logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa opracowania graficznego oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” oraz numeru specjalnego w 2024 r.

09.06.2024
Oferta ważna do:17.06.2024 godz. 10:00
Odsłon: 110

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa opracowania graficznego oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” oraz numeru specjalnego w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: luiza.buze@mazovia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa opracowania graficznego oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” oraz numeru specjalnego w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e50b6590-23fa-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00356310
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070713/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.11 Usługa opracowania grafiki oraz składu, łamania, korekty i przygotowania do druku pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w ust. 3.5 ogłoszenia, i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dot. danego postępowania. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dot. logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców": https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na Platformie w zakładce „Wiadomości”, sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego
Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4. Zaleca się, aby Wykonawca założył bezpłatne Konto Użytkownika na platformazakupowa.pl. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). W celu założenia konta Użytkownik wypełnia formularz Założenia konta, podając m. in. adres e-mail. Powiadomienia systemowe dot. opublikowania
komunikatu publicznego lub przesłania spersonalizowanej wiadomości przekazywane będą wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w formularzu Założenia konta. 5. Realizując obowiązek wynikający z art. 67 PZP Zamawiający informuje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: 1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., 2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, 3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w
przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda), 5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB, 6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z
serwerem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.49.2024.LB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku 5 wydań pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” 44 strony + 4 strony okładki dla każdego numeru oraz numeru specjalnego zawierającego 20
stron + 4 strony okładki, w 2024 r. Wykonawca ma zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w zakresie zamówienia podstawowego z możliwością uruchomienia opcji. Szczegółowy zakres przedmiotowy i ilościowy przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego oraz w zakresie zamówienia w opcji określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 281 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyska największą, zsumowaną liczbę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena złożenia artykułów
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena złożenia infografiki
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem skład i łamanie gazety/pisma/czasopisma o objętości powyżej 20 stron w ramach jednego zlecenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w ramach przedmiotowego środka dowodowego, udostępnił do wglądu zrealizowane zamówienie polegające na łamaniu i składzie gazety/pisma/czasopisma, o objętości minimum 20 stron, a maksimum 62 stron, o zróżnicowanej formie prezentacji zdjęć (różne wielkości, szparowanie). Zamawiający na podstawie udostępnionego zamówienia zweryfikuje, czy Wykonawca posiada doświadczenie w pracy polegającej na łamaniu gazety/pisma/czasopisma o określonych powyżej parametrach, przy czym pod uwagę będzie brane:
1) czy złożone projekty są zgodne z charakterem publikacji poprzez stosowanie takich rozwiązań jak: zdjęcie otwarciowe, zróżnicowanie typografii, ramek, szparowań, prezentacja i opisy zdjęć;
2) czy w materiałach zastosowano takie elementy jak różnorodna prezentacja tytułów czy śródtytułów.
2. Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może udostępnić poprzez wskazanie w Formularzu oferty adresu strony internetowej (URL), na której Zamawiający będzie miał możliwość zweryfikować zrealizowane zamówienia (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostęp do materiałów pod wskazanym adresem internetowym co najmniej do czasu zakończenia prowadzonego postępowania) lub dołączenia do oferty pliku w formacie pdf w sposób oraz formie przewidzianej dla złożenia oferty zgodnie z wytycznymi określonymi w § 19 ust. 2 SWZ (w formie elektronicznej, czyli postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 lub nie potwierdzi, że przedstawione zamówienie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ust. 1, jego oferta podlegać będzie odrzuceniu jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
4. W celu potwierdzenia zgodności z kryteriami określonymi w kryteriach oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) złożenia dwóch odrębnych artykułów prasowych,
2) złożenia infografiki.
5. Złożenia dwóch artykułów prasowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, Wykonawca przygotuje na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w dołączonych do SWZ folderach „Wojowniczki z Mazowsza” i „Warto wiedzieć” (załączniki do SWZ).
6. Infografikę, o której mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przygotuje na podstawie materiałów, udostępnionych przez Zamawiającego w dołączonym do SWZ folderze „Dla młodzieży” (załącznik do SWZ).
7. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 4 Wykonawca składa wraz z ofertą w sposób oraz formie przewidzianej dla złożenia oferty zgodnie z wytycznymi określonymi w § 19 ust. 2 SWZ. Zalecany format dla przekazywanych 2 artykułów prasowych i infografiki – pliki pdf, opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 i 4, lub będą one niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywać Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4,
2) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4, będą niekompletne, uniemożliwiając kompleksowa ocenę oferty oraz przyznanie punktów w kryteriach oceny ofert, określonych w § 23 SWZ,
3) oferta Wykonawcy w kryteriach oceny, określonych w § 23 ust. 4 i 5 SWZ, uzyska niski stopień oceny,
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 4. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, ze zm.), treść
oświadczenia, o którym mowa w sekcji V ustęp 5.5.) ogłoszenia, uzupełniona została o przesłanki wykluczenia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie określające zakres usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy. 6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, zamieszczonej na stronie Platformy Zakupowej Zamawiającego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-16
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Forma elektroniczna oznacza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
2. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
3. ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-opracowania-graficznego-oraz-sklad%2C-lamanie%2C-korekta-i-przygotowanie-do-druku-pisma-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-pt.-_mazowsze-serce-polski_-oraz-numeru-specjalnego-w-2024-r.%2C-warszawa,93052,ogloszenie.html

http://www.mazovia.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764