logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: Usługa outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu

Oferta ważna do:04.10.2022 godz. 09:00
Odsłon: 144

Usługa outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022920
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ozimska 19
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-057
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.opole@mf.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-367d82ad-3a6b-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360539
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079782/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Izba Administracji Skarbowej w Opolu (dalej IAS w Opolu) działając jako Zamawiający w postępowaniu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor IAS w Opolu z siedzibą przy
ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole, tel. (77) 454 00 67, e-mail: sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl.
2. W IAS w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod.opole@mf.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (77) 440 32 77.
3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy na usługę outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy IAS w Opolu, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, organom kontrolującym.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
- prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania dotyczących jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie ww. zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, m.in. wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.
11. Treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem https://www.opolskie.kas.gov.pl/ w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów Krajowej Administracji Skarbowej danego województwa na tablicach informacyjnych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.12.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa outsourcingu polegająca na drukowaniu, kopiowaniu i skanowaniu dokumentów za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z systemem drukowania centralnego, systemem zarządzania i monitorowania wydruków oraz wdrożeniu systemu drukowania centralnego tzw. wydruku podążającego dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. Prawo opcji będzie polegać na zwiększeniu:
1) liczby dzierżawionych urządzeń w Grupie I do 20 % urządzeń;
2) liczby dzierżawionych urządzeń w Grupie II do 20 % urządzeń;
3) liczby dzierżawionych urządzeń w Grupie III do 20 % urządzeń;
4) liczby wydruków/kopii na wszystkich urządzeniach do 20 % wartości umowy w zakresie ilości wydruków/kopii.
3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Uruchomienie opcji:
1) o której mowa w ust. 2 pkt 1)-3) – następuje po złożeniu jednostronnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem;
2) o której mowa w ust. 3 pkt 4) – następuje automatycznie po wykonaniu ilości wydruków/kopii przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
5. Do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie rozszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z uprawnień wynikających z prawa opcji, w trakcie realizacji umowy.
7. Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w § 1 ust. 10 – 15 PPU.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Stan urządzeń w Grupie I (S1) – waga kryterium 15 %;
3) Stan urządzeń w Grupie II (S2) – waga kryterium 10 %;
4) Stan urządzeń w Grupie III (S3) – waga kryterium 15 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór: C=(Cn/Cb) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa w ofercie badanej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) W kryterium „Stan urządzeń w Grupie I” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
• Zaoferowanie urządzeń używanych – 0 punktów;
• Zaoferowanie urządzeń nowych – 15 punktów.
a) Przez urządzenia używane Zamawiający rozumie urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. o przebiegu nie większym niż 400000 stron.
b) Przez urządzenia nowe Zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, bez przebiegu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
3) W kryterium „Stan urządzeń w Grupie II” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
• Zaoferowanie urządzeń używanych – 0 punktów;
• Zaoferowanie urządzeń nowych – 10 punktów.
a) Przez urządzenia używane Zamawiający rozumie urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. o przebiegu nie większym niż 400000 stron.
b) Przez urządzenia nowe Zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, bez przebiegu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
4) W kryterium „Stan urządzeń w Grupie III” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
• Zaoferowanie urządzeń używanych – 0 punktów;
• Zaoferowanie urządzeń nowych – 15 punktów.
a) Przez urządzenia używane Zamawiający rozumie urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. o przebiegu nie większym niż 70000 stron.
b) Przez urządzenia nowe Zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, bez przebiegu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ostateczna ocena punktowa (O), spośród ofert podlegających ocenie wyliczana będzie wg wzoru:
O = C + S1 + S2 + S3
O – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy
5. Liczby punktów po zsumowaniu będą stanowić końcową ocenę oferty.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli̇ termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej̇ oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Stan urządzeń w Grupie I
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Stan urządzeń w Grupie II
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Stan urządzeń w Grupie III
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 16 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek zainstalowanych u zleceniodawcy na czas świadczenia usługi wraz z wdrożeniem systemu drukowania centralnego oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków w tym każda realizowana w okresie co najmniej 12 miesięcy o wartości rocznej nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł brutto).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną na podstawie jednej umowy.
5. W przypadku zamówień nadal realizowanych Wykonawca winien podać w wykazie usług ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym najpóźniej do dnia składania ofert.
6. Wykonawca powołując się na doświadczenie nabyte w ramach zamówień, w których
uczestniczył wspólnie z innymi Wykonawcami jako członek konsorcjum, musi
wykazać, że faktycznie uczestniczy/uczestniczył w jego realizacji jak również wskazać jaką
część faktycznie realizuje/realizował.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), zgodnie z art. 117 ust. 1 Pzp:
1) warunek posiadania doświadczenia musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane
doświadczenie). Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawcy rozdzielą między siebie ten warunek, że każdy z nich wykaże po jednej usłudze;
2) warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik 10 do SWZ;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik 11 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi Załącznik 8 do SWZ.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku usług, które są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanych do realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) zestawienie oferowanych parametrów funkcjonalno-technicznych, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (pod kątem spełniania wymogów postawionych w Załączniku nr 1 do PPU).
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp).
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający wezwie każdorazowo Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do dokonania prezentacji oraz przeprowadzenia przedwdrożeniowych testów zaproponowanych modeli urządzeń z Grupy I-III, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, w zakresie potwierdzającym, że oferowane w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące sposobu prezentacji i przeprowadzenia testów opisane są w rozdziale 12 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zestawienie oferowanych parametrów funkcjonalno-technicznych, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (pod kątem spełniania wymogów postawionych w Załączniku nr 1 do PPU).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z póżn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu:
nr 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium – Usługa outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Znak sprawy: 1601-ILZ.260.12.2022”
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Wadium – Usługa outsourcingu druku dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Znak sprawy: 1601-ILZ.260.12.2022”.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy opisane zostały w § 16 Załącznika nr 11 do SWZ - PPU.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-outsourcingu-druku-dla-potrzeb-izby-administracji-skarbowej-w-opolu%2C-opole,87929,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764