logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: Usługa opracowania szczegółowej koncepcji kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz jej realizacja, zgodnie z założeniami merytorycznymi wskazanymi przez Zamawiającego

Oferta ważna do:31.03.2021 godz. 11:00
Odsłon: 104

Usługa opracowania szczegółowej koncepcji kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz jej realizacja, zgodnie z założeniami merytorycznymi wskazanymi przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41-342-15-30
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa opracowania szczegółowej koncepcji kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz jej realizacja, zgodnie z założeniami merytorycznymi wskazanymi przez Zamawiającego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a44ab5c6-831a-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018341
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002454/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 Kampania regionalna o szerokim zasięgu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ, grupa wydatków - "Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ".
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu oudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów luboświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznychzamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych orazinformacji przekazywanych przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznychzamawiającego (dalej Platforma) opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymaganiatechniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym beznegocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 2.Korzystanie zPlatformy przez wykonawcę jest bezpłatne. 3.Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzezprawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmikkielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawyzgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niżprzewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.4.Oświadczenia lub dokumenty przekazywaneza pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj.formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem PrezesaRady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeniaRady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrówpublicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemówteleinformatycznych.5.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przyczym nie określa się limitu liczby plików.6.Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia działHelpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net.7.Sposób sporządzeniadokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w RozporządzeniuPrezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej„rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.8.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające umocowanie doreprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia publicznego sporządza się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonejkwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanymlub podpisem osobistym.9.Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnychsporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w RozdzialeII ust. 8 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w RozdzialeII ust. 8 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania szczegółowej koncepcji kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz jej realizacja, zgodnie z założeniami merytorycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.2. Kampania ma mieć charakter efektywnościowy, skierowany na dwa obszary tematyczne tj.:a) prezentująca rezultaty wdrażania Funduszy Europejskich i ich oddziaływanie w województwie świętokrzyskim poprzez przykłady projektów zrealizowanych bądź realizowanych oraz ich efekty. Prezentowane działania mają pokazywać wpływ FE na rozwój województwa oraz na osobiste życie mieszkańców, pokazywać obszary/ projekty w najbliższym otoczeniu mieszkańców.b) w związku z zaistniałą sytuacja pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ma mieć charakter prezentujący w jaki sposób Fundusz Europejskie skutecznie pomagają w walce z pandemią. Prezentowane działania mają pokazywać znaczący wpływ FE na walkę z epidemią w województwie świętokrzyskim.3. W/w kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, zawartych w dokumencie pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 4. Kampania realizowana będzie na poziomie regionalnym (obszar województwa świętokrzyskiego).5. Kampania dzieli się na zadania:a) Przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii;b) Reklama na ekranach wizyjnych w środkach komunikacji publicznej (przygotowanie + emisja);c) Materiały prasowe w dzienniku regionalnym;d) Spoty radiowe (przygotowanie);e) Emisja spotów radiowych;f) Spoty filmowe (przygotowanie);g) Kampania w mediach społecznościowych;h) Przygotowanie raportu ewaluacyjnego 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPS) zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości wykonanych prac.8. Wykonawca zobowiązany będzie współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341000-6 - Usługi reklamowe

79341100-7 - Doradcze usługi reklamowe

79970000-4 - Usługi publikacji

92200000-3 - Usługi radiowe i telewizyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna koncepcja kampanii promocyjnej
4.3.6.) Waga: 70,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnychna dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczeniawykonawcy, o których mowa w rozdziale XIII ust. 1, tj.: - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębnąofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego dotej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w dodatku nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnegoubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.2) Podmiotowe środkidowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz ztłumaczeniem na język polski.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SWZ.2) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy - wg wzoru określonego w dodatku nr 2 do SWZ.3) Do oferty wykonawca ma obowiązek dołączyć wstępną koncepcję (kreację) kampanii promocyjnej, podpisaną przez wykonawcę, stanowiącą element niezbędny do dokonania oceny zgodności oferty z treścią SWZ oraz oceny zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w rozdziale XIII. Kreacja, o której mowa powinna zawierać :a. Zarys konceptu kampanii, w tym zarys koncepcji graficznej kampanii, tj. min. - opis przesłania/przekazu kampanii, - propozycję formy i stylu przekazywania treści, - propozycję hasła kampanii, - założenia dotyczące koncepcji graficznej, w tym wskazanie podstawowej kolorystyki oraz rozwiązań typograficznych wraz ze wstępnym jednym projektem jednej reklamy na portalu Instagram LUB jednego slajdu reklamy na ekranach wizyjnych w środkach komunikacji publicznejb. Zarys jednego scenariusza spotu radiowego c. Zarys jednego scenariusza spotu filmowego Zamawiający będzie oceniał koncepcję spotów na przykładzie zarysu scenariusza jednego spotu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji/uszczegółowienia ww. projektów na etapie realizacji umowy. Uwaga!Niezłożenie wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa wyżej lub złożenie dokumentu niezawierającego elementów, o których mowa w pkt. 3, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp. Dokument „Koncepcja kampanii” nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.4) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.6) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuwykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.3)Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisydotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu zpostępowania.4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawiezamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5) W przypadkuwspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie potwierdzające brakpodstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy jest możliwa w następujących przypadkach:1) gdy zmiany umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań i wytycznych wynikających z działań informacyjnych i promocyjnych, zawartych w dokumencie pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - zmianie może ulec termin realizacji;2) działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp. – zmianie może ulec sposób realizacji i termin wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;3) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego przedmiotem umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu umowy- zmianie może ulec termin realizacji;4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu umowy - zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.5. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA1. Ostateczny termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.2. Planowany okres trwania kampanii (rozpoczęcie 01.06.2021r. – zakończenie 31.07.2021 r.). 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy (dodatek nr 5 do SWZ).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-opracowania-szczegolowej-koncepcji-kreatywnej-kampanii-informacyjno-promocyjnej-oraz-jej-realizacja%2C-zgodnie-z-zalozeniami-merytorycznymi-wskazanymi-przez-zamawiajacego%2C-kielce,83365,ogloszenie.html

https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764