logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Usługa w zakresie wykonania projektów graficznych w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Oferta ważna do:11.03.2021 godz. 12:00
Odsłon: 99

Usługa w zakresie wykonania projektów graficznych w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554287
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 22
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 63 03 278
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.malopolska.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa w zakresie wykonania projektów graficznych w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12e586be-773b-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012916
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003369/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Wykonanie projektów graficznych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. SPIN –Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.malopolska.pl/umwm/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Informacje ogólne1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@umwm.malopolska.plKontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego”).Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).2) Złożenie oferty1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji winien zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.6. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.1) swz, w formie elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej (opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.3) Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej są podane w pkt. 8 i 7.3) swz.4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, ani żadnego dokumentu czy oświadczenia wskazanego w pkt. 7.1) swz składanego wraz z ofertą, przy użyciu poczty elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO zamieszone są w załączniku nr 1A i 1 B do swz
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZR-IV.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 160614,31 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 28035,93 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania projektów graficznych w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców;2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do siwz (zwane są dalej wzorem umowy).3. Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia.4. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:1. Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:Cena= (Najniższa cena wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej) x 60 pkt2. Ocena ofert w kryterium „Portfolio” zostanie dokonana w oparciu o złożone w ramach portfolio prace, zgodnie z zasadami podanymi w poniższych podkryteriach tj.: A. Innowacyjność przedstawionych w portfolio projektów graficznych rozumiana jako walor opracowania linii graficznej i tekstu poszczególnych prac, przyciągająca uwagę odbiorcy np. poprzez oryginalnie wykonaną, dedykowaną ilustrację, wykorzystanie grafiki wzmacniającej przekaz, zastosowaną czcionkę inną niż podstawowe lub autorską typografię, liternictwo. Zamawiający przyzna po 1 pkt za spełnienie ww. wymagań, brak ich spełnienia skutkował będzie przyznaniem 0 pkt.Jeśli złożona praca odpowiada ww. wymaganiom, to:- w przypadku każdej ulotki – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego plakatu – oferta otrzyma 1 pkt, - w przypadku każdej prezentacji – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego baneru internetowego – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdej infografiki – oferta otrzyma 1 pkt.Maksymalnie oferta w tym podkryterium może otrzymać 10 pkt.B. Spójność kompozycji przedstawionych w portfolio projektów graficznych rozumiana jako osiągnięcie zamierzonego efektu uporządkowanej całości poprzez odpowiednie rozmieszczenie przedstawianych elementów, zachowanie proporcji pomiędzy grafiką i tekstem oraz prawidłowo wyeksponowanego logo marki w projekcie. Zamawiający przyzna po 1 pkt za spełnienie ww. wymagań, brak ich spełnienia skutkował będzie przyznaniem 0 pkt.Jeśli złożona praca odpowiada ww. wymaganiom, to:- w przypadku każdej ulotki – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego plakatu – oferta otrzyma 1 pkt, - w przypadku każdej prezentacji – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego baneru internetowego – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdej infografiki – oferta otrzyma 1 pkt.Maksymalnie oferta w tym podkryterium może otrzymać 10 pkt.C. Przejrzystość treści i czytelność dla odbiorcy przedstawionych w portfolio projektów graficznych charakteryzuje się tym, że zawarte w projekcie elementy (grafika + tekst) jednoznacznie przedstawiają zamierzony temat. Zamawiający przyzna po 1 pkt za spełnienie ww. wymagań, brak ich spełnienia skutkował będzie przyznaniem 0 pkt.Jeśli złożona praca odpowiada ww. wymaganiom, to:- w przypadku każdej ulotki – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego plakatu – oferta otrzyma 1 pkt, - w przypadku każdej prezentacji – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego baneru internetowego – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdej infografiki – oferta otrzyma 1 pkt.Maksymalnie oferta w tym podkryterium może otrzymać 10 pkt.D. Kreatywność przedstawionych w portfolio projektów graficznych ukazujących powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Prowadząca do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań, rozumiana jako walor opracowania linii graficznej poszczególnych materiałów promocyjnych, którą charakteryzuje nieprzypadkowość użytych elementów, jest oryginalna, wyjątkowa, twórcza. Zamawiający przyzna po 1 pkt za spełnienie w.w. wymagań, brak ich spełnienia skutkował będzie przyznaniem 0 pkt.Jeśli złożona praca odpowiada ww. wymaganiom, to:- w przypadku każdej ulotki – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego plakatu – oferta otrzyma 1 pkt, - w przypadku każdej prezentacji – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdego baneru internetowego – oferta otrzyma 1 pkt,- w przypadku każdej infografiki – oferta otrzyma 1 pkt.Maksymalnie oferta w tym podkryterium może otrzymać 10 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Portfolio
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub wykonuje – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu minimum trzech projektów graficznych o wartości nie niższej niż 15 000 zł brutto.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2A do swz).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług wykonanych stanowi załącznik nr 4 do swz.  Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług wykonanych, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.2. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1) ust. 1 swz, dane umożliwiające dostęp do tych środków.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego tj. portfolio, składającego się z 2 różnych sztuk każdego z niżej wymienionych materiałów:1) ulotka (dwie różne),2) plakat (dwa różne),3) prezentacja – zawierająca 4 strony/slajdy (minimum strona/slajd tytułowa i minimum 2 strony/slajdy wewnętrzne oraz strona/slajd końcowa) (dwie różne),4) baner internetowy (dwa różne),5) infografika (dwie różne).2. Portfolio winno być przekazane w plikach umożliwiających ich otwarcie przez ogólnodostępne, bezpłatne programy graficzne np. jpg, png, pdf, ppt. Pliki powinny być w rozdzielczościach, rozmiarach i jakości zapewniających czytelność i umożliwiających Zamawiającemu ocenę oferty w kryterium „Portfolio”. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików, w tym oferty i załączników do oferty, nie może przekraczać 150 MB. 3. Na podstawie złożonego portfolio będzie dokonana ocena ofert w kryterium oceny „Portfolio”.4. Nie dołączenie do oferty portfolio, nie złożenie 2 różnych sztuk dla każdego z wymaganych materiałów lub złożenie większej liczby materiałów niż wymagana liczba sztuk (5 materiałów po 2 różne sztuki /projekty/ = 10 sztuk różnych materiałów), brak możliwości dokonania na ich podstawie oceny ofert lub uzyskanie mniejszej liczby niż 20 punktów w kryterium oceny ofert „Portfolio” będzie skutkować odrzuceniem oferty.5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonego portfolio, natomiast w przypadku nie złożenia portfolio nie będzie ono podlegało procedurze uzupełnienia lub złożenia na wezwanie Zamawiającego.6. Prace złożone w ramach portfolio zostaną wykorzystane przez Zamawiającego jedynie na potrzeby oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Prawa autorskie zachowuje ich autor.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 ust. 4.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do swz.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do swz.7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.10. Zapis ust. 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.11. Zapis ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.12. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540 z późniejszymi zmianami/).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Szczegółowy sposób złożenia oferty jest podany w pkt 8.2) swz.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Dot. pkt. 4.2.10) - Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 23 tygodnie od zawarcia umowy lub do wcześniejszego wykorzystania maksymalnej nominalnej wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-w-zakresie-wykonania-projektow-graficznych-w-ramach-projektu-spin-%E2%80%93-malopolskie-centra-transferu-wiedzy-wsparciem-dla-przedsiebiorcow%2C-krakow,83222,ogloszenie.html

http://bip.malopolska.pl/umwm/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764