logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: USŁUGA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W SANDOMIERZU, DLA MAKSYMALNIE 200 OSÓB W DNIACH 23-24.08.2018R. ORAZ KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI PRZYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW / HANDLOWCÓW / IMPORTERÓW Z BRANŻY SPOŻYWCZO-PRZETWÓRCZEJ W DNIACH 22- 25 SIERPNIA 2018R

11.07.2018
Oferta ważna do:18.07.2018 godz. 11:00
Odsłon: 132

Ogłoszenie nr 585863-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: USŁUGA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W SANDOMIERZU, DLA MAKSYMALNIE 200 OSÓB W DNIACH 23-24.08.2018R. ORAZ KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI PRZYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW / HANDLOWCÓW / IMPORTERÓW Z BRANŻY SPOŻYWCZO-PRZETWÓRCZEJ W DNIACH 22- 25 SIERPNIA 2018R

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, krajowy numer identyfikacyjny 291019005, ul. al. IX Wieków Kielc 3 , 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (URL): www.swietokrzyskie.pro
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.sejmik.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
jolanta.stypula@sejmik.kielce.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C-2, pokój 13 (Kancelaria Urzędu, parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W SANDOMIERZU, DLA MAKSYMALNIE 200 OSÓB W DNIACH 23-24.08.2018R. ORAZ KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI PRZYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW / HANDLOWCÓW / IMPORTERÓW Z BRANŻY SPOŻYWCZO-PRZETWÓRCZEJ W DNIACH 22- 25 SIERPNIA 2018R
Numer referencyjny: DOA-III.272.1.51.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. I CZĘŚĆ 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi dwudniowej konferencji, w Sandomierzu, dla maksymalnie 200 osób; w dniach 23-24.08.2018r. pn.: „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”, realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2) Miejsce wydarzenia: hotel „Sarmata” Zamek królewski w Sandomierzu w województwie świętokrzyskim Uwaga! Inauguracją konferencji będzie sesja warsztatowa w sali konferencyjnej hotelu „Sarmata” w dniu 23.08.2018. Sala konferencyjna w hotelu „Sarmata będzie zarezerwowana w formie bezkosztowej. Zasadnicza część Konferencji obędzie się w Sali Rycerskiej na Zamku Królewskim w Sandomierzu w dniu 24.08. Zamek Królewski będzie zarezerwowany przez Zamawiającego od dnia 23.08.2018 w godzinach od 16:00 do 24:00 oraz w dniu 24.08.2018 w godzinach od 8:00 do 16:00. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie ponieść koszty wynajmu Zamku Królewskiego (w tym Sala Rycerska + nagłośnienie, rzutnik, ekran, pomieszczenie baszty południowej oraz foyer między salą Rycerską a galerią, galerii na piętrze, pomieszczenie po byłej kawiarni do rozmów biznesowych - w tym zaplecze kuchni, parking przed wejściem do Zamku Królewskiego) w kwocie 8500 zł brutto. Koszt wynajęcia tych pomieszczeń Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 3) W ramach zamówienia do zadań wykonawcy należeć będzie m.in.: a) zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem; b) zapewnienie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego; c) zapewnienie recepcji konferencji; d) zapewnienie usługi cateringowej podczas konferencji; e) zorganizowanie kolacji; f) obsługa konferencji, wydrukowanie programu konferencji, wykonanie identyfikatorów, smyczy i innych materiałów konferencyjnych; g) udokumentowanie fotograficzne przebiegu Konferencji oraz przygotowanie informacji podsumowującej konferencję; h) opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej. 4) Zamawiający wymaga zapewnienia podczas całej konferencji opiekuna, który podczas całego czasu jej trwania zajmie się koordynacją prawidłowego jej przebiegu oraz będzie czuwał nad sprawnym i terminowym przebiegiem konferencji na miejscu i rozwiązywaniem ewentualnych problemów, które wynikną w trakcie realizacji. 2. II CZĘŚĆ 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców / handlowców / importerów z branży spożywczo-przetwórczej w dniach 22- 25 sierpnia 2018r., realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2) Głównym tematem misji gospodarczej będzie promocja sektora spożywczo-przetwórczego regionu świętokrzyskiego poza Polską oraz nawiązanie nowych trwałych kontaktów handlowych na zagranicznych rynkach. 3) Misja gospodarcza będzie trwała 4 dni (wraz z przylotem i wylotem zagranicznych uczestników misji) i odbędzie się w dniach 22 - 25 sierpnia 2018r. w Sandomierzu i jego okolicach. 4) Uczestnicy przyjazdowej misji gospodarczej to przedsiębiorcy, handlowcy i importerzy z branży spożywczo-przetwórczej – łącznie 16 osób (2 osoby z Czech, 1 osoba ze Słowacji, 1 osoba z Wielkiej Brytanii, 1 osoba z Finlandii, 2 osoby z Węgier, 2 osoby z ZEA, 1 osobę z Algierii, 1 osoba z USA, 2 osoby z Serbii, 2 osoby z Armenii, 1 osoba z Chin). 5) Liczba osób reprezentujących Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – COIiP) to 4 osoby. 6) W ramach misji do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.: a) zabezpieczenie logistyczne misji gospodarczej, w tym:  transport,  ubezpieczenie uczestników,  zakwaterowanie,  wyżywienie. b) obsługa misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców z zakresie zapewnienia tłumaczenia ustnego konsekutywnego. c) zapewnienie identyfikatorów z etui oraz smyczy dla wszystkich uczestników przyjazdowej misji gospodarczej. d) prowadzenie listy obecności. e) opracowanie i przygotowanie pisemnego raportu podsumowującego misję. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania polisy - umowy ubezpieczenia uczestników misji i do przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – nie później niż 24 godziny przed terminem przyjazdu. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia części I i II zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do współdecydowania i kontroli sposobu realizacji zamówienia każdej części na każdym jego etapie. 5. Wykonawca zobowiązuje się do pozostania z zamawiającym w stałym kontakcie i do informowania go na bieżąco o stanie przygotowań do organizowanego wydarzenia. 6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonywania. 7. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów – 79950000-8, Usługi hotelarskie -55100000-1, Usługi biur podróży i podobne 63510000-7. 8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dwie lub wybrane części zamówienia. 9. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4a/4b do SIWZ - Wzór umowy. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 13. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 14. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje:  zawarcia umowy ramowej,  udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,  aukcji elektronicznej,  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 79950000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 160800,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: dotyczy II części zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zaświadczający, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.1553 j.t.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) Zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych lub wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający wymaga, aby dokument wskazany w pkt 1 sporządzony w języku obcym złożony został wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA! Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Doświadczenie tłumaczy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej dokonanie jest spowodowane: 1) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej. 3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi dwudniowej konferencji, w Sandomierzu, dla maksymalnie 200 osób; w dniach 23-24.08.2018r. pn.: „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”, realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi dwudniowej konferencji, w Sandomierzu, dla maksymalnie 200 osób; w dniach 23-24.08.2018r. pn.: „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”, realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2) Miejsce wydarzenia: hotel „Sarmata” Zamek królewski w Sandomierzu w województwie świętokrzyskim Uwaga! Inauguracją konferencji będzie sesja warsztatowa w sali konferencyjnej hotelu „Sarmata” w dniu 23.08.2018. Sala konferencyjna w hotelu „Sarmata będzie zarezerwowana w formie bezkosztowej. Zasadnicza część Konferencji obędzie się w Sali Rycerskiej na Zamku Królewskim w Sandomierzu w dniu 24.08. Zamek Królewski będzie zarezerwowany przez Zamawiającego od dnia 23.08.2018 w godzinach od 16:00 do 24:00 oraz w dniu 24.08.2018 w godzinach od 8:00 do 16:00. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie ponieść koszty wynajmu Zamku Królewskiego (w tym Sala Rycerska + nagłośnienie, rzutnik, ekran, pomieszczenie baszty południowej oraz foyer między salą Rycerską a galerią, galerii na piętrze, pomieszczenie po byłej kawiarni do rozmów biznesowych - w tym zaplecze kuchni, parking przed wejściem do Zamku Królewskiego) w kwocie 8500 zł brutto. Koszt wynajęcia tych pomieszczeń Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 3) W ramach zamówienia do zadań wykonawcy należeć będzie m.in.: a) zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem; b) zapewnienie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego; c) zapewnienie recepcji konferencji; d) zapewnienie usługi cateringowej podczas konferencji; e) zorganizowanie kolacji; f) obsługa konferencji, wydrukowanie programu konferencji , wykonanie identyfikatorów, smyczy i innych materiałów konferencyjnych; g) udokumentowanie fotograficzne przebiegu Konferencji oraz przygotowanie informacji podsumowującej konferencję; h) opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej. 4) Zamawiający wymaga zapewnienia podczas całej konferencji opiekuna, który podczas całego czasu jej trwania zajmie się koordynacją prawidłowego jej przebiegu oraz będzie czuwał nad sprawnym i terminowym przebiegiem konferencji na miejscu i rozwiązywaniem ewentualnych problemów, które wynikną w trakcie realizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79950000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 72400,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-08-23
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie tłumaczy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców / handlowców / importerów z branży spożywczo-przetwórczej w dniach 22- 25 sierpnia 2018r., realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców / handlowców / importerów z branży spożywczo-przetwórczej w dniach 22- 25 sierpnia 2018r., realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2) Głównym tematem misji gospodarczej będzie promocja sektora spożywczo-przetwórczego regionu świętokrzyskiego poza Polską oraz nawiązanie nowych trwałych kontaktów handlowych na zagranicznych rynkach. 3) Misja gospodarcza będzie trwała 4 dni (wraz z przylotem i wylotem zagranicznych uczestników misji) i odbędzie się w dniach 22 - 25 sierpnia 2018r. w Sandomierzu i jego okolicach. 4) Uczestnicy przyjazdowej misji gospodarczej to przedsiębiorcy, handlowcy i importerzy z branży spożywczo-przetwórczej – łącznie 16 osób (2 osoby z Czech, 1 osoba ze Słowacji, 1 osoba z Wielkiej Brytanii, 1 osoba z Finlandii, 2 osoby z Węgier, 2 osoby z ZEA, 1 osobę z Algierii, 1 osoba z USA, 2 osoby z Serbii, 2 osoby z Armenii, 1 osoba z Chin). 5) Liczba osób reprezentujących Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – COIiP) to 4 osoby. 6) W ramach misji do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.: a) zabezpieczenie logistyczne misji gospodarczej, w tym:  transport,  ubezpieczenie uczestników,  zakwaterowanie,  wyżywienie. b) obsługa misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców z zakresie zapewnienia tłumaczenia ustnego konsekutywnego. c) zapewnienie identyfikatorów z etui oraz smyczy dla wszystkich uczestników przyjazdowej misji gospodarczej. d) prowadzenie listy obecności. e) opracowanie i przygotowanie pisemnego raportu podsumowującego misję. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania polisy - umowy ubezpieczenia uczestników misji i do przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – nie później niż 24 godziny przed terminem przyjazdu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79950000-8, 55100000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 88400,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-08-22
data zakończenia: 2018-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie tłumacza 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-przygotowania%2C-organizacji-i-kompleksowej-obslugi-dwudniowej-konferencji-w-sandomierzu%2C-dla-maksymalnie-200-osob-w-dniach-23-24.08.2018r.-oraz-kompleksowej-organizacji-przyjazdowej-misji-gospodarczej-zagranicznych-przedsiebiorcow---handlowcow---importerow-z-branzy-spozywczo-przetworczej-w-dniach-22--25-sierpnia-2018r%2C-kielce,72474,ogloszenie.html

http://bip.sejmik.kielce.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764