logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-reklamowej projektu multimedialnego „Bohaterowie Niepodległej”

Oferta ważna do:20.09.2021 godz. 10:00
Odsłon: 90

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-reklamowej projektu multimedialnego „Bohaterowie Niepodległej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016365090
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Janusza Kurtyki 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-676
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@ipn.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ipn.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-reklamowej projektu multimedialnego „Bohaterowie Niepodległej”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52caf880-1142-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176787
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011021/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Płatna promocja projektów BEN IPN
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ipn.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ipn.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://ipn.logintrade.net
(dalej zwana „platformą przetargową”).

2. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest platforma przetargowa dostępna pod adresem https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlw wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie
z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

4. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie przetargowej. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej https://ipn.logintrade.netma możliwość do złożenia, wycofania oferty,
a także dostęp do funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

6. Zamawiający, pod linkiem https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe/instrukcje.html udostępnia Wykonawcom instrukcje w następującym zakresie:

1) Rejestracja wykonawcy na platformie przetargowej,
2) Wymagania techniczne,
3) Zadawanie pytań do postępowania,
4) Instrukcje postępowania - Udział w trybie podstawowym bez negocjacji

7. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy przetargowej:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:

• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BAG-67/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno - reklamowej projektu multimedialnego „Bohaterowie Niepodległej”.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Projekt koncepcji kampanii
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp, a w szczególności:
1) wykażą się odpowiednią zdolnością techniczną, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali: co najmniej dwie usługi, które polegały na przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii marketingowej dotyczącej projektów historyczno-edukacyjnych o wartości minimum 50 000,00 zł każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zespołem w skład, którego wchodzą:
- Kierownik Projektu – jedna osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży marketingowo reklamowej na stanowisku kierownika projektu – pełniła rolę kierownika projektu, w co najmniej 3 kampaniach z zakresu edukacji historycznej zakończonych sukcesem,
- Ekspert ds. public relations – 1 osoba, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu działań komunikacyjnych w social mediach;
- Ekspert ds. zakupu i planowania – 1 osoba, posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w planowaniu kampanii reklamowych, strategii, budżetu i harmonogramu działań, a tym samym przygotowaniu oferty dla klienta;
- Copywriter – 1 osoba, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu haseł reklamowych, komunikatów, scenariuszy, tekstów prasowych;
- Specjalista ds. digital marketingu – 1 osoba, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w planowaniu, realizowaniu kampanii marketingowych online z wykorzystaniem przynajmniej 2 ze wskazanych rodzajów działań: social media marketing, influencer marketing, kampanie PPC / Google Ads lub e-mail marketing.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ USŁUG (potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1 SWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie - wg Załącznika nr 6 do SWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) WYKAZ OSÓB: wykazu zawierającego osoby, o której mowa w Rozdz. VII ust.1 pkt 2 SWZ które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat jej doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego Wykonawca JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY PRÓBKĘ zawierającą: PROJEKT KONCEPCJI KAMPANII W FORMACIE PDF.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
13. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę dołącza oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w Rozdz VIII, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3) w odniesieniu do warunków, o którym mowa w Rozdz. VII SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie danego zakresu zamówienia;
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ;
4) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy współpracy lub odrębnego dokumentu (oświadczenia);
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
6) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).
Dopuszczalne zmiany umowy określone w art. 455 ust. 1 pzp zawiera wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 5 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-polegajaca-na-przeprowadzeniu-kampanii-edukacyjno-reklamowej-projektu-multimedialnego-_bohaterowie-niepodleglej_%2C-warszawa,84761,ogloszenie.html

https://ipn.logintrade.net
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764