logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno- edukacyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach

Oferta ważna do:05.03.2021 godz. 09:00
Odsłon: 105

Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno- edukacyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001263233
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stefana Artwińskiego 3
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: (0-41) 36-74-474
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@onkol.kielcepl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkol.kielce.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowontej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno- edukacyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39d47f29-75c0-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009685
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Środki z projektu Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi, nr POWR.05.01.00-00-0016/20 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.Zamawiający będzieprzekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnyWykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pldo konkretnego Wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzaniakomunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderuSPAM.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użyciaśrodków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego orazudostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:„Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf,f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego wkomunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca, przystępując do niniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem wzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdyZamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty wzakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającegoza ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie zostałspełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcjekorzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków owyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszympostępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XVII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XVII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.2411.08.2021.JS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie przesłanego pliku do druku, druk i oprawa oraz dostawa broszur informacyjno-edukacyjnych oraz przygotowanie do druku pliku otrzymanego w formacie .pdf oraz wydruk i dostawa plakatów, ulotek, plansz w formie kalendarza, Zamawiającemu w ramach projektu:POWR.05.01.00-00-0016/20 – „profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:Cena (C) – 60 pkt.Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych/ bezrobotnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia– 10 pkt.Termin dostawy- 30 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych/ bezrobotnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi wykazać: iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał należycie minimum dwie usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjno-edukacyjnych, każda o wartości : 100 000,00 zł brutto;W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca składa :a. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).b. Formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu, na który jest składana oferta (Załącznik nr 7 SWZ).c. Pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.d. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e. Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia-Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (Wykonawca) oraz Załącznik nr 2a (podmiot udostępniający zasoby). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. W przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów trzecich Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.f. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ (Wykonawca) oraz Załącznik nr 3a (podmiot udostępniający zasoby) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający ,że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 4 do SWZ – w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu trzeciego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w Formularzu ofertowym które usługi/dostawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy, Załącznik nr 5
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-wykonania-i-dostarczenia-materialow-informacyjno--edukacyjnych-dla-dzialu-promocji-i-profilaktyki-onkologicznej-sco-w-kiecach%2C-kielce,83142,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764