logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH – Magazynu Informacyjnego AGH – 13 wydań 2022/2024 - KC-zp.272-545/22

Oferta ważna do:04.10.2022 godz. 11:00
Odsłon: 78

usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH – Magazynu Informacyjnego AGH – 13 wydań 2022/2024 - KC-zp.272-545/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 617-35-95
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH – Magazynu Informacyjnego AGH – 13 wydań 2022/2024 - KC-zp.272-545/22
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e593612f-3b35-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362437
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00271549/30/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.65 usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - magazynu Informacyjnego AGH - 13 wydań 2022/24
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.dzp.agh.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejhttps://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf,.doc,.docx., .xlsx, .xml. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 28 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KC-zp.272-545/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH – Magazynu Informacyjnego AGH – 13 wydań 2022/2024
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość próbek
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: a/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia:
Próbki nr 1, 2 i 3 spełniające opisane poniżej kryteria.
Próbka 1:
okładka Biuletynu AGH do wydania ekologicznego z wykorzystaniem załączonego zdjęcia wykonana zgodnie z aktualnym gotowym projektem - załącznik nr 4 do SWZ - z wykorzystaniem stałych elementów: loga AGH, winiety Biuletynu AGH; nazwy Biuletynu – Biuletyn Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej; informacji – egzemplarz bezpłatny; numeru wydania; miesiąca i roku, w którym dany Biuletyn jest wydawany oraz numeru ISSN 1898-9624, zgodnie z opisem zamówienia, w punkcie: wydanie ekologiczne (- okładka: 4 strony, kolor 5+5 – CMYK + PANTONE (biały poddruk), papier ekologiczny recyklingowy (brązowo-brązowy); druk farbami w technologii UV, tłoczenie), o którym mowa w punkcie 4.1 SWZ.
Próbka 2:
Strony: 4 i 5 Biuletynu AGH do wydania regularnego (wykonanych zgodnie z gotowym projektem w załączniku nr 4), z wykorzystaniem załączonych do SIWZ materiałów – załącznik nr 4 do SWZ zgodnie z opisem zamówienia, w punkcie: wydanie regularne (środek: 48 stron (kolor 4+4 – CMYK), papier kreda 115 g matt, papier dwustronnie dwukrotnie powlekany, bezdrzewny, bezchlorowy;) o którym mowa w punkcie 4.1 SWZ.
Próbka 3:
Okładka Biuletynu AGH do wydania specjalnego (wymagany jest nowy projekt przygotowany przez Wykonawcę) z wykorzystaniem załączonych zdjęć (jednego lub kilku) – załącznik nr 4 do SWZ (z wykorzystaniem stałych elementów: loga AGH, winiety Biuletynu AGH; nazwy Biuletynu – Biuletyn Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej; informacji – egzemplarz bezpłatny; numeru wydania; miesiąca i roku, w którym dany Biuletyn jest wydawany oraz numeru ISSN 1898-9624 zgodnie z opisem zamówienia, w punkcie: wydanie specjalne (okładka: 4 strony, kolor 5+5 – CMYK + PANTONE - dodatkowy kolor wskazany przez wydawcę, papier kreda 250 g matt, papier dwustronnie, dwukrotnie powlekany, bezdrzewny, bezchlorowy, uszlachetnienie: lakier hybrydowy (DRIP-OFF) UV ze strukturą drobnego ziarna oraz zastosowanie nadruku na papierze powlekanym folią metalizowaną, tłoczenie), o którym mowa w punkcie 4.1 SWZ.
2 Przedmiot próbki ma odpowiadać przedmiotowi zamówienia oraz będzie podlegał badaniu w ramach kryterium pozacenowego, zgodnie z pkt 21 SWZ. Zamawiający zastrzega, iż próbka, stanowiąca element oferty wykonawcy, niespełniająca wymagań określonych w pkt 7.1 niniejszej SWZ, będzie stanowiła podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy przez zamawiającego jako nieodpowiadającej treści SWZ.
3 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, z uwagi na okoliczność, iż przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.
4 Wymagane a zarazem oceniane przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbki, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej SWZ należy oznaczyć poprzez podanie nazwy i numeru postępowania i wraz z pismem przewodnim opatrzonym własnoręcznym podpisem wykonawcy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy PZP, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Działu Zamówień Publicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków, paw. C-2, pokój 117, z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1/ Formularz oferty. 2/ Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jegoumocowania.3.Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Zleceniobiorcy w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
 epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
 następstwem okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub przeszkodami dającymi się przypisać Zleceniodawcy,
 następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
b) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
− wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
c) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Zleceniobiorcy.
Ponadto:
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) , na zasadach opisanych w ust. 12
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-skladu%2C-lamania-i-druku-biuletynu-agh-%E2%80%93-magazynu-informacyjnego-agh-%E2%80%93-13-wydan-2022-2024---kc-zp.272-545-22%2C-krakow,87947,ogloszenie.html

http://www.dzp.agh.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764