logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Usługa wydruku świadczona dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Oferta ważna do:24.05.2022 godz. 10:00
Odsłon: 86

Usługa wydruku świadczona dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357114075
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Na Stawach
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-107
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wydruku świadczona dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3902d98-d1b9-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159326
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015702/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa wynajęcia urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; Europejski Fundusz Społeczny w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.1.8.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydruku świadczonej na rzecz Zamawiającego w Krakowie oraz w podległych jednostkach terenowych, zlokalizowanych na terenie województwa
małopolskiego. Szczegółowy zakres zamówienia, dotyczący minimalnych parametrów urządzeń dostarczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, szacunkowych ilości wydruków oraz miejsca instalacji sprzętu znajduje się w SWZ i w załączniku A do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP, a to w przypadku decyzji o uruchomieniu dodatkowej jednostki zamiejscowej Zamawiającego w jednym z miast powiatowych województwa małopolskiego, w ilości dodatkowo do 30% ilości Sprzętu i wartości do 30% wolumenów wydruków zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany czas naprawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydajność tonerów mono
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: pojemność kaset na papier
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 2 zamówienia (dwa odrębne kontrakty) trwające co najmniej 12 miesięcy każda,
obejmujące swoim zakresem usługi w zakresie realizacji usługi centralnego wydruku, świadczonej na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę, o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych), a usługi te zostały wykonane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwy zadania, rodzaju realizowanych usług, wartości, termin realizacji, nazwę Zamawiającego. Wykaz usług powinien zawierać wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, dotyczących urządzeń, które będą
przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy, tj.: opisu/ów technicznego/ych sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów lub inne dokumenty pochodzące od producenta sprzętu, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe są składane na potwierdzenie wszystkich parametrów, opisanych w załączniku A do SWZ. Wykonawca winien w przedmiotowych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą załączone dowody,
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane urządzenia, wskazane w załączniku A do SWZ, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wszystkich wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, w razie wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (zał. Nr 2 do SWZ)
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. N 3 do SWZ),
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /o ile dotyczy/ (zał. Nr 4 do SWZ)
4) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy /o ile dotyczy/,tj.: oświadczenie o udostępnieniu zasobów Wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą (zał. Nr. 5 do SWZ)
5) wykaz podwykonawców / o ile dotyczy/ (zał. Nr . 6 do SWZ)
6) przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z rozdziałem IV SWZ,
7) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy /o ile dotyczy/
8) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Szczegółowe zasady dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale X SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
a) oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, oraz
b) oświadczenia potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1, punkcie 1). Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 do SWZ),
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Jeżeli w okresie realizacji umowy określonym nie zostanie wyczerpana kwota wskazana w umowie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania o maksymalnie kolejne 6 miesięcy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
2. Pozostałe postanowienia dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy zostały zawarte w załączniku B do do SWZ, tj. we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób i miejsce składania ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale IX ust. 2 SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie serwisu i naprawy urządzeń zaoferowanych do realizacji usługi wydruku, objętych przedmiotem zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy, na zasadach opisanych we wzorze umowy, tj. załączniku B do SWZ.
2. Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) Zamawiający wykluczy z postepowania następujących Wykonawców:
1) Wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku, dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacja na Białorusi i z udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w doniesieniu do działań podważających integralność terytorialna, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy PZP,
2) których beneficjentem rzeczywistym, wg ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w ww. rozporządzeniach nr 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r. o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy PZP,
3) których jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz.217, 2105 i 21060) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w ww. rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taka jednostka dominująca od dnia 24 lutego 2022r. o ile został wpisany na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy PZP


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-wydruku-swiadczona-dla-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-krakowie%2C-krakow,86793,ogloszenie.html

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764