logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: Usługa poligraficzna dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa.

Oferta ważna do:28.10.2022 godz. 10:00
Odsłon: 103

Usługa poligraficzna dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpuam@amu.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa poligraficzna dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-162c6238-504b-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401473
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-ProPublico.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz pocztą elektroniczną. Składanie ofert dopuszczalne jest jedynie za pośrednictwem platformy e-Propublico.
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
4. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
5. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
6. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
7. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
8. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 Pzp, art. 66 i art. 69 Pzp – nie dotyczy.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020, poz. 2415 ze zm.).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań, tel.: 61 829 44 40, e-mail: dzpuam@amu.edu.pl;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1404/U/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzne w zakresie druku cyfrowego, oprawy twardej i broszurowej dla Wydawnictwa Naukowego UAM z siedzibą przy ul. A. Fredry 10, 61 – 701 Poznań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy (w tym terminów realizacji) zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznika A do SWZ. Wykonawca będzie realizował usługi objęte przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień składnych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna próbek
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi poligraficzne o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każda oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane należycie.
Uwaga: Jedna usługa poligraficzna oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe w postaci wydrukowanych przez siebie metodą cyfrową 3 pozycji książkowych – jedna w oprawie broszurowej, jedna w oprawie broszurowej ze skrzydełkami i jedna w twardej, a w tym:
- 1 książka o objętości min. 600 stron,
- oraz 1 nadbitka do jednej z powyższych publikacji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy).
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 2 i 3 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na postawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (jeżeli dotyczy).
6. Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.10.2022 do godz. 10:00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska SA 24 1090 1362 0000 0001 3652 2885 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. 15 pkt. 15.4. ppkt 1), przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
6. Wadium w formie niepieniężnej jest wnoszone w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji/poręczenia. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. oryginału dokumentu.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
8. W przypadku wadium złożonego w formie niepieniężnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się aby dokument wystawiony był na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub z treści dokumentu powinno wynikać, iż stanowi zabezpieczenie oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Z uwagi na fakt, że umowa zostaje zawarta na okres powyżej 12 miesięcy zastosowanie znajdują postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
d) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia (w rozumieniu art. 439 ust. 4 ustawy Pzp), na zasadach opisanych w ust. 9 poniżej.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych w punkcie poprzednim oraz w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn wskazanych w § 2 ust. 2 umowy,
b) (jeżeli dotyczy) w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust 1 umowy.
c) (jeżeli dotyczy) w przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w § 8 ust.1 umowy;
d) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
e) zwiększenia maksymalnej wartości zamówienia brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy z jednoczesnym rozszerzeniem przedmiotu umowy o wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności związanych z drukiem książek w ramach konkretnego zamówienia w zakresie poniższego katalogu czynności (przy czym łączna wartości brutto czynności wykonanych na podstawie aneksu lub aneksów zawartych na podstawie niniejszego postanowienia nie może przekroczyć ostatecznie 10% maksymalnej wartości zamówienia brutto określonej pierwotnie w § 5 ust. 2 Umowy):
- druk cyfrowy pojedynczych stron/kartek książki lub ulotek reklamowych w pełnym kolorze
- druk (czarno-biały lub kolorowy), falcowanie i wklejanie wklejek 1- i 2-stronnych na papierze offsetowym, większych od formatu książki,
- ew. 5 i 6 kolor przy druku okładki (5 kolor, złocenie lub tłoczenie),
- oklejanie okładki płótnem, introsalem lub innym (tylko przy oprawie twardej),
- wykonanie obwoluty (tylko przy oprawie twardej),
- przy pracach zbiorowych – wykonanie nadbitek poszczególnych artykułów, z doklejoną stroną tytułową; nadbitki szyte drutem, grzbiet wykończony lamówką papierową,
- wklejanie płyt CD (w kopercie foliowej lub innej) na 3 stronę okładki,
- wykonanie tekturowych zakładek do książek – z nadrukiem w 4 kolorach,
- skanowanie wnętrza książki (przy wznowieniu) i przygotowanie do druku cyfrowego,
- druk na różnych gatunkach i rodzajach papieru
- druk w niestandardowym formacie
f) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-poligraficzna-dla-wydawnictwa-naukowego-uam%3A-druk-cyfrowy%2C-oprawa-twarda-i-broszurowa.%2C-poznan,88207,ogloszenie.html

https://e-ProPublico.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764