logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa PR i usługa medialna kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”

Oferta ważna do:15.04.2021 godz. 10:00
Odsłon: 84

Usługa PR i usługa medialna kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Dziedzictwa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015263890
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kopernika 36/40
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-924
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nid@nid.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona dziedzictwa kulturowego
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Lidia Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5221786467
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Borowego 5 lok. 10, adres działalności: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 W-wa
1.11.4.) Miejscowość: Warszawa
1.11.5.) Kod pocztowy: 01-357
1.11.6.) Województwo: mazowieckie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bsskancelaria.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.bsskancelaria.pl/
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa PR i usługa medialna kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c9db239-96f4-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028494
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009229/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.4 PR Krajowy - kampania społeczna "Krajobraz mojego miasta"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nid.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej „e-zamawiający” spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa (Market Planet), dostępnej pod adresem strony internetowej: https://nid.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy dostępna jest pod adresem wskazanym w ust. 5, w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy, należy zgłaszać je na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl lub nr tel. + 48 (22) 257 22 23
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"). Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy o zamówienie publiczne: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorami Pani/Pana danych osobowych są: - Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 34/36, 00-924 Warszawa, tel. 22 826 02 39 oraz - Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa, miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa, tel : (+48) 22 241 17 142) inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa jest Pan Dominik Krasowski, adres e-mail: iod@nid.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”) lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/NID/3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 165200,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącym wsparciu zespołu ds. komunikacji społecznej Zamawiającego w zakresie media relations oraz zapewnienie obsługi medialnej i PR w ramach promocji kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-05
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe polubienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednim doświadczeniu, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. co najmniej pięcioma osobami, które będą realizować zamówienie, pełniąc następujące funkcje:a) Kierownik Kampanii (1 osoba) - osoba, która spełnia następujące wymagania: - posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i wdrażania strategii PR i promocyjnej oraz komunikacji społecznej na stanowisku kierowniczym lub równorzędnym (tj. o takim samym charakterze i zakresie obowiązków);- posiada doświadczenie w koordynowaniu realizacji co najmniej trzech kampanii informacyjno-promocyjnych o wartości usługi co najmniej 150 000 zł netto każda, w tym koordynowaniu pracy min. 3-osobowego zespołu w przypadku każdej z usług;b) Specjalista od mediów społecznościowych (min. 2 osoby pracujące wymiennie) - osoba, która spełnia następujące wymagania:- posiada doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej trzech kampanii informacyjno - promocyjnych, w ramach których (w każdej z nich) odpowiadała za tworzenie, redakcję i publikację treści na kanałach social media o tematyce kultura, historia, turystyka kulturowa lub dziedzictwo kulturowe oraz za zakup emisji reklam na ww. kanałach c) Grafik (1 osoba) - osoba, która posiada doświadczenie w projektowaniu materiałów promocyjnych w ramach co najmniej pięciu kampanii promocyjnych, które swoim zakresem obejmowały tematykę poświęconą historii, dziedzictwu kulturowemu lub kulturzed) Specjalista od stron internetowych (1 osoba) - osoba, która stworzyła pod kątem technicznym i programistycznym co najmniej trzy strony internetowe o tematyce zabytki, historia, kultura, dziedzictwo kulturowe lub turystyka kulturowa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (zał. nr 2 do SWZ)2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformy: 1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SWZ) - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym;2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentowania podmiotu) - chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr KRS, NIP) - w odniesieniu do Wykonawcy oraz do podmiotu udostępniającego zasoby;3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów wskazanych w pkt 2) powyżej;4) oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3b) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;6) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 2 SWZ wraz z pełnomocnictwem, jeżeli uprawnienie do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej; b) oświadczenie z pkt 1 podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 450 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych). 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGK: 02 1130 1017 0020 1462 2390 0001 z dopiskiem: WADIUM - Usługa PR i usługa medialna kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”, nr ref.: ZP/NID/3/2021. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać:1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem3) kwota gwarancji/poręczenia4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. w art. 98 ust. 6 uPzp.7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Rozdz. VI SWZ. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający nie określa odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie przewidziane w art. 117 ust. 4 uPzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Działając na podstawie art. 455 ust. pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do wprowadzonych przepisów prawa;2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, przy czym zmiana umowy może polegać na wyeliminowaniu rozbieżności lub niejasności w umowie lub jednoznacznym sprecyzowaniu postanowień umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;3) zmiana terminu wykonania zamówienia (o czas trwania przeszkód):a) gdy dochowanie terminu nie jest możliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia; b) w razie wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcyc) w razie nieprzekazania przez Zamawiającego materiałów lub akceptacji, o których mowa w OPZ, w terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację umowy w ustalonym terminie; d) w przypadku, gdy z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, np. w związku z wniesieniem odwołania, umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym przeprowadzenie kampanii w przewidzianym w umowie terminie; 4) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://nid.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W treści ogłoszenia wskazano termin realizacji: 5 grudnia 2021 r. Właściwy termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy, a zakończenie wszystkich działań składających się na przedmiot umowy nastąpi do dnia 5 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem terminów wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest realizować kampanię społeczną „Krajobraz Mojego Miasta” w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-pr-i-usluga-medialna-kampanii-spolecznej-_krajobraz-mojego-miasta_%2C-warszawa,83541,ogloszenie.html

https://nid.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764