logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa wykonania kalendarzy, druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu

29.03.2024
Oferta ważna do:16.04.2024 godz. 09:00
Odsłon: 180

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania kalendarzy, druków i produktów podobnych
(wojskowe formularze branżowe) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021
1.3.) Oddział zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146268471
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 9/13
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozgst.zampub@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa wykonania kalendarzy, druków i produktów podobnych
(wojskowe formularze branżowe) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11b5be82-ec0c-11ee-9c02-ce2b643d361d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00263200
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.ozgst.wp.mil.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ozgs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy WYKONAWCY następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c
powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta WYKONAWCY dla WYKONAWCÓW. Użycie przez WYKONAWCĘ do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od
uprzedniej akceptacji przez WYKONAWCĘ Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu
WYKONAWCY.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Jednostka Wojskowa Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Wykonawca może skontaktować poprzez adres e-mail: ozgst.iodo@ron.mil.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa. Obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawców jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 32/2024/TP/Szkol i KO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 496564,67 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: usługa wykonania kalendarzy, druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu z podziałem na 2 (dwie) części:
część I zamówienia – usługa wykonania kalendarzy,
część II zamówienia – usługa wykonania druków.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30199792-8 – Kalendarze,
22000000-0 – Druki i produkty podobne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: nr 1, 1.1 oraz nr 6 do SWZ tj.: Formularz ofertowy, Specyfikacja asortymentowo – cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.
ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia, co najmniej dwóch osób przez WYKONAWCĘ i PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracownika wykonującego przedmiotową usługę przez cały okres wykonywania tych czynności.

4.2.5.) Wartość części: 83033,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30199792-8 - Kalendarze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usługi, licząc od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: usługa wykonania kalendarzy, druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu z podziałem na 2 (dwie) części:
część I zamówienia – usługa wykonania kalendarzy,
część II zamówienia – usługa wykonania druków.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30199792-8 – Kalendarze,
22000000-0 – Druki i produkty podobne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: nr 1, 1.2 oraz nr 6 do SWZ tj.: Formularz ofertowy, Specyfikacja asortymentowo – cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.
ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia, co najmniej dwóch osób przez WYKONAWCĘ i PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracownika wykonującego przedmiotową usługę przez cały okres wykonywania tych czynności.

4.2.5.) Wartość części: 413531,67 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usługi, licząc od dnia złożenia zlecenia (email) przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp z postępowania z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY
nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie
tego warunku, jeżeli WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYKONAWCA składa odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej , ZAMAWIAJĄCY żąda następujących dokumentów: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w ust. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokument, o którym mowa w ust. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
a) Formularz Ofertowy oraz Specyfikację asortymentowo – cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 1.1 oraz 1.2 do SWZ;
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ ;
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
d) Oświadczenie WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
e) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru , chyba że ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a WYKONAWCA w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do WYKONAWCY, WYKONAWCY wspólnie ubiegającego
się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ dostępności
ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentów;
f) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania WYKONAWCY lub podmiotu udostępniającego zasoby;
g) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania WYKONAWCÓW w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
h) Zobowiązanie w przypadku gdy WYKONAWCA polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów (załącznik
nr 5 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3) WYKONAWCA, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
SWZ), w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do treści SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-16 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ozgs
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-16 09:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-15


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-wykonania-kalendarzy%2C-drukow-i-produktow-podobnych-%28wojskowe-formularze-branzowe%29-dla-jednostki-wojskowej-nr-6021-oraz-jednostek-i-instytucji-bedacych-na-jej-zaopatrzeniu%2C-warszawa,92533,ogloszenie.html

http://www.ozgst.wp.mil.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764