względu na objęcie zamówienia dofinansowaniem ze środków UE, odbiorcą danych będzie także właściwa Instytucja Zarządzająca i /lub Pośrednicząca zarządzająca programem, z którego pozyskano dofinansowanie.
Co do zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. zamówienia będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa oraz publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach (Biuletyn Zamówień Publicznych).
Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak ze względu na jawność postępowania, do takiego przekazania może dojść.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji (minimum 5 lat od zakończenia sprawy) a następnie przez wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu na podstawie art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu oraz warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-ZN.272.2.6.2023.AS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 170837,53 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi profili w mediach społecznościowych.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie treści publikowane w wymienionych portalach społecznościowych były dostępne cyfrowo, zgodnie z artykułem 6. ustawy o dostępności cyfrowej, tzn. zastosowane zostaną nagłówki, opisy alternatywne do grafik, napisy do filmów a w przypadku braku takiej możliwości - treści niedostępne cyfrowo z portalu społecznościowego będą publikowane w innym miejscu (np. na stronie internetowej) w formie w pełni dostępnej.
3. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ//Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
5. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem:
https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
4.2.6.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja działań na Facebooku i Instagramie
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, w tym:
a) jedną usługę obsługi profilu na portalu społecznościowym Facebook, o wartości minimum 70 000 złotych brutto;
oraz
b) jedną usługę obsługi profilu na portalu społecznościowym Instagram o wartości minimum 70 000 złotych brutto.
Uwaga 1: Jeśli usługa obejmowała również inne elementy, należy podać tylko wartość obsługi profilu na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
Uwaga 2: Mając na uwadze art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w ppkt 4 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga 3: Mając na uwadze art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w ppkt 4 powyżej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga 4: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w której wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Uwaga 5: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs tej waluty podany przez NBP (Narodowy Bank Polski) na dzień wszczęcia postępowania.
Uwaga 6: W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość usługa została wykonana do dnia wystawienia dowodu, o którym mowa poniżej w pkt 5.7.) potwierdzającego czy usługa jest wykonywana należycie. Podana/wskazana wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w pkt 2 rozdziału XII SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
g) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 129 późn. zm.).
Uwaga 1: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Uwaga 2: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej w pkt 2), dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt 5.4.) niniejszego ogłoszenia), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.4.) ppkt 4 ogłoszenia:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Jako przedmiotowy środek dowodowy – na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SWZ tj. kryterium „Koncepcja działań na Facebooku i Instagramie” Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą 4 próbki sporządzone na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ/załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy):
a) 1 próbkę – strategia obecności w serwisie Facebook na podstawie, której Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w podkryterium „Koncepcja działań na Facebooku”.
Próbka powinna zawierać minimum:
1. krótką prezentację serii stałych aktywności – cykli postów – maksymalnie 3 serie,
2. po 1 przykładowym poście dla każdego proponowanego cyklu postów,
3. opis działań pobudzających odbiorców do aktywności/interakcji innych niż posty,
4. propozycja jednego konkursu dotyczącego promocji e-albumu: https://rpo.slaskie.pl/media/addons/album2021/
b) 1 próbkę – projekt ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Facebook dotyczącej aktualizacji programu: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/srodki_z_react_eu_juz_dostepne_aktualizacja_programu na podstawie, której Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w podkryterium „Koncepcja działań na Facebooku”. Projekt powinien być zgodny z Linią graficzną RPO WSL 2014-2020.
c) 1 próbkę – strategia obecności w serwisie Instagram na podstawie, której Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w podkryterium „Koncepcja działań na Instagramie”.
Próbka powinna zawierać minimum:
1. krótką prezentację serii stałych aktywności – cykli postów – maksymalnie 3 serie,
2. po 1 przykładowym poście dla każdego proponowanego cyklu postów,
3. opis działań pobudzających odbiorców do aktywności/interakcji innych niż posty,
4. propozycja jednego konkursu dotyczącego promocji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/moc_atrakcji_na_dofe_2021
d) 1 próbkę - projekt ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Instagram dotyczącej zaproszenia na organizowane szkolenia: https://rpo.slaskie.pl/wydarzenia/ na podstawie, której Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w podkryterium „Koncepcja działań na Instagramie”. Projekt powinien być zgodny z Linią graficzną RPO WSL 2014-2020.
2. Każda z ww. próbek musi być opracowana w postaci elektronicznej w pełnym kolorze w jednym egzemplarzu. Dla próbek - strategia obecności w serwisie Facebook oraz strategia obecności w serwisie Instagram Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .xlsx ze szczególnym wskazaniem na .pdf
Natomiast dla próbek - projekt ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Facebook oraz projekt ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Instagram Zamawiający rekomenduje format pliku graficznego powszechnie używanego na stronach www, który pozwala na tworzenie prostych animacji np. .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4. Zamawiający zaleca aby przekazanie projektu ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Facebook oraz projektu ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Instagram nastąpiło z wykorzystaniem formatów kompresji danych .zip .7Z .tar .gz (.gzip) ze szczególnym wskazaniem na .zip .7Z Wykonawca powinien opisać każdą z próbek w taki sposób aby Zamawiający mógł je zidentyfikować i prawidłowo ocenić.
3. Próbki stanowią wstępne projekty. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej oferty, Wykonawca będzie zobligowany do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie próbek złożonych wraz z ofertą, zgodnie z zapisami OPZ stanowiącymi wymagania minimalne w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Ze względu na limit znaków w pkt 5.8.) ogłoszenia powyżej została zawarta jedynie skrócona informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. Pełna informacja o przedmiotowych środkach dowodowych znajduje się w rozdziale IV SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie dokumentów.
2. Pełnomocnictwa:
2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego /podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2.2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanowione do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku Wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.
W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). W przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie konsorcjum lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2.1, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawca w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdził czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, zgodnie z pkt 6.4 rozdziału IX SWZ.
2. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku Wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z pkt 6.4 rozdziału IX SWZ.
3. W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). W przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie konsorcjum lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2 rozdziału IX SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ lub na nim w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY".
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Dotyczy Sekcji IV pkt 4.2.10.) niniejszego ogłoszenia - Okres realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w okresie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin zakończenia realizacji usługi Zamawiający określa na dzień 15 grudnia 2023 r.
Realizacja będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem uwzględniającym etapy realizacji usługi określone w OPZ.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
2.1. Próbki 4 szt. tj. jedną próbkę – strategia obecności w serwisie Facebook, jedną próbkę – projekt ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Facebook, jedną próbkę – strategia obecności w serwisie Instagram, jedną próbkę – projekt ruchomej grafiki (animacji) w serwisie Instagram jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SWZ;
2.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
2.3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2.4. Pełnomocnictwa - jeśli dotyczy;
2.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - jeśli dotyczy;
2.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeśli dotyczy.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-obslugi-profili-w-mediach-spolecznosciowych%2C-katowice,89759,ogloszenie.html

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_010
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764